Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 aktualne konkursy na projekty badawcze

 

​Zapraszamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programów:

Podstawowe informacje o warunkach udziału i terminach konkursów znajdują się poniżej.

 

 Horyzont 2020

 
W poniższej tabeli znajdują się nazwy konkursów i tematów wraz z linkami do stron z dokumentacją. Nie jest to pełna lista konkursów i tematów. Pełną listę znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

 

​Konkurs ​Tematy Termin składania wniosków
​Wysokość dofinansowania na cały konkurs

SOCIETAL CHALLENGES
​SECURITY ​SEC-13-BES-2017 Next generation of information systems to support EU external policies 24-08-2017 €10,000,000
​SECURITY ​SEC-17-BES-2017 Architectures and organizations, big data and data analytics for customs risk management of the international goods supply chain trade movements  ​24-08-2017 €10,000,000

EXCELLENT SCIENCE
MSCA-IF-2017: Individual Fellowships Individual Fellowships - European Fellowships - Career Restart Panel MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-EF-CAR)

Individual Fellowships - European Fellowships - Reintegration Panel MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-EF-RI

Individual Fellowships - European Fellowships - Standard EF MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-EF-ST)
​14-09-2017 €205,000,000
​​​MSCA-IF-2017: Individual Fellowships Individual Fellowships - European Fellowships - Society and Enterprise MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-EF-SE)  ​14-09-2017 €10,000,000
MSCA-IF-2017: Individual Fellowships Individual Fellowships - Global Fellowships MSCA-IF-2017 (MSCA-IF-GF)
14-09-2017 33,000,000
​MSCA-COFUND-2017 ​MSCA-COFUND-2017: Co-funding of regional, national and international programmes ​28-09-2017 80,000,000

​ ​
SCIENCE FOR AND WITH SOCIETY ​ ​
​WIDESPREAD ​WIDESPREAD-05-2017 Twinning ​15-11-2017 30,000,000
 

 

 

 ERASMUS PLUS

 

 

​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​​​
Erasmus+  Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

Jedno konsorcjum partnerskie może złożyć tylko jeden wniosek; jedna organizacja wnioskująca może złożyć więcej niż jeden wniosek, o ile każdy proponowany projekt będzie realizowany przez inne konsorcjum partnerskie; jedna organizacja może uczestniczyć w wielu projektach.

Projekt musi być spójny z wybranymi priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych oraz priorytetami dla partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego: wprowadzanie w życie założeń „Agendy modernizacji szkolnictwa wyższego” z 2011 r. i wprowadzanie w życie założeń „Komunikatu z 2013 r. w sprawie działania na rzecz otwartej edukacji”.

Wnioski składane są do Narodowych Agencji Erasmus Plus, w przypadku Polski do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Przykładowe cele projektów:

 • Podnoszenie jakości i zwiększanie adekwatności oferty edukacyjnej do potrzeb społeczeństwa.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym przedsiębiorczości, znajomości języków,
  znajomości technik informatycznych.
 • Zwiększanie liczby osób kształcących się i zwiększanie ich szans na zatrudnienie.
 • Wprowadzanie nowych ścieżek kształcenia, indywidualizacja, elastyczność kształcenia.
 • Podnoszenie kompetencji, wspieranie rozwoju zawodowego pracowników uczelni (nowe metody, techniki, otwarte zasoby edukacyjne itp.).
 • Rozwój biur karier, doradztwa dla absolwentów itp.
 • Rozwój współpracy regionalnej, transgranicznej, współpracy na rzecz regionu.
 • Rozwój instytucji działających w sferze kształcenia (strategie rozwoju, polepszanie zarządzania, internacjonalizacja).

Przykładowe działania:

 • Opracowywanie programów kształcenia (przedmiot, moduł, kierunek), w tym wspólnych studiów.
 • Wprowadzanie większej różnorodności form kształcenia, w tym wirtualnych.
 • Opracowywanie nowych metod kształcenia/ dydaktycznych (stymulowanie kreatywności, umiejętności związanych z przedsiębiorczością itp.)
 • Opracowywanie materiałów, metod, narzędzi dydaktycznych.
 • Wypracowywanie standardów jakościowych
 • Rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami (np. angażowanie studentów i pracowników uczelni we wspólne projekty z przedsiębiorstwami).
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii współpracy (w instytucjach).
 • Badania, analizy, studia przypadku (dotyczące kształcenia, edukacji w danej dziedzinie).
Więcej informacji​
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży:
III nabór - 04.10.2017

.
​do €450,000,
okres realizacji - 2 lub 3 lata
 

 

 
 
 

 inne programy międzynarodowe

 
​​
​Konkurs/Program​ Rodzaje projektów Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie cztery nabory w ramach konkursu.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

Więcej informacji
Do:
1 marca,
1 czerwca,
1 września,
1 grudnia.

Czas trwania projektu: maksymalnie 12 mies.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE ​​​Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok. Priorytety w 2017 r .:
 • Regionalna współpraca na rzecz konkurencyjności i łączności
 • Bezpieczeństwo i stabilność
 • Promocja V4

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji
Do:
1 marca,
1 czerwca,
1 września,
1 grudnia.
Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość projektu to €40,000.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
​INTERREG EUROPE Celem programu INTERREG EUROPE jest wspieranie wzajemnego uczenia się wśród organizacji zajmujących się politykami regionalmii programów rozwoju regionalnego. Program daje szansę władzom publicznym i innym podmiotom z całej Europy na wymianę praktyktyczych pomysłów i rozwiązań.

Projekt musizą wpisywać się w jedną z czterech osi tematycznych:
 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje.
 2. Konkurencyjność małych i  średnich przedsiębiorstw.
 3. Gospodarka niskoemisyjna.
 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
Więcej infromacji na polskiej stronie programu

​1 marca - 30 czerwca 2017

Dokumentacja konkursowa jest już dostępna na stronie programu.
Realizacja projektu musi zacząć się na początku 2018 roku.
Projekt, faza I (1-3 lata), faza II (2 lata), może trwać maksymalnie 5 lat.

Dofinansowanie dla instytucji publicznych - 85%

Na cały konkurs przewidziano 145 mln euro
 
Do udziału w projekcie uprawnione są podmioty ze wszystkich krajów UE oraz z Norwegii i Szwajcarii.

W projekcie musi wziąć udział 3 partnerów z 3 różnych krajów, w tym co najmniej 2 partnerów musi pochodzić z krajów UE.
INTERREG CENTRAL EUROPE ​W programie INTETRREG CENTRAL EUROPE wyróżniono następujące osie priorytetowe:
 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ
 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE ŚRODKOWEJ
 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ
 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych EUROPY ŚRODKOWEJ
Więcej informacji
​Konkurs zostanie prawdopodobnie otwarty we wrześniu 2017.  ​W programie mogą brać udział partnerzy z następujących krajów lub regionów UE: Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (wybrane regiony), Włochy (wybrane regiony) a spoza UE  z Ukrainy (wybrane regiony).

W projekcie musi wziąć udział 3 partnerów z 3 różnych krajów, w tym co najmniej 2 partnerów będzie pochodziło z krajów objętych programem.

Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku partnerów polskich.

Rekomendowana długość trwania projektu to od 30 do 36 miesięcy.
​EEA (European Economic Area) Grants i Norway Grants EEA (European Economic Area) Grants i Norway Grants zapraszają do składania wniosków do ponadnarodowych projektów w ramach Funduszu na rzecz Zatrudniania Młodzieży.  Nowo utworzony Fundusz ma na celu wspieranie działań promujących zatrudnienie wśród młodzieży w Europie. Działania nakierowane są na młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 25-29 lat. Projekty powinny proponować rozwiązania dla:

•  Osób długotrwale bezrobotnych,
• Osób zniechęconych, którzy przestali szukać pracy,
• Kobiet opiekujących się dziećmi lub ubezwłasnowolnionymi dorosłymi,
• Mniejszości etnicznych, w tym Romów,
• Osób ubiegających się o azyl,
• Osób nisko wykwalifikowanych,
• Osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i niepełnosprawnych.

Do składania wniosków zachęcane są podmioty z: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Dodatkowo kwalifikują się podmioty z Irlandii, Włoch i Hiszpanii.

Więcej informacji

Propozycje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora funduszu (EGREG).
 
​Dwuetapowa procedura wyboru:
1. Zaproszenie do składania wniosków, w ramach którego przedkładane są wyłącznie koncepcje dotyczące projektów ponadnarodowych. Należy je złożyć do 1 sierpnia 2017 r.
2. Wnioskodawcy, którzy spełnią kryteria dopuszczenia zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku. Termin składania pełnych wniosków upływa 1 listopada 2017 r.
​Do projektu muszą przystąpić jednostki z co najmniej dwóch krajów; kraj będący beneficjentem musi być głównym partnerem.

Na projekty w ramach tego Funduszu przeznaczono 60,6 mln euro. Kwota dotacji w ramach projektu nie może być mniejsza niż 1 mln euro. (Nie jest to maksymalna kwota dotacji na projekt).
 
 

 programy krajowe

 
​​Konkurs/Program/Instytucja finansująca ​​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Narodowe Centrum Nauki​ ​ ​
 • ​PRELUDIUM 13 konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Dla doktorantów jest to szansa na pierwsze samodzielne poprowadzenie projektu badawczego.
​16.06.2017 ​ ​​​Dla projektów trwających:
- 12 mies. max. 60 tys. zł.
- 24 mies. max. 120 tys. zł.
- 36 mies. max. 180 tys. zł.
 • OPUS 13 najpopularniejszy konkurs NCN, skierowany do badaczy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. 
12, 24 lub 36 miesięcy.

Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt.
MINIATURA

Konkurs kierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy:
- nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz
- nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN.

W dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji
Otwarcie naboru: 4.05.2017 r.
Nabór odbywa się w trybie ciągłym.
Wysokość finansowania od 5 tys. zł. do 50 tys. zł.
​Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ​
GRANTY NA GRANTY

Celem programu prowadzonego przez MNiSW jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
 
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
 
Refundacji podlegają koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego, sporządzenia wniosku, uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku oraz organizacji spotkań roboczych konsorcjum.
 
Nabór odbywa się w trybie ciągłym do 1 marca 2017 r.
Wnioski składane w roku 2017 mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną KE w roku 2016.

W
niosek nalezy złożyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

Jednostka występująca w roli koordynatora projektu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
30 000 zł;
Jednostka występująca w roli koordynatora pakietu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
10 000 zł.

​DIALOG

​Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej
 • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką
 • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych
w obszarze następujących dziedzin: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.


Więcej informacji

Nabór wniosków odbywa sięw trybie ciągłym i trwa do 30.06.2019 r.

Wnioskodawcy (również jako członkowie konsorcjum) mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. 
​Narodowy Bank Polski
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.


Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

I. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

II. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 55+,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.


Więcej informacji

​Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów
 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.
​Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to
30 000 zł.

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji: nabór projektów.

NBP dofinansowuje przede wszystkim:
 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej.  
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.

  

 regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 
   
​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​

Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

​Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych, prac rozwojowych, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Produkty które powstają w ramach fazy testowania nie powinny stanowić asortymentu oferty która podlega komercyjnej sprzedaży w ramach oferty handlowej wnioskodawcy.

Więcej informacji
29.05.2017 – 31.08.2017
​Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie – mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne przyjmujące formę konsorcjum naukowego lub partnerstwa (współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami lub przedsiębiorstwem a jednostką naukową, gdzie liderem jest przedsiębiorstwo

Alokacja na konkurs: 10 mln EUR

Okres realizacji projektu: do 30.06.2020 r.

Poziom dofinansowania – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac – od 40% do 80% kosztów kwalifikowalnych

​Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych


​Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji.

Kryteria dostępu:
1) Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, dające możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

2) Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych, dające możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji.

3) Stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne są opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych wolnych licencjach.

4) Wybór uczestników projektu obejmuje diagnozę potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem stanu wiedzy/ kompetencji/ umiejętności w zakresie ICT i/lub języków obcych.

Kryteria merytoryczne szczegółowe:
1) W ramach projektu co najmniej 60 % uczestników stanowią osoby w wieku od 25 lat do 50 lat. – 6 pkt

2) W wyniku udziału w projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. na poziomie A, B lub C). – 10 pkt

3) W wyniku udziału w projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem uzyska certyfikat potwierdzający kwalifikacje cyfrowe. – 10 pkt

4) Projekt przewiduje realizację działań w partnerstwie. – do 3 pkt

5) Projekt jest zgodny z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym jest realizowany. – 2 pkt

6) Projekt zakłada uczestnictwo co najmniej 30% osób zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. – do 4 pkt

7) Projekt wynika z Planu Inwestycyjnego dla subregionu objętego problemowym Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI problemowymi). – 2 pkt

8) Projekt bazuje na już istniejących wysokiej jakości materiałach edukacyjnych dostępnych na zasadzie wolnych licencji. – 1 pkt

9) Wsparcie w zakresie szkoleń kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 i/lub w RPO WM 2014 – 2020. – 2 pkt

​VII 2017 r. (planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinans.) ​Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Maksymalna wartość projektu, w przeliczeniu na jednego uczestnika w projekcie, nie może przekroczyć kwoty 1339 euro

Poziom dofinansowania – 90%

Minimalna wartość projektu – 100 tys. PLN
 
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ


​​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​
Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Konkurs adresowany do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu. Przedstawiane przez konsorcja projekty muszą obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe, jak również obowiązkowo wpisywać się w jeden z tematów określonych w ww. Zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych.

Więcej informacji (w tym: regulamin przeprowadzania konkursu, kryteria wyboru projektów, katalog kosztów kwalifikowalnych)
​12.06.2017 – 12.09.2017​ ​Alokacja na konkurs: 340 mln PLN, w tym dla Województwa Mazowieckiego 23,8 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 8 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej – do 100% (w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej)

Poziom dofinansowanie dla przedsiębiorców – od 25% do 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami.

Więcej informacji (w tym regulamin przeprowadzania konkursu, kryteria wyboru projektu, katalog kosztów kwalifikowalnych) – link do poglądowego archiwalnego konkursu z 2016 roku

Termin ogłoszenia konkursu:

05.06.2017

 

Termin aplikowania:
18.09.2017 –
18.12.2017


Alokacja na konkurs: 200 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej – do 100% w przypadku jednostek naukowych,
 
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw – od 25% do 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw
 
 

 POWER - rozwój oferty edukacyjnej

 

 

​Konkurs Rodzaje projektów​ Termin aplikowania​

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

„Rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego”

1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację,
d) wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów).

2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez:
a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
d) wizyty studyjne u pracodawców.

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
a) Wnioskodawca w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym w celu realizacji projektu zgodnego, w zakresie merytorycznym, z profilem działalności partnera. Ww. przedsiębiorca zostanie włączony w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia wskazanych w kryterium opisanym punkcie c).
b) Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawcy z branży o której mowa w kryterium nr a). Zatrudnienie rozumiane jest jako zawarcie umowy o pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu.
c) W ramach projektu przewidziano działania dotyczące branży wskazanej w kryterium dostępu nr a) zakładające realizację wszystkich wskazanych poniżej elementów:
- wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,
- programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców wskazanych w kryterium dostępu nr a),
- włączanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

d) Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch (w tym obligatoryjnie zawodowych) spośród m.in. następujących kompetencji lub kwalifikacji zgodnych z potrzebami pracodawców z branży o której mowa w kryterium dostępu nr a): zawodowe; językowe; komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne; w zakresie przedsiębiorczości; informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji; analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.
e) Staż trwa minimum 1 miesiąc, nie mniej niż 120 godzin wykonywania zadań stażowych, przy czym nie obejmuje mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.
f) Beneficjent w toku realizacji projektu prowadzi stały monitoring staży pod kątem gwarantowania ich wysokiej jakości w zakresie zgodnym z zaleceniami zawartymi w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) obejmującymi co najmniej:
- wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy,
- zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty,
- wypełniania przez zadania stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż,
- odpowiednie warunki pracy i wyposażenia miejsca stażu,
- realnej i efektywnej roli opiekuna stażysty,

- podsumowania rezultatów stażu.

g) W zakresie obligatoryjnego elementu rozwoju kompetencji, projekt obejmuje nie mniej niż trzy elementy, wyłącznie ze wskazanych poniżej:
- certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
- dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
- dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
- wizyty studyjne u pracodawców,
- uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy .

h) Wydatki w zakresie staży zostały ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży (wynagrodzenie stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań lekarskich (jeżeli są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych (niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez twardego sprzętu)), kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów pośrednich (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi)?

Wybrane kryteria premiujące (fakultatywne, za które można otrzymać dodatkowe punkty):
a) Długotrwała (min. 2-letnia) współpraca uczelni z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie wspólnej realizacji programów kształcenia związanych z zakresem działalności przedsiębiorcy – 10 pkt.
b) Wnioskodawca w celu realizacji projektu nawiąże i utrzyma co najmniej przez cały okres realizacji projektu formalną współpracę z podmiotem z branży motoryzacyjnej rozpoczynającym działalność w Polsce – 10 pkt.


Więcej informacji

 ​08.05.2017 – 09.06.2017

​Alokacja na konkurs – 100 mln PLN

Okres realizacji: co najmniej 12 miesięcy i nie dłużej niż 42 miesiące

 Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

 „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni”

Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
a) projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów:
- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
- umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją,
- w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

b) uczestnikami projektu są wyłącznie osoby posiadające stopień naukowy doktora oraz osoby odbywające studia III stopnia na uczelni będącej wnioskodawcą, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35 roku życia, stanowiące równocześnie kadrę dydaktyczną uczelni tj.:
- nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie.

c) Projekt przewiduje wykorzystanie w uzasadnionych przypadkach zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni. Projekt zakłada, że nie więcej niż 60% uczestników zostanie objętych wsparciem realizowanym poza granicami kraju. W przypadku niekorzystania w projekcie z zagranicznych rozwiązań kryterium uznaje się za spełnione.
d) Projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Planowane zajęcia mają wymiar co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).

Wybrane kryteria premiujące (fakultatywne, za które można otrzymać dodatkowe punkty):
a) Projekt zakłada zachowanie trwałości poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną objętą wsparciem w ramach projektu co najmniej przez 4 semestry po zakończeniu projektu:
- zajęć w języku obcym,
- zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych,
- zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
- zajęć z wykorzystaniem baz danych.
Rodzaj zajęć determinujących zachowanie trwałości musi być adekwatny do zakresu merytorycznego wsparcia w ramach projektu uzyskanego przez danego uczestnika – 10 pkt.

b) Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której realizowany będzie projekt, posiada aktualną wyróżniającą ocenę instytucjonalną PKA lub wyróżniającą ocenę programową PKA na kierunku przypisanym do dyscypliny naukowej, z którą związany jest program kształcenia. W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, ww. ocenę wyróżniającą powinna posiadać każda jednostka. – 10 pkt.


Więcej informacji

​29.05.2017 – 28.07.2017

​Alokacja na konkurs – 50 mln PLN

Średni koszt przypadający w projekcie na uczestnika: do 9 000 PLN w przypadku wsparcia na poziomie krajowym  lub do 24 000 PLN w przypadku wsparcia poza granicami kraju

Okres realizacji: nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące

​Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych „Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I”

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):

I) Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego Uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

1) Moduł programów kształcenia:
- dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
- wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
- realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;
- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

2) Moduł podnoszenia kompetencji:
- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
Dodatkowe kryteria związane z wyborem tego modułu

3) Moduł programów stażowych:
- wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.
Dodatkowe kryteria związane z wyborem tego modułu

4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:
- wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
- wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.
Dodatkowe kryteria związane z wyborem tego modułu

5) Moduł studiów doktoranckich:
- tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:
a) interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,
b) programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,
c) programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.
Dodatkowe kryteria związane z wyborem tego modułu

6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.
Dodatkowe kryteria związane z wyborem tego modułu

II) Co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia. Zatrudnienie rozumiane jest jako:
- zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu,
- umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy,
- samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące.

III) Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie

IV) Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie studenci kierunków prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz pracownicy tych jednostek, które spełniają warunki, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia określone szczegółowo w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i w aktach wykonawczych do tej ustawy (w przypadku uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni warunek dotyczy uczelni).

Kryterium premiujące (fakultatywne, za które można otrzymać dodatkowe punkty):
a) Projekty, w których Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 2% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami. – 10 pkt

Więcej informacji
​26.06.2017 – 15.09.2017 ​Alokacja na konkurs 500 mln PLN

Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 18 miesięcy i nie przekracza 48 miesięcy

Minimalna wartość projektu: 100 tys. EUR
Maksymalna wartość projektu 15 mln PLN (dla Uczelni kształcących 10001-20000 studentów)
​Działanie 3.2 Studia doktoranckie „Studia doktoranckie”

Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:
1)    interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
2)    międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
3)    programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
a) Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach.

b) Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą bazować na wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r.  oraz „Zasad innowacyjnego szkolenia doktorantów” opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29 listopada 2011 r.  Ponadto treść wypracowanych programów studiów doktoranckich będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca

c) Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:
- interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
- międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
- programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/ komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wybrane kryteria premiujące (fakultatywne za które można otrzymać dodatkowe punkty):
a) Projekt przewiduje organizację środowiskowych studiów doktoranckich oraz przygotowywanie przez co najmniej połowę uczestników projektu interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich. – 10 pkt.

b) Projekt przewiduje wsparcie jednostek w zakresie otwierania wspólnych przewodów doktorskich, o których mowa w art. 14a znowelizowanej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej albo interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej; dodatkowo wspólne przewody doktorskie mogą być przeprowadzane z udziałem jednostek zagranicznych). – 10 pkt.

c) Wnioskodawca posiada Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego („KNOW”) lub w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy została przyznawana kategoria A+ (poziom wiodący).

IX 2017 r. (planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków) ​Alokacja na konkurs – 155 mln PLN

Okres realizacji: co najmniej 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy

Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 135 000 PLN
​Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym „Kurs na MOOC”

1.    Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
 • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

2.    Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
a) Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
•    kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
•    masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.
Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Platforma oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma  Open edX będzie udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu tworzenia i udostępniania kursów.

b) Wnioskodawca we wniosku zaprezentuje cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia. We wniosku niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu jak również formy zaliczenia, walidacji, weryfikacji. Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku potencjał kadrowy, jakim dysponuje, jak również sposób wykorzystania go do realizacji kursu.

c) W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem.

d) Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:
 • językowe,
 • informatyczne,
 • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów,
 • komunikacyjne,
 • w zakresie przedsiębiorczości.
e) Wnioskodawca określi we wniosku warunki techniczne opracowanego kursu, zgodne z wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie (WCAG 2.0)

f) Minimalna liczba uczestników w kursie edukacyjnym dla studentów, stanowiącym dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia wyniesie 35 osób, a w masowym otwartym kursie edukacyjnym (MOOC) dostępnym dla wszystkich chętnych wyniesie 40 osób.

Wybrane kryteria premiujące (fakultatywne za które można otrzymać dodatkowe punkty):
a) Przygotowanie i realizacja kursu odbywać się będzie równocześnie w języku obcym. – 10 pkt.
b) Przygotowane kursy muszą być dostępne i prowadzone co najmniej przez 24 miesiące od daty zakończeniu realizacji projektu. – 10 pkt.
​X 2017 r. (planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków) ​Alokacja na konkurs – 10 mln PLN

Okres realizacji: nie dłużej niż 24 miesiące

Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200 PLN