Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów : Aktualne konkursy na projekty badawcze
Dział Obsługi Projektów
 

 aktualne konkursy na projekty badawcze

 

​Zapraszamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programów:

Podstawowe informacje o warunkach udziału i terminach konkursów znajdują się poniżej.

 

 Horyzont 2020

 
W poniższej tabeli znajdują się nazwy konkursów i tematów wraz z linkami do stron z dokumentacją. Nie jest to pełna lista konkursów i tematów. Pełną listę znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

 

​Konkurs ​Tematy Termin składania wniosków
​Wysokość dofinansowania na cały konkurs

SOCIETAL CHALLENGES​ ​ ​ ​
​TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 ​Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism ​12-03-2020 4,000,000
​MIGRATION-04-2020 Inclusive and innovative practices for the integration for the recently arrived migrants in local communities ​12-03-2020 3,000,000
  

 


 

 ERASMUS PLUS

 
​Konkurs ​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Partnerstwa strategiczne ​ „Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

24-03-2020
projekt 2-letni:
300 000 euro

projekt 3-letni:
450 000 euro​
​Sojusze na rzecz wiedzy ​Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami

nabór zakończony
​projekt 2-letni:
700 000 euro

projekt 3-letni:
1 000 000 euro
​Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach partnerskich) ​Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.
Skład konsorcjum realizującego projekt
Kraje programu: minimum 3 kraje – z każdego minimum 1 uczelnia.
Kraje partnerskie: minimum jeden kraj, minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.
W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu (czyli min. 3 uczelnie z krajów programu i minimum 3 uczelnie z kraju partnerskiego; jeżeli 2 kraje partnerskie, to minimum łącznie 4 uczelnie z tych krajów).
Wyjątki:
•    Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu;
•    mniejsze kraje z mniejsza liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni;
•    Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim.
W przypadku projektów strukturalnych w skład konsorcjum muszą również wchodzić ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.
nabór zakończony
​2 lub 3 lata

Maksymalne dofinansowanie:
1 000 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Minimalne dofinansowanie:
500 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).
​Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty
​Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE. nabór zakończony
​Katedry - 50 000 euro/3 lata

Moduły - 30 000 euro/3 lata

Centra doskonałości -
100 000 euro/3 lata

Sieci -
300 000 euro/3 lata

Projekty -
60 000 euro/od 12 do 24 miesięcy
​Uniwersytety europejskie ​Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin „uniwersytety” należy rozumieć w najszerszym znaczeniu – obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego.

W skład projektu typu „Uniwersytet europejski” muszą wchodzić minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu.

Wnioskodawcą może być każda kwalifikująca się uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w kraju członkowskim UE lub w innym kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w projekt typu „Uniwersytet europejski”
​nabór zakończony
​3 lata / 5 000 000 euro
 
 
 
 

 Edytor zawartości ‭[2]‬

 
 

 Edytor zawartości ‭[1]‬

 
 

 inne programy międzynarodowe

 
​​
​Konkurs/Program​ Rodzaje projektów Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
CHIST-ERA 2019 Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: (1) Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence, (2) Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Termin naboru wniosków wspólnych skróconych: do 14.02.2020 r.
W SGH nabór trwa do 31 stycznia.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

JPI UE Urban Accessibility and Connectivity Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Termin naboru wniosków wspólnych skróconych: do 17.03. 2020 r.
W SGH nabór trwa do 3 marca.
​W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie trzy nabory w ramach konkursu.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: maksymalnie 18 mies.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu; średnie dofinansowanie do projektu wyniosło €20,000.
​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE ​​​Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ - PROGRAM POLSKIE POWROTY ​Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.
Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Więcej informacji

​31 marca 2020 r.
​Czas trwania projektu: 36 - 48 miesięcy. 
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ - PROGRAM IM. ULAMA ​Program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie.

Kto może aplikować?
Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który (warunki dotyczą konkursu na rok 2019):
•    uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
•    nie posiada polskiego obywatelstwa,
•    co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.
Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.

Jakie działania mogą być realizowane w ramach Programu?
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
•    odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
•    prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
•    pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Więcej informacji

I nabór - od 1 stycznia- 1 kwietnia 2020r. II nabór - od 1 listopada - 31 stycznia 2021r. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. W pobycie mogą uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.
​​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
Promocja Zagraniczna   
​Budowanie marki międzynarodowej jednostki naukowej i jej promocja za granicą Nabór - 1 października 2020 - 31 grudnia 2020r.
Rozstrzygnięcie - 30 kwietnia 2021r.
Długość okresu realizacji: 6-12 m-cy
Dofinansowanie: 100tys - 1 Beneficjent; 200 tys - 2-3 Beneficjentów; 300tys - 4 i więcej Beneficjentów
​​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe   
​Długotrwała współpraca naukowo-akademicka w ramach międzynarodowych partnerstw ​Nabór - 1 września 2020 - 31 grudnia 2020r.
Rozstrzygnięcie - 31 maja 2021r.
​Długość okresu realizacji: 6-24 m-cy
Dofinansowanie: 1mln - 3 Beneficjentów; 1,5mln - 4-5 Beneficjentów; 2mln - 6 i więcej Beneficjentów
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIE
Welcome to Poland
​Podniesienie kompetencji kadry, przygotowanie miejsc obsługi i kształtowanie postaw tolerancji wobec przyjezdnych studentów/wykładowców międzynarodowych ​Nabór - 01 października 2020 - 31 grudnia 2020r.
Rozstrzygnięcie - 31 maja 2021r.
​Długość okresu realizacji: 6-24 m-cy
Dofinansowanie: do 500tys/1 projekt
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIE
PROM
​Doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, także spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.
Ilość Polaków jadących za granicę musi być równa przyjezdnym w ramach programu obcokrajowcom.
W Programie musi wziąć udział co najmniej 80% doktorantów w wieku do 40 r.ż.
​Nabór - 01 lutego 2020 - 30 kwietnia 2020r.
Rozstrzygnięcie - 31 sierpnia 2020r.
Długość okresu realizacji: 12 m-cy
Dofinansowanie: do 1,2mln/1 projekt
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIE
STER
​Umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów.
Przewidziane są stypendia za najlepsze wyniki dla maks. 50% doktorantów zagranicznych w Projekcie (5tys/m-c/os)
oraz na pozyskanie zagranicznych doktorantów.
​​Nabór - 01kwietnia 2020 - 30 czerwca 2020r.
Rozstrzygnięcie - 30 listopada 2020r.
Długość okresu realizacji: 24 - 50 m-cy
Dofinansowanie: ​1 mln na stypendia doktorantów, maks. 250tys. na pozyskanie doktorantów
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIE
KATAMARAN
​Wsparcie polskich uczelni w tworzeniu i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.
Program (projekt) musi być opracowany i prowadzony we współpracy z uczelnią zagraniczną (50/50% partycypacji studenta) i musi zostać wydany wspólny dyplom.
Ścieżka  A – Tworzenie  programów  międzynarodowych  studiów  wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na Ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia.
​I. Nabór - 01 lutego 2020 - 30 kwietnia 2020r.
I. Rozstrzygnięcie - 30 września 2020r.
II. Nabór - 01 września 2020 - 30 listopada 2020r.
II. Rozstrzygnięcie - 30 kwietnia 2021r.
​Ścieżka A:
Długość okresu realizacji: 6 -18 m-cy
Dofinansowanie: ​do 700tys./projekt
Ścieżka B:
Długość okresu realizacji: 3-4 semestrów
Dofinansowanie: ​do 1mln/projekt
 
 

 programy krajowe

 
​​Konkurs/Program/Instytucja finansująca ​​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Narodowe Centrum Nauki ​ ​ ​ ​ ​ ​ SONATINA 4 - Konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020. Stopień nie może być nadany w jednostce, w której będzie realizowany projekt. Projekt musi obejmować badania naukowe (podstawowe lub aplikacyjne), zatrudnienie kierownika projektu w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dedykowanym do realizacji zadań w projekcie oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy.
Nabór w NCN do 16 marca 2020r. Nabór w SGH trwa do 2 marca.

​Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.
ETIUDA 8 - Konkurs na stypendia doktorskie skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. W ramach konkursu przyznawane są środki na stypendium naukowe (od 6 do 12 miesięcy) oraz obowiązkowy staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy.Stypendium doktorskie można zaplanować na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia finansowania stypendium przypada na dzień 1 października roku, w którym konkurs został rozstrzygnięty. Staż zagraniczny 3-6 miesięcy.
DIOSCURI - Konkurs na utworzenie Centrum Doskonałości Naukowej, w ramach którego, przy wsparciu niemieckiego partnera będą prowadzone najwyższej jakości badania naukowe. Konkurs skierowany do wybitnych naukowców posiadających stopień naukowy doktora (nie dłużej niż 15 lat), którzy w czasie ostatnich dwóch lat nie byli pracownikami jednostki, w ramach której Centrum ma zostać utworzone. W konkursie wymagane jest wniesienie przez jednostkę wkładu własnego w wysokości co najmniej 25 tys. euro rocznie. Poziom dofinansowania wynosi max. 300 tys. euro rocznie (na 5 lat z możliwością przedłużenia).
Dioscuri - Termin naboru do 23.03.2020 r. W SGH nabór trwa do 9 marca.


MAESTRO 12
Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
​Nabór ciągły od 24 lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej.
CEUS-UNISONO
Konkurs dotyczy projektów badawczych zakresu badań podstawowych oraz we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowana jest realizacja we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Warunki przeprowadzania konkursów otwieranych w ramach programu CEUS przez zagraniczne instytucje partnerskie na potrzeby obsługi wniosków wspólnych, w tym terminy składania wniosków wspólnych, będą określone odpowiednio przez FWF, GAČR i ARRS.   
​Okres realizacji projektu dla zespołu badawczego z Polski może być zaplanowany na: 24 miesiące, 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego z zespołami badawczymi z Austrii również na 48 miesięcy.
Wnioskowana wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego na cały okres realizacji wynosi co najmniej 150 tys. zł.
OPUS 19​
​Konkurs skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. Jednak począwszy od poprzedniej edycji na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu.
​Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r. ​Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy.
Nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu.
PRELUDIUM 19
Adresatami konkursu są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu może lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. 
​Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r. ​Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. 
POLS​ jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. NCN pełni rolę operatora części programu poświęconej badaniom podstawowym. Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.  ​Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r.  ​Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach możliwe przedłużenie realizacji projektu do 30 kwietnia 2024. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro.
​​SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19​
​Fundusze zostaną przeznaczone przede wszystkim na badania podstawowe związane z: patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19, mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia, psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).
​Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2020 r. 
​Okres realizacji zaplanowanych badań może wynosić co najwyżej 18 miesięcy. Budżet konkursu to 10 mln zł.​​Narodowy Bank Polski
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.


Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

I. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

II. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 55+,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.


Więcej informacji

​Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów
 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.
​Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to
30 000 zł.

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji: nabór projektów.

NBP dofinansowuje przede wszystkim:
 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej.  
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych. 
​NCBR

GOSPOSTRATEG
​Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Drugi konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

1. Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i spłecznej (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
2. Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego (Zamawiający – Ministerstwo Finansów).
​23 marca 2020 roku do 22 maja 2020 roku (do godziny 16:00) ​Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36miesięcy (w uzasadnionych  przypadkach,  możliwe jest wydłużenie tego okresu maksymalnie do 60 miesięcy).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
1)w przypadku zagadnienia badawczego nr 1 - 15mln zł
2)w przypadku zagadnienia badawczego nr 2 - 3mln zł
​NCBR

LIDER
​Jest to program dla doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora, osób posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, osób  posiadających  stopień doktora   habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktoranie upłynęło 7 lat. Celem wsparcia finansowego są badania aplikacyjne i rozwojowe bez ograniczeń tematycznych. ​6 stycznia do 16 marca2020 r. (do godziny 16:15) ​Maksymalna wartość finansowania: 1,5 mln PLN / okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36miesięcy
 
 

 regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 
   
​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​

 
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ
Harmonogram konkursów na rok 2020

 
​​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​ w PLN
​1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka ​Konsorcja także z udziałem jednostek naukowych. Regiony słabiej rozwinięte.
Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
​7 lutego 2020 - 1 czerwca 2020 ​Realizacja do 30 czerwca 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 1,2 mld
​2/4.1.1/2019 - Silesia pod błękitnym niebem
​Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Przynajmniej jedno przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze województwa śląskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu.
​30 września 2019 - 29 stycznia 2020r.
​​Realizacja do 31 grudnia 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 43 mln
​3/4.1.1/2019  - Lubelska wyżyna technologii fotonicznych
​Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Przynajmniej jeden podmiot musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze województwa lubelskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu
​15 listopada 2019 - 31 stycznia 2020r. ​Realizacja do 31 grudnia 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 17 mln
2/4.1.4/2019 - projekty aplikacyjne
​Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych. Efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
 
​3 lutego 2020 - 03 kwietnia 2020r.
​​Realizacja do 30 czerwca 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 150 mln
​Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki ​Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. ​Nie określono ​Nie określono
3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza ​Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. ​9 kwietnia –14 maja 2020r. (do godziny 16:00) ​2-50mln dla konsorcjum
Projekt może być realizowanydo 30 czerwca 2023 r.
 
 

 POWER - rozwój oferty edukacyjnej

 

 

​Konkurs Charakterystyka Termin aplikowania​ Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​
​POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20

„Uczelnia dostępna II”
​Projekt ma wspierać zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, dostępu do administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym. Projekt ma także na celu wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność studentom z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Wnioskodawcą może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP-08-00-DOS/19
​od 16 marca 2020r. (godz. 08:15) do 8 maja 2020r. (godz. 14:00) ​Projekt nie może trwać dłużej niż do 31 października 2023 r.
Maksymalna kwota  dofinansowania  wynosi 145mln PLN
 

 

 
COVID-19 - KONKURSY

 

Nazwa konkursu Charakterystyka​​ ​Termin naboru ​Wysokość dofinansowania/Czas trwania projektu
​​​Inicjatywa Środkowoeuropejska​​​​ Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił specjalny konkurs na projekty dotyczące walki z epidemią COVID-19.​
Dotacje IŚE zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach:​
Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED)
Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU)
Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME)


​Nabór do 9 kwietnia 2020r.  ​Kwota dofinansowania - do 40 tys. euro.
SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19​
NCN
​Konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.​ ​​Nabór do 14 kwietnia 2020r.  ​​Budżet konkursu - 10 mln zł/Czas trwania projektu - maks 18 m-cy.