Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Regulaminy : Regulaminy – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu - Wychowanie fizyczne - Regulamin zaliczenia zajęć WF
 

 Regulaminy

 
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest jednostką organizacyjno-dydaktyczno-wychowawczą realizującą program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Uczelni. ​Prowadzi i oferuje studentom zajęcia sportowe do wyboru w różnych formach, które są odpowiednio punktowane według obowiązującego systemu punktowego European Credit Transfer System (ECTS).
 
Warunki zaliczenia zajęć wychowania fizycznego - rok akademicki 2016/17
 
Zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie można zaliczyć spełniając co najmniej jeden z następujących warunków:
 1. zapisanie się, uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez CWFiS oraz zaliczenie na ocenę według obowiązującej skali ocen; 1 punkt ECTS za semestr,
 2. przepisanie oceny z zajęć wychowania fizycznego zaliczonych na innej Uczelni na tym samym stopniu studiów (licencjackie, magisterskie); 1 punkt ECTS za semestr,
 3. przedstawienie zaświadczenia z odpowiedniego Związku Sportowego o posiadaniu aktualnej co najmniej drugiej klasy sportowej; 2 punkty ECTS za semestr,
 4. uczestnictwo w (dodatkowo płatnym) obozie sportowym, na którym zajęcia prowadzą pracownicy CWFiS; 1 punkt ECTS za semestr,
 5. czynne uczestnictwo w treningach sekcji sportowej KU AZS SGH i reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych; 2 punkty ECTS za semestr,
 6. uczestnictwo w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca SGH,
 7. uczestnictwo w zajęciach Chóru SGH.
 8.  
Podstawowym warunkiem zaliczenia zajęć wychowania fizycznego (punkt 1) jest frekwencja oraz aktywny i systematyczny udział w zajęciach zakończony sprawdzianem pod koniec semestru, przy czym:
 • dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze,
 • konieczna jest obceność na co najmniej 10 zajęciach, na które student jest zapisany,
 • wszystkie usprawiedliwione nieobecności muszą zostać odrobione na zajęciach we wskazanej wcześniej przez prowadzącego zajęcia innej grupie zajęciowej, bądź udziałem w uzgodnionych wcześniej z prowadzącym zajęcia zawodach sportowych,
 • odrobienia możliwe są tylko za zgodą prowadzących zajęcia, w szczególności nie jest możliwe odrabianie:
  • na zajęcich, na których przeprowadzane są sprawdziany (zwykle ostatnie zajęcia w semestrze),
  • zajęć w grupach, w których osiągnięty jest maksymalny, dopuszczalny przepisami limit osób.
W szczególnych przypadkach, np. doznanie urazu w trakcie semestru, możliwe jest przepisanie na inne zajęcia wychowania fizycznego:
 • rehabiltacja,
 • ćwiczenia z różnych obszarów kultury fizycznej.
W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej np. chorobą możliwe jest wystąpienie do Dziekana Studium Licencjackiego o zgodę na warunkowe zaliczenie semestru i zaliczenie zajęć wychowania fizycznego w kolejnym semestrze. Nie istnieje możliwość zwolnienia z zaliczania zajęć wychowania fizycznego.

 
Więcej informacji na stronie internetowej.

 

 Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

 
W semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 elektroniczny wybór obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego odbędzie się w dniach 31.01.2017 - 05.02.2017 (dla studentów drugich semestrów studiów magisterskich) oraz 06.02.2017 - 12.02.2017 (dla wszystkich studentów).
 
Więcej informacji na stronie internetowej.
 
 

 Przepisanie oceny z zajęć wychowania fizycznego

 
​W celu przepisania oceny z zajęć wychowania fizycznego z innej uczelni należy złożyć podanie do odpowiedniego Dziekana:
Więcej informacji na stronie internetowej.
 

 Zajęcia obowiązkowe vs. fakultatywne

 
​Od roku akademickiego 2016/17 zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowe dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów licencjackich oraz magisterskich (siatka zajęć znajduje się w informatorze studiów).
 
Więcej informacji na stronie internetowej.
 
 

 Procedury