Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Fundusze Europejskie 2014-2020

 

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych działań, które będzie można zrealizować ze środków funduszy strukturalnych. Informacje te są prezentowane w podziale na programy:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

- Polska Cyfrowa. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 
​ ​ ​ ​ ​
W ramach RPO Mazowsze 2014-2020 finansowane będą zarówno projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („twarde”), jak i Europejskiego Funduszu Społecznego („miękkie”). Zapisy RPO wynikają z unijnych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych.

Głównym celem RPO WM 2014-2020 jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Cel ten uzupełniony jest przez cele strategiczne tj.:
 1. Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach.
 2. Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację.
 3. Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu.
Realizacja tych celów odbywać się będzie za pomocą tzw. Osi Priorytetowych, których w RPO Mazowsze wyróżniamy jedenaście:
I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
II Wzrost e-potencjału Mazowsza
III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
V Gospodarka przyjazna środowisku
VI Jakość życia
VII Rozwój regionalnego systemu transportowego
VIII Rozwój rynku pracy
IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
X Edukacja dla rozwoju regionu
XI Pomoc Techniczna

Aktualne wersje Programu Operacyjnego należy śledzić na stronie MJWPU.

Poniżej znajduje się wyciąg z Programu Operacyjnego (stan na dzień 12 lutego 2015 r.).


​Oś Priorytetowa/ Priorytet Inwestycyjny ​Typy projektów Kierunkowe kryteria​ Potencjalne preferencje wyboru projektów​
​I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

1a. Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy
​Wsparcie infrastruktury badawczo - rozwojowej w jednostkach naukowych ​a) projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym;
b) projekty zgodne z inteligentną specjalizacją regionu;
c) przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury B+R służą realizacji wskazanych w projekcie badań mających zastosowanie w gospodarce;
d) infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie;
e) nowe przedsięwzięcia mogą otrzymać wsparcie jedynie, gdy stanowią element dopełniający istniejące zasoby, w tym powstałe w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013;
f) finansowanie infrastruktury Technologii Informacyjno Komunikacyjnych (TIK) w jednostkach naukowych możliwe będzie tylko wówczas, gdy będzie ona niezbędna do realizacji projektu badawczo-rozwojowego
​a) projekty ujęte w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej;
b) przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury B+R charakteryzujące się możliwie wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych na etapie realizacji (w pierwszej kolejności) lub utrzymania inwestycji
c) projekty realizowane w partnerstwie, pozwalające na wykorzystanie przez ośrodki subregionalne potencjału Warszawy;
d) projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych
​III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

3b. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia
a) internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług;
b) promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym
​a) projekty oparte na strategii biznesowej, identyfikującej działania mające na celu skuteczną internacjonalizację przedsiębiorstw;
b) projekty wykazujące znaczącą poprawę w zakresie zwiększenia wysokości eksportu;
c) projekty dostosowujące formy wsparcia do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
​a) projekty ukierunkowane na wspieranie obszarów gospodarczych o największym potencjale rozwoju, zgodne z inteligentną specjalizacją regionu;
b) projekty realizowane w partnerstwie, oparte na współpracy przedsiębiorstw oraz jednostek sfery B+R i/lub wzmacniające współpracę sieciową;
c) projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy;
d) projekty angażujące kapitał prywatny.
​IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

4a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
​Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych ​a) realizacja projektów uwzględniających lokalizację inwestycji w planowaniu przestrzennym, w szczególności względem obszarów Natura 2000 (w szczególności obszarów specjalnej ochrony ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierząt;
b) realizacja celów OP, wykazując jak najwyższe do osiągnięcia efekty oraz inne planowane do osiągnięcia rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych np. wielkość redukcji CO2;
c) realizacja projektów uwzględniających najwyższą efektywności kosztową - najlepszy stosunek wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji;
d) projekty przyczyniające się do upowszechniania edukacji ekologicznej, komplementarne do podejmowanych w tym kierunku działań na poziomie krajowym
​a) projekty ukierunkowane na wspieranie obszarów gospodarczych o największym potencjale rozwoju/inteligentnych specjalizacji regionu;
b) projekty tworzące ,,zielone’’ miejsca pracy;
c) projekty przyczyniające się do upowszechnienia edukacji ekologicznej (w szczególności, zwiększające świadomość społeczną w zakresie OZE oraz energetyki prosumenckiej);
d) projekty realizowane w partnerstwie będące efektem trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej za pośrednictwem NGO, Lokalnej Grupy Działania (LGD).
​IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
​a) wsparcie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych;
b) budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji
​a) realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, realizowanych w oparciu o zidentyfikowany na podstawie audytu energetycznego optymalny zestaw działań dla danej inwestycji;
b) realizacja projektów z zakresu efektywności dystrybucji i produkcji ciepła oraz chłodu, prowadzonych w ramach strategii niskoemisyjnych;
c) realizacja projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii;
d) realizacja projektów uzasadnionych ekonomicznie oraz w stosownych przypadkach, mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu;
e) realizacja projektów o najwyższej efektywności kosztowej – stosunek osiągniętych efektów (np. zmniejszenie energochłonności, redukcji emisji gazów cieplarnianych) do planowanych nakładów finansowych;
f) realizacja projektów zapewniających jak najniższy poziom emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;
g) realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną powyżej 60%
​a) projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych;
b) projekty uwzględniające wykorzystanie OZE;
c) projekty wynikające ze Strategii OMW;
d) wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) oraz instrumenty finansowe
​V Gospodarka przyjazna środowisku

6c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
​a) wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych;.
b) poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie
​a) realizacja projektu wykazującego trwałość finansowania w okresie eksploatacyjnym,
b) realizacja projektu z rozwoju zasobów:
- przyczyniającego się do poprawy dostępności do kultury - tj. udostępnienie nowych powierzchni, wykorzystanie nowoczesnych technologii (e-kultura), edukacja kulturalna społeczeństwa;
- przyczyniającego się do zachowania dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń;
- wspierającego nowe formy uczestnictwa w kulturze - tworzą warunki do rozwoju oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
- przyczyniającego się do podniesienia atrakcyjności turystycznej kraju lub regionu
​a) projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy;
b) projekty przyczyniające się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
c) projekty przyczyniające się do zwiększenia ruchu turystycznego;
d) projekty przynoszące efekty w dłuższej perspektywie czasowej;
e) projekty przyczyniające się do poprawy jakości edukacji kulturalnej;
f) projekty realizowane w partnerstwie będące efektem trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej za pośrednictwem NGO, LGD;
g) projekty wynikające ze Strategii OMW
​VIII Rozwój rynku pracy

8i. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
​Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie: żłobków, klubów dziecięcych, zatrudnienie dziennego opiekuna, zatrudnienie niani ​a) uzyskanie efektu synergii i spójności interwencji przy uwzględnieniu specyfiki regionalnej, z zachowaniem odniesienia do zasad ustalonych w ramach polityk krajowych, długofalowych uwarunkowań, w tym demograficznych i ekonomicznych;
b) wdrożenie założeń poszczególnych polityk horyzontalnych tj. polityki równych szans, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju adekwatnie do obszaru merytorycznego osi;
c) zapewnienie udziału środków własnych beneficjenta
​a) projekty realizowane na obszarach wykazujących najwyższe potrzeby;
b) projekty realizowane w partnerstwie za pośrednictwem m.in. NGO, LGD, będące efektem trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej;
c) projekty deklarujące jak najwyższą liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonujących powyżej 24 miesięcy
​X Edukacja dla rozwoju regionu

10i. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
​a) wsparcie kształcenia ogólnego zwłaszcza przez:
- dostosowanie do przyszłego zatrudnienia przez budowanie i rozwój kompetencji kluczowych tj. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kompetencji ICT;
- rozwój kompetencji uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i postaw przedsiębiorczych;
- kontynuację działań realizowanych w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” i rozwijania kompetencji w zakresie stosowania TIK (w modułach e-szkoła i e-nauczyciel)
- nauczanie eksperymentalne;
- indywidualne podejście do pracy z uczniem;
b) wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym w szczególności przez rozwijanie umiejętności korzystania z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych
​a) adekwatność wybranych działań do potrzeb wskazanych w diagnozie;
b) wdrażanie założeń poszczególnych polityk horyzontalnych tj. polityki równych szans, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju adekwatnie do obszaru merytorycznego osi;
c) ze względu na zróżnicowanie potrzeb poszczególnych grup docelowych, dla zapewnienia efektywności wsparcia, podejmowane interwencje muszą mieć charakter zindywidualizowany, kompleksowy i długofalowy;
d) analiza i uwzględnienie sytuacji demograficznej
​a) projekty zgodne z celami RIS;
b) projekty realizowane na obszarach wiejskich;
c) projekty realizowane na obszarach z ograniczonym dostępem do infrastruktury podstawowej i usług publicznych;
d) projekty ukierunkowane na szkoły podstawowe z najniższym udziałem uczniów dodatkowo uczących się języka obcego;
e) objęcie wsparciem dzieci dotychczas nieuczestniczących w edukacji przedszkolnej wyłącznie z obszarów wiejskich
​X Edukacja dla rozwoju regionu

10iii. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji
​Podnoszenie kluczowych kompetencji osób dorosłych ​a) kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami (planowane nakłady finansowe a efekty);
b) jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze projektu będzie adekwatność wybranych działań do potrzeb wykazanych w diagnozie;
c) projekt powinien wykazywać skuteczność w poprawie dostępności do kształcenia przez całe życie (kryteria podejścia do uczenia się dorosłych, w których odchodzi się od traktowania dorosłych jak uczniów w tradycyjnych szkołach, m.in. odpowiadanie na udowodnione potrzeby dorosłych w zakresie podnoszenia ich kompetencji, w tym sposoby identyfikowania osób z niskimi kompetencjami kluczowymi, stosowanie różnorodnych, w tym aktywnych form rekrutacji uczestników, kompleksowe, zintegrowane podejście do usług na rzecz osób potrzebujących wsparcia);
d) wdrażanie założeń poszczególnych polityk horyzontalnych tj. polityki równych szans, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju adekwatnie do obszaru merytorycznego osi
​a) projekty angażujące kapitał prywatny;
b) projekty realizowane na obszarach z ograniczonym dostępem do infrastruktury podstawowej i usług publicznych;
c) projekty realizowane w partnerstwie
 

 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 


W ramach PO IR 2014-2020 finansowane będą projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („twarde”), które mogą być uzupełnione wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie osi/projektu.

Zapisy PO IR wynikają z unijnych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych.

Głównym celem PO IR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R.

Realizacja celów PO IR odbywać się będzie za pomocą tzw. Osi Priorytetowych, których w PO IR wyróżniamy pięć:
I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalnosci B+R+I
III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
V Pomoc techniczna

Poniżej znajduje się wyciąg z  Programu Operacyjnego (stan na dzień 22 października 2015 r.).
  

​ ​ ​ ​ ​
Działanie/Poddziałanie Typy operacji
Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca Inne
​4.1.1
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

​Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe związane z rozwiązaniem problemu technologicznego zgłoszonego przez przedsiębiorcę

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ​1. konsorcjum jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych2. dofinansowanie - 100% jednostki naukowe, przedsiębiorstwa od 25% do 80%
3. minimalna wartość projektu - 1 mln zł


​4.1.2
Regionalne agendy badawczo-naukowe

​Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, wpisujące się w regionalne agendy naukowo-badawcze

​Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

​1. konsorcjum z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa
2. dofinansowanie - 100% jednostki naukowe, przedsiębiorstwa od 25% do 80%
3. minimalna wartość projektu - 2 mln zł
​4.1.4
Projekty aplikacyjne
​Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami ​Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ​1. konsorcjum złożone z nie więcej niż 5 podmiotów: jednostek naukowych i przedsiębiorców, w którym liczba przedsiębiorców stanowi co najmniej 50% liczby  wszystkich członków konsorcjum
2. dofinansowanie - 100% jednostki naukowe, przedsiębiorstwa od 25% do 80%
3. minimalna wartość projektu - 2 mln zł
 

 


 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

W ramach PO WER 2014-2020 finansowane będą projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego („miękkie”), które mogą być uzupełnione wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie osi/projektu.
PO WER realizowany będzie za pomocą 6 Osi Priorytetowych, które odpowiadają unijnym celom tematycznym i priorytetom inwestycyjnym:
I Osoby młode na rynku pracy
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
V Wsparcie dla obszarów zdrowia
VI Pomoc techniczna

W poniższej tabeli zamieszczono informacje nt. Priorytetów powiązanych z działalnością SGH.
Opracowano na podstawie PO WER  wg. stanu na 27 marca 2015 r.

​ ​ ​ ​
Priorytet III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

​Wybrane Działania/ Poddziałania Wybrane typy operacji Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca​ Inne​

3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

​1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
a. tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
b. dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
c. działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację,
d. wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów).

2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez:
a. certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
b. dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
c. dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
d. wizyty studyjne u pracodawców.

3. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

4. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa

​NCBR

Dofinansowanie - 97%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

​3.2. Studia doktoranckie

​1. Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:
a. interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
b. międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
c. programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Projekty konkursowe zakładają m.in.:
a) organizację Międzynarodowych Szkół Letnich dla Doktorantów i innych krótkich form pobytu w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie połączonych z prowadzonymi studiami doktoranckimi;
b) organizację studiów doktoranckich w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

NCBR

​Dofinansowanie - 97%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

​3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

1. Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców.

2. Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym.

3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w
polskich uczelniach.

NCBR
​​
Dofinansowanie - 97%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

1. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:
a. informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,
b. narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj. wsparcie rozszerzania zakresu informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego

3. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

NCBR
​​
Dofinansowanie - 97%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN
 


.

​ ​ ​ ​
Priorytet II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Wybrane ​Działania/ Poddziałania ​Wybrane typy operacji Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca Inne​

2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w
tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia
zawodowego i prywatnego

3. Podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci w oparciu m.in. o model wypracowany w projekcie „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” oraz o inne programy szkoleń wypracowane w ramach PO KL.

4. Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach.

5. Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach.

6. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

MPiPS

Dofinansowanie:
 • dla typu operacji 3-5 - 100%
 • dla typu operacji 6 - 97%

2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

2. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie:
a) funkcjonowania na rynku zamówień publicznych
b) wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych

3. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie:
a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego oraz procesu negocjacji

PARP

Dofinansowanie - 90%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

2.4. Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

​3. Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie:
a. zmian związanych z przeprowadzoną w 2014 r. nowelizacją (w tym przede wszystkim możliwości wykorzystania nowych instrumentów i usług, takich jak m.in. bony szkoleniowe, zatrudnieniowe, granty na telepracę) oraz przyszłymi nowelizacjami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
b. indywidualizacji wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom przez pracowników PSZ pełniących funkcję doradcy klienta,
c. profesjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym lepsze przygotowanie pracowników do świadczenia usług dla tych osób (z wyłączeniem szkoleń, które nie są związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi na zajmowanych stanowiskach),
d. świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

4. Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji.

5. Rozbudowa narzędzia prognozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi narzędziami prognostycznymi i bazami danych.

7. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

10. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie narzędzi, które umożliwiają monitorowanie działań (w tym ewaluacja sieci EURES) realizowanych przez Instytucje Rynku Pracy inne niż Publiczne Służby Zatrudnienia, np. organizacje pozarządowe.

MPiPS

Dofinansowanie:
 • dla typu operacji 3 - 97%
 • pozostałe - 100%

2.5. Skuteczna pomoc społeczna

​2. Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych, opracowanie dla jednostek samorządu terytorialnego narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym oraz zapewnienie tym jednostkom wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie stosowania tych narzędzi i dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu i innych dokumentach krajowych.

3. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo.

4. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące:
a. studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej,
b. specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego,
c. szkolenia z zakresu superwizji,
d. szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjnoprawnych w pomocy społecznej.

7. Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

8. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.

9. Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne.

​MPiPS

Dofinansowanie:
 • dla typu operacji 3 - 97%
 • pozostałe - 100%

​2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

1. Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków działań.

2. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.

3. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności.

4. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych.

6. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

7. Dokonanie przeglądu systemu orzekania o niepełnosprawności i stworzenie rekomendacji dla zmian, pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób, do których ze względu na niepełnosprawność powinny być kierowane instrumenty wsparcia.

8. Działania szkoleniowe w zakresie zmian organizacyjnoprawnych dla członków zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (wyłącznie po dokonaniu zmian w systemie orzekania o niepełnosprawności) oraz kadry pozostałych publicznych i niepublicznych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej.

9. Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

10. Wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby w wieku 50+, w tym opracowanie narzędzi rekrutacji i szkolenia niezbędnych do świadczenia tych usług.

MPiPS

Dofinansowanie:
 • dla typu operacji 4 - 97%
 • pozostałe - 100%
Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

W zakresie typu operacji nr 5 - dodatkowe informacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów, str. 62

2.7. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym

​1. Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

MPiPS

Dofinansowanie - 97%
Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

1. Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach wraz z identyfikacją stanu wdrażania zmian w samorządach powiatowych oraz raportem końcowym wraz z rekomendacjami, które będą wykorzystane w procesie szkoleniowym władz samorządowych.

2. Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej.

3. Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie (w tym upowszechnienie) standardów usług łącznie z weryfikacją standardów kształcenia kadr usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby 50+.

5. Opracowanie standardów kształcenia w usługach asystenckich i opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania (w powiązaniu z wypracowanymi standardami).

6. Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo.

7. Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.

MPiPS

Dofinansowanie:
 • dla typu operacji 2-3 - 97%
 • pozostałe - 100%
Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

2.9. Rozwój ekonomii społecznej

2. Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych.

3. Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.

4. Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej

6. Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej będą obejmowały m.in.:
a. Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie.
b. Opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.

MPiPS

Dofinansowanie - 100%

2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

​1. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

2. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym:
a. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń,
b. przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c. szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej,
d. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

3. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

4. Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego.


5. Szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego.
6. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

7. Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym epodręcznikom.

MEN

Dofinansowanie:
 • dla typu operacji 1, 3, 5 - 97%
 • pozostałe - 100%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

W zakresie typu operacji nr 1, 2, 3, 6 - dodatkowe informacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów, str. 91-92

2.13. Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji

1. Wdrażanie i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mające na celu włączenie do systemu kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.

MEN

​Dofinansowanie - 100%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

W zakresie typu operacji nr 1 - dodatkowe informacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów, str. 105-107

2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

1. Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych.

2. Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

4. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań

5. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

​MEN

Dofinansowanie - 100%

W zakresie typu operacji nr 1, 4 - dodatkowe informacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów, str. 111-112

2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

1. Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

2. Doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami

3. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu

4. Stworzenie i upowszechnienie modelu współpracy pracodawców funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty prowadzącymi kształcenie zawodowe

5. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:
a. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
b. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
c. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
d. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

6. Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego.

7.Monitorowanie losów absolwentów, obejmujące:
a. opracowanie systemowych narzędzi dla monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
b. przeprowadzenie w latach 2015-2022 trzech edycji monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych w wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań

MEN

​Dofinansowanie - 100%

W zakresie typu operacji nr 1, 2, 3, 7 - dodatkowe informacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów, str. 116-119

2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości

1) Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta

5) Opracowanie narzędzia badającego wpływ zmian legislacyjnych na praktykę sądową i prokuratorską oraz określanie potrzeb szkoleniowych

7) Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym

9) Utworzenie i rozwój Biur Obsługi Interesanta w sądach

10) Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego

12) Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów

15) Szkolenia dla uczestników systemu alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu obsługi platformy cyfrowej ds. ADR, nowych regulacji prawnych dotyczących ADR, obsługi internetowego systemu rozstrzygania sporów

Ministerstwo Sprawiedliwości

Dofinansowanie - 100%

2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne

2) Realizacja działań informacyjnych oraz szkoleniowych w JST zorientowanych na praktyczne możliwości wykorzystania systemu monitorowania do podejmowania działań modernizacyjnych w samorządzie z wykorzystaniem benchmarkingu oraz benchlearningu w postaci organizacji grup wymiany doświadczeń

3) Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: a) podatki i opłaty lokalne; b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi; c) obsługa inwestora.

4) Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji skarbowej (w szczególności w obszarze zarządzania procesowego i alokacji zasobów w realizacji procesów, zarządzania przez cele, komunikowania się, benchmarkingu narzędzi zarządczych, zarządzanie przez kompetencje)

5) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji skarbowej uczestniczących w wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu problematyki prawnej i proceduralnej

6) Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej (w szczególności w obszarze zarządzania procesowego i alokacji zasobów w realizacji procesów, zarządzania przez cele, komunikowania się, benchmarkingu narzędzi zarządczych, zarządzanie przez kompetencje)

7) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji publicznej (tj. służb kontrolnych i nadzorczych) z problematyki prawnej i proceduralnej

MAC

Dofinansowanie:
 • dla typu operacji 2, 3 - 90%
 • pozostałe - 100%
Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

2) Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie: (a) technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania; (b) analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych; (c) jednolitego krajowego zintegrowanego systemu monitorowania procesów przestrzennych

4) Wzmacnianie zdolności analitycznych służb administracji publicznej w zakresie dalszego rozwoju technik geoinformacyjnych

5) Wsparcie szkoleniowe dla służb wojewody jako organu nadzoru nad JST w zakresie badania zgodności z prawem uchwał rad gmin w sprawach zagospodarowania przestrzennego oraz jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w sprawach badania zgodności projektów budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

7) Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

13) Podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego, wyrobów budowlanych oraz obsługi nowoutworzonych lub zmodernizowanych rejestrów elektronicznych

MIR

Dofinansowanie - 100%
 


​ ​ ​ ​
Priorytet IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa


4.1. Innowacje społeczne

1. Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki

2. Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań

MIR

Dofinansowanie - 97%

4.2. Programy mobilności ponadnarodowej

2. Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie UE.

3. Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

4. Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia
​MIR
​Dofinansowanie - 97%

4.3. ​Współpraca ponadnarodowa

1. Projekty realizowane w ramach Common Framework tj. konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim, w którym określone zostaną główne zasady i obszary działania.

2. Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

3. Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy.

4. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

W ramach typów projektów 1-4 możliwa jest realizacja następujących działań:
a) wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym (powinny również obejmować wdrożenie);
b) import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie (powinny również obejmować ich wdrożenie);
c) wymiana informacji i doświadczeń;
d) równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również obejmować wdrożenie);
e) zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów z zakresu wsparcia EFS w szczególności aktywizacji zawodowej i
społecznej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych

CPE

Dofinansowanie - 97%
 


​ ​ ​ ​
Priorytet V - Wsparcie dla obszaru zdrowia

Wybrane Działania / Poddziałania
Wybrane typy operacji Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca​ Inne​

Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

1. Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą szpitalne usługi medyczne.

2. Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną.

3. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK), służącej polepszeniu jakości i efektywności publicznych usług zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych).

4. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

5. Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

6. Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.​

Ministerstwo Zdrowia

Dofinansowanie - 97%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN
 
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.
 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 


​Działanie/ Poddziałanie ​Opis Działania/ Poddziałania ​Typy operacji ​Tryb wyboru projektów ​Typy beneficjentów

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Celem realizacji poddziałania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości ISP (informacji sekotra publicznego), a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Uzasadnieniem dla podjęcia interwencji w ramach działania są zidentyfikowane kluczowe bariery dla wzrostu ponownego wykorzystania ISP. Bariery te występują zwłaszcza po stronie podaży ISP. Wsparcie pozwoli zapewnić w szczególności następujące, deficytowe do tej pory funkcjonalności:
- stosowanie standardów interoperacyjności oraz dostępności,
- opatrywanie ISP metadanymi,
- dostępność ISP zdatnych do maszynowego odczytu i automatycznego pobierania,
- dostępność interfejsów programistycznych (API),
- koordynacja przedsięwzięć eliminująca wielokrotne digitalizowanie tych samych zasobów.

Aby przełamać bariery organizacyjne, techniczne i kompetencyjne, które utrudniają dostępność ISP i ich wykorzystanie, wspierane projekty powinny charakteryzować się systemowym podejściem do cyfrowego udostępniania zasobów, uwzględniającym:
- wymiar sprzętowy i technologiczny: tworzenie repozytoriów oraz innych rozwiązań TIK służących udostępnieniu i wykorzystaniu ISP;
- wymiar treściowy: udostępnianie i przygotowywanie do udostępnienia ISP;
- wymiar kompetencyjny: obejmujący podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych zarówno w udostępnianie (po stronie administracji) jak i ponowne wykorzystanie (po stronie podmiotów komercyjnych oraz organizacji pozarządowych) ISP, a także budowanie świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania ISP jako działania prorozwojowego.

Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będące repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych. Digitalizacja będzie traktowana w ramach poddziałania oraz poszczególnych projektów jako środek do celu, którym jest cyfrowe udostępnienie zasobów.

Wsparcie ma umożliwić podmiotom publicznym cyfrowe udostępnianie ich zasobów, także poprzez tworzenie lub dostosowanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych, np. rejestrów oraz repozytoriów, do przygotowywania, przetwarzania i udostępniania ISP w sposób, który ułatwia ich wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w innowacyjnych aplikacjach i usługach.

Istotnym aspektem będzie również obywatelski wymiar udostępnianych informacji, co przyczyni się do budowy bardziej przyjaznych relacji pomiędzy państwem a obywatelem poprzez wdrażanie idei „otwartego rządu”.

1. cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych

2. cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Konkursowy - planowane  są osobne konkursy dotyczące cyfrowego udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych oraz osobne konkursy dla cyfrowego udostępniania zasobów nauki.

a) jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

b) jednostki naukowe (podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów uczelni),

c) partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Dotychczasowe rozumienie informacji publicznej skupiało się na konstytucyjnie regulowanej kwestii jawności i odpowiedzialności administracji publicznej. W nowym ujęciu równie istotne stała się kwestia ponownego wykorzystania informacji publicznej, traktowanego jako uprawnienie o charakterze gospodarczym i społecznym.

Celem działania 2.4 jest wspieranie tworzenia i rozwijania usług świadczonych w formie elektronicznej, bazujących na ISP oraz istniejących e-usługach publicznych.

Uzasadnieniem działania jest stosunkowo niski poziom wykorzystania ISP przez podmioty spoza administracji publicznej do tworzenia nowoczesnych aplikacji i usług. Nowe produkty powstające na bazie danych  publicznych mogą stanowić siłę napędową innowacji i wzrostu gospodarczego oraz wzmacniać aktywność obywatelską.

Podstawowym warunkiem wsparcia będzie wpisywanie się projektów w zakres priorytetu inwestycyjnego 2c. Tworzone usługi i treści będą musiały zatem przyczyniać się do wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury lub e-zdrowia.

Preferowane będą przedsięwzięcia nastawione na realizację celu publicznego, przynoszącego wymierne korzyści społeczne i  ekonomiczne. W tym kontekście realizacja celu publicznego może mieć zarówno komercyjny, jak i niekomercyjny charakter.

Wsparcie będzie uzależnione od zapewnienia dostępności kluczowych zbiorów z punktu widzenia ponownego wykorzystania ISP w ramach projektu także po zakończeniu jego realizacji.

Efektem projektów realizowanych w ramach działania 2.4 będą nowe, atrakcyjne dla użytkowników e-usługi, świadczone za pośrednictwem aplikacji i portali.

Publiczny charakter tego typu usług, których realizacja będzie dotyczyła  celów publicznych, uzasadnia dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w formie bezzwrotnej pomocy.

Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub  rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych

konkursowy

a) jednostki naukowe (podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów uczelni),
b) organizacje pozarządowe,
c) małe i średnie przedsiębiorstwa.

Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentow, np. jednostka naukowa z małym lub średnim przedsiębiorcą.