Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów : Aktualne konkursy na projekty badawcze
Dział Obsługi Projektów
 

 aktualne konkursy na projekty badawcze

 

​Zapraszamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programów:

Podstawowe informacje o warunkach udziału i terminach konkursów znajdują się poniżej.

 

 Horyzont 2020

 
W poniższej tabeli znajdują się nazwy konkursów i tematów wraz z linkami do stron z dokumentacją. Nie jest to pełna lista konkursów i tematów. Pełną listę znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

 

​Konkurs ​Tematy Termin składania wniosków
​Wysokość dofinansowania na cały konkurs

SOCIETAL CHALLENGES​ ​ ​ ​
​LC-CLA-11-2020 Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality ​13-02-2020 10,000,00
​SC5-35-2020 ​ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities ​13-02-2020 5,000,000
​TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 ​Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism ​12-03-2020 4,000,000
​MIGRATION-04-2020 Inclusive and innovative practices for the integration for the recently arrived migrants in local communities ​12-03-2020 3,000,000
  

 


 

 ERASMUS PLUS

 
​Konkurs ​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Partnerstwa strategiczne ​ „Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

24-03-2020
projekt 2-letni:
300 000 euro

projekt 3-letni:
450 000 euro​
​Sojusze na rzecz wiedzy ​Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami

26-02-2020
​projekt 2-letni:
700 000 euro

projekt 3-letni:
1 000 000 euro
​Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach partnerskich) ​Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.
Skład konsorcjum realizującego projekt
Kraje programu: minimum 3 kraje – z każdego minimum 1 uczelnia.
Kraje partnerskie: minimum jeden kraj, minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.
W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu (czyli min. 3 uczelnie z krajów programu i minimum 3 uczelnie z kraju partnerskiego; jeżeli 2 kraje partnerskie, to minimum łącznie 4 uczelnie z tych krajów).
Wyjątki:
•    Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu;
•    mniejsze kraje z mniejsza liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni;
•    Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim.
W przypadku projektów strukturalnych w skład konsorcjum muszą również wchodzić ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.
05-02-2020
​2 lub 3 lata

Maksymalne dofinansowanie:
1 000 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Minimalne dofinansowanie:
500 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).
​Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty
​Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE. ​20-02-2020
​Katedry - 50 000 euro/3 lata

Moduły - 30 000 euro/3 lata

Centra doskonałości -
100 000 euro/3 lata

Sieci -
300 000 euro/3 lata

Projekty -
60 000 euro/od 12 do 24 miesięcy
​Uniwersytety europejskie ​Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin „uniwersytety” należy rozumieć w najszerszym znaczeniu – obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego.

W skład projektu typu „Uniwersytet europejski” muszą wchodzić minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu.

Wnioskodawcą może być każda kwalifikująca się uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w kraju członkowskim UE lub w innym kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w projekt typu „Uniwersytet europejski”
​26-02-2020 ​3 lata / 5 000 000 euro
 
 
 
 

 inne programy międzynarodowe

 
​​
​Konkurs/Program​ Rodzaje projektów Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
CHIST-ERA 2019 Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: (1) Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence, (2) Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Termin naboru wniosków wspólnych skróconych: do 14.02.2020 r.
W SGH nabór trwa do 31 stycznia.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

JPI UE Urban Accessibility and Connectivity Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Termin naboru wniosków wspólnych skróconych: do 17.03. 2020 r.
W SGH nabór trwa do 3 marca.
​W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie trzy nabory w ramach konkursu.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: maksymalnie 18 mies.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu; średnie dofinansowanie do projektu wyniosło €20,000.
​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE ​​​Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ - PROGRAM POLSKIE POWROTY ​Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.
Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Więcej informacji

​31 marca 2020 r.
​Czas trwania projektu: 36 - 48 miesięcy. 
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ - PROGRAM IM. ULAMA ​Program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie.

Kto może aplikować?
Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który (warunki dotyczą konkursu na rok 2019):
•    uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
•    nie posiada polskiego obywatelstwa,
•    co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.
Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.

Jakie działania mogą być realizowane w ramach Programu?
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
•    odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
•    prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
•    pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Więcej informacji

​Nie ma jeszcze ogłoszonego naboru na 2020 r.
Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. W pobycie mogą uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.
 
 

 programy krajowe

 
​​Konkurs/Program/Instytucja finansująca ​​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Narodowe Centrum Nauki​ ​ ​
 
SONATINA 4 - Konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020. Stopień nie może być nadany w jednostce, w której będzie realizowany projekt. Projekt musi obejmować badania naukowe (podstawowe lub aplikacyjne), zatrudnienie kierownika projektu w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dedykowanym do realizacji zadań w projekcie oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy.
Konkursy OPUS, SONATA, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS nabór do 16 marca 2020r. Nabór w SGH trwa do 2 marca.

Termin naboru do 23.03.2020 r. W SGH nabór trwa do 9 marca.

Konkurs MOZART nabór ciągły.
W SGH nabór trwa do 2 grudnia.
Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.
 
ETIUDA 8 - Konkurs na stypendia doktorskie skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. W ramach konkursu przyznawane są środki na stypendium naukowe (od 6 do 12 miesięcy) oraz obowiązkowy staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy.

Stypendium doktorskie można zaplanować na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia finansowania stypendium przypada na dzień 1 października roku, w którym konkurs został rozstrzygnięty.
DIOSCURI - Konkurs na utworzenie Centrum Doskonałości Naukowej, w ramach którego, przy wsparciu niemieckiego partnera będą prowadzone najwyższej jakości badania naukowe. Konkurs skierowany do wybitnych naukowców posiadających stopień naukowy doktora (nie dłużej niż 15 lat), którzy w czasie ostatnich dwóch lat nie byli pracownikami jednostki, w ramach której Centrum ma zostać utworzone. W konkursie wymagane jest wniesienie przez jednostkę wkładu własnego w wysokości co najmniej 25 tys. euro rocznie. Poziom dofinansowania wynosi max. 300 tys. euro rocznie (na 5 lat z możliwością przedłużenia).

 

MOZART
Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
​W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.
​Narodowy Bank Polski
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.


Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

I. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

II. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 55+,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.


Więcej informacji

​Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów
 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.
​Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to
30 000 zł.

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji: nabór projektów.

NBP dofinansowuje przede wszystkim:
 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej.  
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.  

 regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 
   
​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​

 
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ
Harmonogram konkursów na rok 2020

 
​​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​ w PLN
​1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka ​Konsorcja także z udziałem jednostek naukowych. Regiony słabiej rozwinięte.
Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
​7 lutego 2020 - 1 czerwca 2020 ​Realizacja do 30 czerwca 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 1,2 mld
​2/4.1.1/2019 - Silesia pod błękitnym niebem
​Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Przynajmniej jedno przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze województwa śląskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu.
​30 września 2019 - 29 stycznia 2020r.
​​Realizacja do 31 grudnia 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 43 mln
​3/4.1.1/2019  - Lubelska wyżyna technologii fotonicznych
​Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Przynajmniej jeden podmiot musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze województwa lubelskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu
​15 listopada 2019 - 31 stycznia 2020r. ​Realizacja do 31 grudnia 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 17 mln
2/4.1.4/2019 - projekty aplikacyjne
​Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych. Efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
 
​3 lutego 2020 - 03 kwietnia 2020r.
​​Realizacja do 30 czerwca 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 150 mln
​Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki ​Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. ​Nie określono ​Nie określono
 
 

 POWER - rozwój oferty edukacyjnej

 

 

​Konkurs Rodzaje projektów​ Termin aplikowania​ Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​