Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów : Aktualne konkursy na projekty badawcze
Dział Obsługi Projektów
 

 aktualne konkursy na projekty badawcze

 

​Zapraszamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programów:

Podstawowe informacje o warunkach udziału i terminach konkursów znajdują się poniżej.

 

 Horyzont 2020

 
W poniższej tabeli znajdują się nazwy konkursów i tematów wraz z linkami do stron z dokumentacją. Nie jest to pełna lista konkursów i tematów. Pełną listę znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

 

​Konkurs ​Tematy Termin składania wniosków
​Wysokość dofinansowania na cały konkurs

SOCIETAL CHALLENGES​ ​ ​ ​
​LC-CLA-11-2020 Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality ​13-02-2020 10,000,00
​SC5-35-2020 ​ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities ​13-02-2020 5,000,000
​TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 ​Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism ​12-03-2020 4,000,000
​MIGRATION-04-2020 Inclusive and innovative practices for the integration for the recently arrived migrants in local communities ​12-03-2020 3,000,000
​ ​ ​
​Spreading excellence and widening participation
​H2020-WIDESPREAD-2018-2020 ​H2020-WIDESPREAD-2018-2020 Twinning 14-11-2019 50,000,00
  

 


 

 ERASMUS PLUS

 
​Konkurs ​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Partnerstwa strategiczne ​ „Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Zakończony nabór na rok 2019.
projekt 2-letni:
300 000 euro

projekt 3-letni:
450 000 euro​
​Sojusze na rzecz wiedzy ​Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami

Zakończony nabór na rok 2019.
​projekt 2-letni:
700 000 euro

projekt 3-letni:
1 000 000 euro
​Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach partnerskich) ​Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.
Skład konsorcjum realizującego projekt
Kraje programu: minimum 3 kraje – z każdego minimum 1 uczelnia.
Kraje partnerskie: minimum jeden kraj, minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.
W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu (czyli min. 3 uczelnie z krajów programu i minimum 3 uczelnie z kraju partnerskiego; jeżeli 2 kraje partnerskie, to minimum łącznie 4 uczelnie z tych krajów).
Wyjątki:
•    Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu;
•    mniejsze kraje z mniejsza liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni;
•    Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim.
W przypadku projektów strukturalnych w skład konsorcjum muszą również wchodzić ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.
Zakończony nabór na rok 2019.
​2 lub 3 lata

Maksymalnie dofinansowanie:
1 000 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Minimalne dofinansowanie:
500 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).
​Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty
​Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE. ​Zakończony nabór na rok 2019.
​Katedry - 50 000 EUR/3 lata

Moduły - 30 000 euro/3 lata

Centra doskonałości -
100 000 euro/3 lata

Sieci -
300 000 euro/3 lata

Projekty -
60 000 euro/od 12 do 24 miesięcy
 
 
 
 

 inne programy międzynarodowe

 
​​
​Konkurs/Program​ Rodzaje projektów Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie trzy nabory w ramach konkursu.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: maksymalnie 18 mies.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu; średnie dofinansowanie do projektu wyniosło €20,000.
​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE ​​​Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ - PROGRAM POLSKIE POWROTY ​Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.
Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Więcej informacji

​7 maja 2019 r.
​Czas trwania projektu: 36 - 48 miesięcy. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2019 r. i nie później niż 30 września 2020 r.
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ - PROGRAM IM. ULAMA ​Program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie.

Kto może aplikować?
Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który:
•    uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
•    nie posiada polskiego obywatelstwa,
•    co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.
Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.

Jakie działania mogą być realizowane w ramach Programu?
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
•    odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
•    prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
•    pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Więcej informacji

​23 marca 2019 r.
Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. W pobycie mogą uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.
 
 

 programy krajowe

 
​​Konkurs/Program/Instytucja finansująca ​​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Narodowe Centrum Nauki​ ​ ​
 
OPUS - W ramach konkursu OPUS 18 kierownicy projektów mogą sfinansować wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. W tej edycji badacze mogą zawalczyć o łączną kwotę w wysokości aż 400 mln zł.
Konkursy OPUS, SONATA, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS nabór do 16 grudnia 2019r.

Konkurs MOZART nabór ciągły.
W SGH nabór trwa do 2 grudnia.
Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy.
Warunki konkursu nie określają minimalnej ani maksymalnej łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować.
 
SONATA
Konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie w stworzeniu unikatowego warsztatu naukowego i prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Do rozdysponowania jest 100 mln zł.
Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.Warunki konkursu nie określają minimalnej ani maksymalnej łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować.
Konkurs przeznaczony dla młodych naukowców nieposiadających jeszcze stopnia naukowego doktora. Wysokość finansowania zależy od długości realizacji badań: 70 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł dla projektów, w których okres realizacji potrwa 24 miesiące, zaś 210 tys. zł dla badań zaplanowanych na 36 miesięcy. Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. W PRELUDIUM 18 do zdobycia jest kwota 30 mln zł.
​Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.Warunki konkursu nie określają minimalnej ani maksymalnej łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować.
PRELUDIUM BIS
Jest to pierwszy wspólny konkurs NCN i NAWA, skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.
Projekty będą realizowane przez doktorantów pod opieką ich promotorów, którzy będą pełnić rolę kierowników projektów. Zespół badawczy może składać się wyłącznie z kierownika projektu i doktoranta. Budżet konkursu wynosi 160 mln zł. PRELUDIUM BIS zostanie rozstrzygnięte na początku 2020 r., a rozpoczęcie finansowania nastąpi od października 2020 r.
​Badania można zaplanować na 36 lub 48 miesięcy, stosownie do okresu kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej.

W ramach projektu ze środków NCN możliwe będzie sfinansowanie stypendiów oraz kosztów projektu i kosztów pośrednich. Koszt części badawczej nie może przekraczać 180 tys. zł, a kierownik projektu może być beneficjentem maksymalnie 40 tys. zł w ramach tej kwoty. Dodatkowo NAWA sfinansuje koszty stażu zagranicznego. W konkursie nie ma możliwości zakupu ani wytworzenia aparatury badawczej.
MOZART
Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

​W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.
​Narodowy Bank Polski
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.


Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

I. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

II. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 55+,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.


Więcej informacji

​Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów
 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.
​Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to
30 000 zł.

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji: nabór projektów.

NBP dofinansowuje przede wszystkim:
 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej.  
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.

  

 regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 
   
​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​
​W drugiej połowie 2018 r. brak konkursów w ramach RPO Mazowsze skierownych do uczelni wyższych
 
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ


​​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​
​Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Konkurs_1/4.1.2/2018_ RANB
Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu.
Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
Przedstawiane przez konsorcja projekty muszą obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe, jak również obowiązkowo wpisywać się w jeden z tematów określonych w ww. Zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych.

Więcej informacji na stronie NCBiR
15.03.2018 – 15.05.2018 ​ Alokacja na konkurs: 200 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej – do 100% (w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej)

Poziom dofinansowanie dla przedsiębiorców – od 25% do 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw
​Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne Konkurs 1/4.1.4/2018
Projekty aplikacyjne Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami.
Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Więcej informacji na stronie NCBiR
​16.05.2018 – 16.07.2018 ​Alokacja na konkurs: 200 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej – do 100% w przypadku jednostek naukowych,

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw – od 25% do 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw
 
 

 POWER - rozwój oferty edukacyjnej

 

 

​Konkurs Rodzaje projektów​ Termin aplikowania​
​Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”

Opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (np. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi) dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:  
 • aktywizację społeczną i zawodową;
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.
Kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw   szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
2. Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego  doświadczenie i merytoryczny zakres  działalności  związane są z celami projektu.
3. Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy
4. Maksymalna wartość projektu wynosi:
- dla uczelni kształcących do 1000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)  – 500 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 1 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 2 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 4 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 6 000 000 PLN.
5. Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez wnioskodawców i podmioty wskazane w kryterium dostępu nr 2 działania prowadzone na rzecz  społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych,  odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
6. W zakresie kryterium dostępu nr 5 projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
- aktywizację społeczną i zawodową;
- poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
- zapobieganie społecznemu wykluczeniu.
7. Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku nr 7 do regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie. Proponowane wydatki muszą uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego oraz samorządu terytorialnego.

Kryteria premiujące (fakultatywne, za które można otrzymać dodatkowe punkty):
1. Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, musi prowadzić lub prowadziła przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, sformalizowaną i udokumentowaną współpracę z jednostką samorządu terytorialnego lub organizacją pozarządową w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni – 5 pkt.
2. Wnioskodawca deklaruje, że zajęcia merytoryczne przeprowadzone w projekcie  będą realizowane, w takim samym rozmiarze, również w okresie minimum  roku  po  zakończeniu projektu, bez wsparcia środków europejskich. Realizacja działań merytorycznych po zakończeniu realizacji projektu musi być adekwatna zarówno pod kątem zakresu, jak i liczby realizowanych zajęć i liczby osób z nich korzystających – 10 pkt.
3. Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 2% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.

Więcej informacji na stronie NCBiR

18.05.2018 – 25.06.2018
​Alokacja na konkurs – 200 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%

Okres realizacji: co najmniej 12 miesięcy i nie dłużej niż 42 miesiące
​Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego opracowanie i realizację oferty szkoleniowej dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej w zakresie podstawowych i specjalistycznych kompetencji informatycznych oraz w zakresie zarządzania projektami i pracy w zespole projektowym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych.

W ramach konkursu mają zostać przeprowadzone badania kompetencji i potrzeb szkoleniowych grupy docelowej, a następnie opracowane programy szkoleń z zakresu e-kompetencji, zarządzania projektami i współpracy w zespole projektowym. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia, w tym szkolenia certyfikowane, dla łącznie co najmniej 495 osób.

Więcej informacji

​28.02.2019-22.03.2019 ​Alokacja założona na konkurs wynosi
1 670 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%.
​Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”

Opracowanie i realizacja nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi), którzy z względu na charakter pracy wykonują obowiązki wymagające komunikowania się ze stronami sporu pozostającymi ze sobą w konflikcie. W ramach konkursu mają zostać opracowane programy szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia dla łącznie co najmniej 4000 uczestników (1000 osób w projekcie)..

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
1. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej jednego szkolenia/cyklu szkoleń dla sędziów, urzędników lub innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, dla łącznie min. 100 uczestników, przeprowadzonego w okresie 3 lat przed upływem  terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu.
2. Wsparciem szkoleniowym w ramach projektu zostanie objętych min. 1000  uczestników: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy.
3. Okres realizacji projektu nie  przekracza 24 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż miesiąc od daty rozstrzygnięcia Konkursu. (Planowana data rozstrzygnięcia Konkursu to 01.08.2018 r.)
4. Całkowita kwota dofinansowania projektu w przeliczeniu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 2 000 PLN.
5. Projekt przewiduje realizację co najmniej następujących działań:
 • Opracowanie programu szkolenia w zakresie: metod skutecznej komunikacji interpersonalnej, w tym narzędzi komunikacji w konflikcie; barier w komunikacji; wpływu emocji na zachowania stron konfliktu; charakterystyki dynamiki konfliktu i technik łagodzenia jego eskalacji; technik komunikacji z osobami źle funkcjonującymi w stresie,
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych,
 • Konsultacje programu i materiałów szkoleniowych z IOK,
 • Opracowanie planu rekrutacji uczestników oraz harmonogramu realizacji szkoleń,
 • Realizację szkoleń w wymiarze 16 godzin szkoleniowych na uczestnika (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) w grupach nie więcej niż 15–osobowych,
 • Opracowanie i przeprowadzenie pre-testu, testu sprawdzającego nabyte kompetencje oraz ankiety ewaluacyjnej na zakończenia szkolenia,
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia potwierdzającego  ukończenie szkolenia.
6. Trenerami są osoby posiadające min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej dla przedstawicieli zawodów prawniczych.

Więcej informacji na stronie Funduszy Europejskich
​30.05.2018 – 15.06.2018 ​Alokacja na konkurs – 8 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%

Okres realizacji: nie dłużej niż 24 miesiące
​Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 „Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I”

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:    
 1. Moduł programów kształcenia.
 2. Moduł podnoszenia kompetencji.
 3. Moduł programów stażowych.
 4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 5. Moduł studiów doktoranckich.
 6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.
2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie.
3. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie studenci kierunków prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz pracownicy jednostek, które spełniają warunki, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia określono szczegółowo w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i w aktach wykonawczych do tej ustawy (w przypadku uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych warunek dotyczy całej uczelni).
4. Wnioskodawcy nie mogą aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach Działania
3.5 PO WER, jak i planowane do realizacji w konkursach prowadzonych równolegle w Działaniu 3.5 PO WER.
5. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień składania wniosku negatywnej oceny PKA.
6. Okres relizacji projektu wynosi co najmniej 18 miesięcy i nie przekracza 48 miesięcy.
7. Wartość projektu wynosi ponad 100 000 EUR, a maksymalna wartość jego dofinansowania wynosi:
- dla uczelni kształcących do 1000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)  – 3 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 8 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 12 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 15 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 30 000 000 PLN.
8. Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku do tego regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie. Wydatki muszą również uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego oraz samorządu terytorialnego.

Kryteria premiujące (fakultatywne, za które można otrzymać dodatkowe punkty):
1. Wnioskodawca zapewni, że co najmniej 2% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt.
2. W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenia (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 15 pkt.
lub
W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 40% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenia (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 30 pkt.

Więcej informacji na stronie NCBiR
​11.06.2018 – 05.10.2018 ​Alokacja na konkurs – 500 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%

Okres realizacji: nie krócej niż 18 miesięcy i nie dłużej niż 48 miesięcy.
​Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ​​Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 „Zintegrowane Programy Uczelni – na rzecz Rozawoju Regionalnego”

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:    
 1. Moduł programów kształcenia.
 2. Moduł podnoszenia kompetencji.
 3. Moduł programów stażowych.
 4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 5. Moduł studiów doktoranckich.
 6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.
2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie.
3. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie studenci kierunków prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz pracownicy jednostek, które spełniają warunki, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia określono szczegółowo w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i w aktach wykonawczych do tej ustawy (w przypadku uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych warunek dotyczy całej uczelni).
4. Wnioskodawcy nie mogą aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach Działania
3.5 PO WER, jak i planowane do realizacji w konkursach prowadzonych równolegle w Działaniu 3.5 PO WER.
5. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień składania wniosku negatywnej oceny PKA.
6. Okres relizacji projektu wynosi co najmniej 18 miesięcy i nie przekracza 48 miesięcy.
7. Wartość projektu wynosi ponad 100 000 EUR, a maksymalna wartość jego dofinansowania wynosi:
- dla uczelni kształcących do 1000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)  – 3 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 8 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 12 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 15 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 30 000 000 PLN.
8. Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku do tego regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie. Wydatki muszą również uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego oraz samorządu terytorialnego.

Kryteria premiujące (fakultatywne, za które można otrzymać dodatkowe punkty):
1. Wnioskodawca zapewni, że co najmniej 2% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt.
2. W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenia (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 15 pkt.
lub
W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 40% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenia (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 30 pkt.

Więcej informacji na stronie NCBiR
​25.06.2018 – 15.10.2018 ​Alokacja na konkurs – 300 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%

Okres realizacji: nie krócej niż 18 miesięcy i nie dłużej niż 48 miesięcy.