Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 aktualne konkursy na projekty badawcze

 

​Zapraszamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programów:

Podstawowe informacje o warunkach udziału i terminach konkursów znajdują się poniżej.

 

 Horyzont 2020

 
W poniższej tabeli znajdują się nazwy konkursów i tematów wraz z linkami do stron z dokumentacją. Nie jest to pełna lista konkursów i tematów. Pełną listę znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

 

​Konkurs ​Tematy Termin składania wniosków
​Wysokość dofinansowania na cały konkurs

EXCELLENT SCIENCE
​MSCA-ITN-2018 ​MSCA-ITN-2018: Innovative Training Networks ​17-01-2018 €442,000,000
MSCA-RISE-2018 ​MSCA-RISE-2018: Research and Innovation Staff Exchange 21-03-2018 €80,000,000
 

 

 

 ERASMUS PLUS

 
​Konkurs ​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Partnerstwa strategiczne ​ „Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

21 marca 2018 r. do godz. 12.00​ projekt 2-letni:
300 000 euro

projekt 3-letni:
450 000 euro​
​Sojusze na rzecz wiedzy ​Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami

​28 lutego 2018 r. do godz. 12.00 ​projekt 2-letni:
700 000 euro

projekt 3-letni:
1 000 000 euro
​Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach partnerskich) ​Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.
Skład konsorcjum realizującego projekt
Kraje programu: minimum 3 kraje – z każdego minimum 1 uczelnia.
Kraje partnerskie: minimum jeden kraj, minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.
W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu (czyli min. 3 uczelnie z krajów programu i minimum 3 uczelnie z kraju partnerskiego; jeżeli 2 kraje partnerskie, to minimum łącznie 4 uczelnie z tych krajów).
Wyjątki:
•    Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu;
•    mniejsze kraje z mniejsza liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni;
•    Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim.
W przypadku projektów strukturalnych w skład konsorcjum muszą również wchodzić ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.
​8 lutego 2018 r. do godz. 12.00 ​2 lub 3 lata

Maksymalnie dofinansowanie:
1 000 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Minimalne dofinansowanie:
500 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).
​Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty
​Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE. ​22 lutego 2018 r. do godz. 12.00
​Katedry - 50 000 EUR/3 lata

Moduły - 30 000 euro/3 lata

Centra doskonałości -
100 000 euro/3 lata

Sieci -
300 000 euro/3 lata

Projekty -
60 000 euro/od 12 do 24 miesięcy
 
 
 
 

 inne programy międzynarodowe

 
​​
​Konkurs/Program​ Rodzaje projektów Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie trzy nabory w ramach konkursu.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: maksymalnie 18 mies.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu; średnie dofinansowanie do projektu wyniosło €20,000.
​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE ​​​Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
INTERREG CENTRAL EUROPE ​Celem programu Interreg Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony, uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Więcej na temat zakresu tematycznego trzeciego naboru na stronie programu

Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym. Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, które nie przekładają się na konkretne i trwałe rezultaty, nie będą finansowane. Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie.

Dokumentacja konkursowa

25 stycznia 2018
​W programie mogą brać udział partnerzy z następujących krajów lub regionów UE: Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (wybrane regiony), Włochy (wybrane regiony) a spoza UE  z Ukrainy (wybrane regiony).

W projekcie musi wziąć udział 3 partnerów z 3 różnych krajów, w tym co najmniej 2 partnerów z krajów objętych programem; rekomendowana maksymalna wielkość partnerstwa wynosi 12 instytucji.

Wielkość budżetu projektu: od 1 do 5 mln euro, chcoiaż w wyjątkowych przypadkach mniejsze projekty moga zostać zaakceptowane.

Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku partnerów polskich.

Rekomendowany czas trwania projektu: od 24 do 36 miesięcy, przy czym projekt musi zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2021.
​DAINA 1
(Narodowe Centrum Nauki)
​W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Więcej informacji
​15 grudnia 2017 r. ​Projekt badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2018 r., a najpóźniej 1 stycznia 2019 r.

Okres realizacji 24 miesiące lub 36 miesięcy.


Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, w których kierownik polskiego zespołu badawczego:
 1. występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w konkursie DAINA;
 2. nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów (ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu).
​Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections
(Narodowe Centrum Nauki i EqUIP)
​Międzynarodowy konkurs na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami.

Więcej informacji
​30 listopada 2017 r. o godz. 16.00. ​W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania

 
 

 programy krajowe

 
​​Konkurs/Program/Instytucja finansująca ​​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Narodowe Centrum Nauki​ ​ ​
PRELUDIUM 14

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora.

Więcej informacji
15 grudnia 2017 r. ​a) 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
b) 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
c) 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;

Okres realizacji 12/24/36 miesięcy.
OPUS 14

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Więcej informacji
​Brak górnej granicy finansowania.

Okres realizacji 12/24/36 miesięcy.
MINIATURA

Konkurs kierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy:
- nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz
- nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN.

W dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji
Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wysokość finansowania od 5 tys. zł. do 50 tys. zł.
​Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ​
GRANTY NA GRANTY

Celem programu prowadzonego przez MNiSW jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
 
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
 
Refundacji podlegają koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego, sporządzenia wniosku, uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku oraz organizacji spotkań roboczych konsorcjum.
 
Nabór odbywa się w trybie ciągłym do 1 marca 2017 r.
Wnioski składane w roku 2017 mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną KE w roku 2016.

W
niosek nalezy złożyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

Jednostka występująca w roli koordynatora projektu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
30 000 zł;
Jednostka występująca w roli koordynatora pakietu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
10 000 zł.

​DIALOG

​Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej
 • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką
 • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych
w obszarze następujących dziedzin: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.


Więcej informacji

Nabór wniosków odbywa sięw trybie ciągłym i trwa do 30.06.2019 r.

Wnioskodawcy (również jako członkowie konsorcjum) mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. 
​Narodowy Bank Polski
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.


Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

I. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

II. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 55+,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.


Więcej informacji

​Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów
 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.
​Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to
30 000 zł.

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji: nabór projektów.

NBP dofinansowuje przede wszystkim:
 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej.  
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.

  

 regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 
   
​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​
​Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych


​Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji.

Kryteria dostępu:
1) Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, dające możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

2) Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych, dające możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji.

3) Stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne są opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych wolnych licencjach.

4) Wybór uczestników projektu obejmuje diagnozę potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem stanu wiedzy/ kompetencji/ umiejętności w zakresie ICT i/lub języków obcych.

Kryteria merytoryczne szczegółowe:
1) W ramach projektu co najmniej 60 % uczestników stanowią osoby w wieku od 25 lat do 50 lat. – 6 pkt

2) W wyniku udziału w projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. na poziomie A, B lub C). – 10 pkt

3) W wyniku udziału w projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem uzyska certyfikat potwierdzający kwalifikacje cyfrowe. – 10 pkt

4) Projekt przewiduje realizację działań w partnerstwie. – do 3 pkt

5) Projekt jest zgodny z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym jest realizowany. – 2 pkt

6) Projekt zakłada uczestnictwo co najmniej 30% osób zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. – do 4 pkt

7) Projekt wynika z Planu Inwestycyjnego dla subregionu objętego problemowym Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI problemowymi). – 2 pkt

8) Projekt bazuje na już istniejących wysokiej jakości materiałach edukacyjnych dostępnych na zasadzie wolnych licencji. – 1 pkt

9) Wsparcie w zakresie szkoleń kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 i/lub w RPO WM 2014 – 2020. – 2 pkt

​VII 2017 r. (planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinans.) ​Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Maksymalna wartość projektu, w przeliczeniu na jednego uczestnika w projekcie, nie może przekroczyć kwoty 1339 euro

Poziom dofinansowania – 90%

Minimalna wartość projektu – 100 tys. PLN
 
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ


​​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami.

Więcej informacji (w tym regulamin przeprowadzania konkursu, kryteria wyboru projektu, katalog kosztów kwalifikowalnych) – link do poglądowego archiwalnego konkursu z 2016 roku

Termin ogłoszenia konkursu:

05.06.2017

 

Termin aplikowania:
18.09.2017 –
18.12.2017


Alokacja na konkurs: 200 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej – do 100% w przypadku jednostek naukowych,
 
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw – od 25% do 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw
 
 

 POWER - rozwój oferty edukacyjnej

 

 

​Konkurs Rodzaje projektów​ Termin aplikowania​
​Działanie 3.2 Studia doktoranckie „Studia doktoranckie”

Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:
1)    interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
2)    międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
3)    programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
a) Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach.

b) Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą bazować na wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r.  oraz „Zasad innowacyjnego szkolenia doktorantów” opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29 listopada 2011 r.  Ponadto treść wypracowanych programów studiów doktoranckich będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca

c) Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:
- interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
- międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
- programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/ komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wybrane kryteria premiujące (fakultatywne za które można otrzymać dodatkowe punkty):
a) Projekt przewiduje organizację środowiskowych studiów doktoranckich oraz przygotowywanie przez co najmniej połowę uczestników projektu interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich. – 10 pkt.

b) Projekt przewiduje wsparcie jednostek w zakresie otwierania wspólnych przewodów doktorskich, o których mowa w art. 14a znowelizowanej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej albo interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej; dodatkowo wspólne przewody doktorskie mogą być przeprowadzane z udziałem jednostek zagranicznych). – 10 pkt.

c) Wnioskodawca posiada Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego („KNOW”) lub w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy została przyznawana kategoria A+ (poziom wiodący).

IX 2017 r. (planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków) ​Alokacja na konkurs – 155 mln PLN

Okres realizacji: co najmniej 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy

Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 135 000 PLN
​Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym „Kurs na MOOC”

1.    Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
 • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

2.    Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
a) Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
•    kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
•    masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.
Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Platforma oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma  Open edX będzie udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu tworzenia i udostępniania kursów.

b) Wnioskodawca we wniosku zaprezentuje cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia. We wniosku niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu jak również formy zaliczenia, walidacji, weryfikacji. Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku potencjał kadrowy, jakim dysponuje, jak również sposób wykorzystania go do realizacji kursu.

c) W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem.

d) Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:
 • językowe,
 • informatyczne,
 • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów,
 • komunikacyjne,
 • w zakresie przedsiębiorczości.
e) Wnioskodawca określi we wniosku warunki techniczne opracowanego kursu, zgodne z wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie (WCAG 2.0)

f) Minimalna liczba uczestników w kursie edukacyjnym dla studentów, stanowiącym dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia wyniesie 35 osób, a w masowym otwartym kursie edukacyjnym (MOOC) dostępnym dla wszystkich chętnych wyniesie 40 osób.

Wybrane kryteria premiujące (fakultatywne za które można otrzymać dodatkowe punkty):
a) Przygotowanie i realizacja kursu odbywać się będzie równocześnie w języku obcym. – 10 pkt.
b) Przygotowane kursy muszą być dostępne i prowadzone co najmniej przez 24 miesiące od daty zakończeniu realizacji projektu. – 10 pkt.
​X 2017 r. (planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków) ​Alokacja na konkurs – 10 mln PLN

Okres realizacji: nie dłużej niż 24 miesiące

Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200 PLN