Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Organizacji i Legislacji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zespół Obsługi Władz Akademickich - Zakres obowiązków biura
 

 Zakres obowiązków

 
Do zadań Działu Organizacji i Legislacji w szczególności należy:
 • przygotowywanie i publikowanie wewnętrznych aktów prawnych, 
 • koordynowanie uzgadniania stanowiska władz Uczelni w odniesieniu do zewnętrznych aktów prawnych przekazanych do konsultacji we współpracy z właściwymi jednostkami,
 • przygotowywanie organizacyjno-techniczne obrad Senatu SGH,
 • koordynowanie działań związanych z przygotowaniem rocznych sprawozdań Rektora z działalności SGH,
 • utrzymywanie we właściwym stanie strojów ceremonialnych i udostępnianie ich członkom Senatu SGH,
 • koordynacja i organizacja uroczystości uczelnianych wynikających z kalendarza wydarzeń roku akademickiego,
 • organizowanie i szkolenie pocztu sztandarowego SGH oraz zapewnienie strojów i akcesoriów ceremonialnych,
 • przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień wydawanych przez Rektora,
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym tłumaczeń wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych,
 • koordynowanie prac o charakterze ogólnouczelnianym zleconych przez Rektora i prorektorów,
 • gromadzenie informacji i materiałów z konferencji i kolegiów rektorów wyższych uczelni,
 • prowadzenie zbiorów dokumentów spraw załatwianych,
 • dbałość o insygnia i stroje akademickie władz rektorskich,
 • tworzenie i nadawanie kodów identyfikacyjnych w zakresie określonym szczegółowymi przepisami,
 • prowadzenie i aktualizacja składu komisji.