Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 aktualne konkursy na projekty badawcze

 

​Zapraszamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programów:

Podstawowe informacje o warunkach udziału i terminach konkursów znajdują się poniżej.

 

 Horyzont 2020

 
W poniższej tabeli znajdują się nazwy konkursów i tematów wraz z linkami do stron z dokumentacją. Nie jest to pełna lista konkursów i tematów. Pełną listę znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

 

​Konkurs ​Tematy Termin składania wniosków
​Wysokość dofinansowania na cały konkurs

SOCIETAL CHALLENGES
​SECURITY ​SEC-13-BES-2017 Next generation of information systems to support EU external policies 24-08-2017 €10,000,000
​SECURITY ​SEC-17-BES-2017 Architectures and organizations, big data and data analytics for customs risk management of the international goods supply chain trade movements  ​24-08-2017 €10,000,000

EXCELLENT SCIENCE
MSCA-IF-2017: Individual Fellowships Individual Fellowships - European Fellowships - Career Restart Panel MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-EF-CAR)

Individual Fellowships - European Fellowships - Reintegration Panel MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-EF-RI

Individual Fellowships - European Fellowships - Standard EF MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-EF-ST)
​14-09-2017 €205,000,000
​​​MSCA-IF-2017: Individual Fellowships Individual Fellowships - European Fellowships - Society and Enterprise MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-EF-SE)  ​14-09-2017 €10,000,000
MSCA-IF-2017: Individual Fellowships Individual Fellowships - Global Fellowships MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-GF)
14-09-2017 33,000,000

​ ​
SCIENCE FOR AND WITH SOCIETY ​ ​
​WIDESPREAD ​WIDESPREAD-05-2017 Twinning ​15-11-2017 20,000,000
 

 

 

 ERASMUS PLUS

 

 

​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​​​
Erasmus+  Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

Jedno konsorcjum partnerskie może złożyć tylko jeden wniosek; jedna organizacja wnioskująca może złożyć więcej niż jeden wniosek, o ile każdy proponowany projekt będzie realizowany przez inne konsorcjum partnerskie; jedna organizacja może uczestniczyć w wielu projektach.

Projekt musi być spójny z wybranymi priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych oraz priorytetami dla partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego: wprowadzanie w życie założeń „Agendy modernizacji szkolnictwa wyższego” z 2011 r. i wprowadzanie w życie założeń „Komunikatu z 2013 r. w sprawie działania na rzecz otwartej edukacji”.

Wnioski składane są do Narodowych Agencji Erasmus Plus, w przypadku Polski do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Przykładowe cele projektów:

 • Podnoszenie jakości i zwiększanie adekwatności oferty edukacyjnej do potrzeb społeczeństwa.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym przedsiębiorczości, znajomości języków,
  znajomości technik informatycznych.
 • Zwiększanie liczby osób kształcących się i zwiększanie ich szans na zatrudnienie.
 • Wprowadzanie nowych ścieżek kształcenia, indywidualizacja, elastyczność kształcenia.
 • Podnoszenie kompetencji, wspieranie rozwoju zawodowego pracowników uczelni (nowe metody, techniki, otwarte zasoby edukacyjne itp.).
 • Rozwój biur karier, doradztwa dla absolwentów itp.
 • Rozwój współpracy regionalnej, transgranicznej, współpracy na rzecz regionu.
 • Rozwój instytucji działających w sferze kształcenia (strategie rozwoju, polepszanie zarządzania, internacjonalizacja).

Przykładowe działania:

 • Opracowywanie programów kształcenia (przedmiot, moduł, kierunek), w tym wspólnych studiów.
 • Wprowadzanie większej różnorodności form kształcenia, w tym wirtualnych.
 • Opracowywanie nowych metod kształcenia/ dydaktycznych (stymulowanie kreatywności, umiejętności związanych z przedsiębiorczością itp.)
 • Opracowywanie materiałów, metod, narzędzi dydaktycznych.
 • Wypracowywanie standardów jakościowych
 • Rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami (np. angażowanie studentów i pracowników uczelni we wspólne projekty z przedsiębiorstwami).
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii współpracy (w instytucjach).
 • Badania, analizy, studia przypadku (dotyczące kształcenia, edukacji w danej dziedzinie).
Więcej informacji​
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży:
II nabór - 26.04.2017;
III nabór - 04.10.2017

.
​do €450,000,
okres realizacji - 2 lub 3 lata
 

 

 
 
 

 inne programy międzynarodowe

 
​​
​Konkurs/Program​ Rodzaje projektów Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie cztery nabory w ramach konkursu.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów. W przypadku projektów współpracy przygranicznej minimum dwa kraje.

Czas oceny projektu: do 50 dni roboczych

Więcej informacji
do:
1 marca,
1 czerwca,
1 września,
1 grudnia.

W związku z realizacją projektu "Young Visegrad 2016", do końca grudnia 2016 r. SGH może uczestniczyć w projektach Visegrad Grants tylko jako partner, nie jako lider. Termin ten może ulec przedłużeniu, zależnie od terminu rozliczenia projektu  "Young Visegrad 2016" przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Czas trwania projektu: maksymalnie 12 mies.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE ​​​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie nabór w ramach konkursu na Granty Strategiczne.

Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok. 

Czas oceny projektu: do 60 dni roboczych

Więcej informacji
Brak informacji co do terminu naboru w 2017
Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość projektu to €40,000.

Dofinansowanie: maksymalnie 70%
Wkład własny: minimalnie  30%​
​INTERREG EUROPE Celem programu INTERREG EUROPE jest wspieranie wzajemnego uczenia się wśród organizacji zajmujących się politykami regionalmii programów rozwoju regionalnego. Program daje szansę władzom publicznym i innym podmiotom z całej Europy na wymianę praktyktyczych pomysłów i rozwiązań.

Projekt musizą wpisywać się w jedną z czterech osi tematycznych:
 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje.
 2. Konkurencyjność małych i  średnich przedsiębiorstw.
 3. Gospodarka niskoemisyjna.
 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
Więcej infromacji na polskiej stronie programu

​1 marca - 30 czerwca 2017

Dokumentacja konkursowa jest już dostępna na stronie programu.
Realizacja projektu musi zacząć się na początku 2018 roku.
Projekt, faza I (1-3 lata), faza II (2 lata), może trwać maksymalnie 5 lat.

Dofinansowanie dla instytucji publicznych - 85%

Na cały konkurs przewidziano 145 mln euro
 
Do udziału w projekcie uprawnione są podmioty ze wszystkich krajów UE oraz z Norwegii i Szwajcarii.

W projekcie musi wziąć udział 3 partnerów z 3 różnych krajów, w tym co najmniej 2 partnerów musi pochodzić z krajów UE.
INTERREG CENTRAL EUROPE ​W programie INTETRREG CENTRAL EUROPE wyróżniono następujące osie priorytetowe:
 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje.
 2. Konkurencyjność małych i  średnich przedsiębiorstw.
 3. Gospodarka niskoemisyjna.
 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
Więcej informacji
​Konkurs zostanie prawdopodobnie otwarty we wrześniu 2017.  ​W programie mogą brać udział partnerzy z następujących krajów lub regionów UE: Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (wybrane regiony), Włochy (wybrane regiony) a spoza UE  z Ukrainy (wybrane regiony).

W projekcie musi wziąć udział 3 partnerów z 3 różnych krajów, w tym co najmniej 2 partnerów będzie pochodziło z krajów objętych programem.

Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku partnerów polskich.

Rekomendowana długość trwania projektu to od 30 do 36 miesięcy.
 
 

 programy krajowe

 
​​Konkurs/Program/Instytucja finansująca ​​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Narodowe Centrum Nauki​ ​ ​
 • ​PRELUDIUM 13 konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Dla doktorantów jest to szansa na pierwsze samodzielne poprowadzenie projektu badawczego.
​16.06.2017 ​ ​​​Dla projektów trwających:
- 12 mies. max. 60 tys. zł.
- 24 mies. max. 120 tys. zł.
- 36 mies. max. 180 tys. zł.
 • OPUS 13 najpopularniejszy konkurs NCN, skierowany do badaczy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. 
12, 24 lub 36 miesięcy.

Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt.
MINIATURA

Konkurs kierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy:
- nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz
- nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN.

W dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji
Otwarcie naboru: 4.05.2017 r.
Nabór odbywa się w trybie ciągłym.
Wysokość finansowania od 5 tys. zł. do 50 tys. zł.
​Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ​
GRANTY NA GRANTY

Celem programu prowadzonego przez MNiSW jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
 
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
 
Refundacji podlegają koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego, sporządzenia wniosku, uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku oraz organizacji spotkań roboczych konsorcjum.
 
Nabór odbywa się w trybie ciągłym do 1 marca 2017 r.
Wnioski składane w roku 2017 mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną KE w roku 2016.

W
niosek nalezy złożyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

Jednostka występująca w roli koordynatora projektu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
30 000 zł;
Jednostka występująca w roli koordynatora pakietu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
10 000 zł.

​DIALOG

​Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej
 • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką
 • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych
w obszarze następujących dziedzin: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.


Więcej informacji

Nabór wniosków odbywa sięw trybie ciągłym i trwa do 30.06.2019 r.

Wnioskodawcy (również jako członkowie konsorcjum) mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. 
​Narodowy Bank Polski
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.


Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

I. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

II. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 55+,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.


Więcej informacji

​Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów
 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.
​Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to
30 000 zł.

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji: nabór projektów.

NBP dofinansowuje przede wszystkim:
 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej.  
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.

  

 regionalne programy operacyjne

 
 
 

 POWER - rozwój oferty edukacyjnej