Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Inne programy

 
 

 Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus na międzynarodowe projekty badawcze

 
​Konkurs jest odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

 • Robust Knowledge, Indicators and Assessments,
 • Multi-level Governance and Management,
 • Managing Strategies and Solutions.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Okres realizacji projektu: 24 lub 36 miesięcy. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 15 marca 2017 r.  do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Więcej informacji wraz z dostępną dokumentacją projektową można znaleźć na stronie internetowej NCN.
 

 Interreg Europa Środkowa

 
Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 246 mln euro.

W programie wyróżniono następujące osie priorytetowe:
 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje.
 2. Konkurencyjność małych i  średnich przedsiębiorstw.
 3. Gospodarka niskoemisyjna.
 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
W programie mogą brać udział partnerzy z następujących krajów lub regionów UE: Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia), Włochy (Piemont, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna) a spoza UE  z Ukrainy (obwody: wołyński, lwowski, iwanofrankowski, zakarpacki, czerniowiecki).

W projekcie musi wziąć udział 3 partnerów z 3 różnych krajów, w tym co najmniej 2 partnerów będzie pochodziło z krajów objętych programem.

Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku partnerów polskich. Dla partnerów z krajów Europy Zachodniej dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Rekomendowana długość trwania projektu to od 30 do 36 miesięcy. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu.
 

 International Visegrad Fund (IVF)

 
O granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego mogą aplikować instytucje z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Polska, Słowacja, Węgry).

Celem  programów prowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest wzmocnienie więzi między regionami i między ludźmi.

Wybrane Programy w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego:
 • Visegrad Grants (Granty Wyszehradzkie),
 • Strategic Grants (Granty Strategiczne),
 • Visegrad+,
 • Visegrad Strategic Conferences (Wyszehradzkie Konferencje Strategiczne),
 • Visegrad University Studies Grant (VUSG).

Projekty finansowane w ramach Programów (nie dotyczy VUSG i Visegrad Strategic Conferences), powinny wpisywać się w jedną z kategorii:
 • współpraca kulturalna,
 • wymiana naukowa i badania,
 • edukacja,
 • wymiana młodzieży,
 • promocja turystyki,
 • współpraca transgraniczna.

Główne kryteria wyboru projektów:
 • oryginalność projektu i dopasowanie do celów Funduszu,
 • jakość partnerów,
 • budżet,
 • wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 • promocja koncepcji współpracy wyszehradzkiej.

Większość beneficjentów to organizacje pozarządowe, władze lokalne, szkoły wyższe, szkoły i inne instytucje publiczne oraz osoby indywidulane.

Aplikację należy przygotować w języku angielskim. Aplikację wysyła się w formie elektronicznej oraz w formie papierowej razem z załącznikami, którymi są:
 • Dokumenty potwierdzające status prawny instytucji (w językach narodowych). Dokumenty przygotowuje każda z instytucji biorących udział w projekcie. 
 • Listy intencyjne (w języku angielskim), które przygotowuje każdy z partnerów.

Do projektów konieczny jest wkład własny a jego wysokość zależy od programu: 20% (Small Grants i Standard Grants) lub 30% (Strategic Grants). Oprócz wkładu własnego możliwe jest również zaangażowanie finansowe innej instytucji, która finansuje część działań, chociaż nie jest partnerem w projekcie.


VISEGRAD GRANTS (GRANTY WYSZEHRADZKIE)
Czas trwania projektu: maksymalnie 12 miesięcy
Dofinansowanie: maksymalnie 100%
Terminy zamknięcia konkursów: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia.
W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów. W przypadku projektów współpracy przygranicznej minimum dwa kraje.
Czas oceny projektu: do 50 dni roboczych

Więcej informacji


STRATEGIC GRANTS (GRANTY STRATEGICZNE)
Celem jest wsparcie długoterminowych projektów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok.
Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy
Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość projektu to €40,000.
Dofinansowanie: maksymalnie 70%
Wkład własny: minimalnie  30%
Czas oceny projektu: do 60 dni roboczych.
Termin zamknięcia konkursu: 15 kwietnia.

Więcej informacjiVISEGRAD+
Program jest skierowany na wsparcie projektów, które przyczyniają się do demokratyzacji i transformacji w wybranych regionach i krajach zachodnich Bałkanów.
Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy
Wartość dofinansowania do projektu:  €80,000
Termin zamknięcia konkursu:  15 maja. 
Więcej informacji 


VISEGRAD STRATEGIC CONFERENCES (WYSZEHRADZKIE KONFERENCJE STRATEGICZNE)
Jest to podprogram w ramach programu grantów strategicznych. W ramach tego podprogramu można uzyskać finansowanie dla konferencji i innych spotkań tego typu, o znaczeniu regionalnym. Program jest skierowany do instytucji, które wcześniej z sukcesem realizowały projekty z Funduszu Wyszehradzkiego a zaproponowana przez nie konferencja będzie mieć znaczący wpływ międzynarodowy oraz na kraje Grupy Wyszehradzkiej.
Budżet na podprogram to €370,000.
Termin zamknięcia konkursu: 15 kwietnia. 

Więcej informacji VISEGRAD UNIVERSITY STUDIES GRANT (VUSG) 

VUSG to program przeznaczony dla szkół wyższych, którego celem jest promowanie, wsparcie rozwoju i otwieranie najlepszych kursów uniwersyteckich i programów studiów, dotyczących zjawisk odnoszących się bezpośrednio do Grupy Wyszehradzkiej. 

Grant jest wypłacany uczelni w formie ryczałtu, na podstawie przedstawionego programu przedmiotu lub programu studiów  oraz na podstawie potwierdzenia przez uczelnię długoterminowego zaangażowania w prowadzony kurs lub studia. Aplikację należy przygotować w języku angielskim, natomiast nie jest istotne, w jakim języku prowadzony będzie przedmiot lub studia. Oczekuje się, że podczas każdego semestru kursu i studiów zapewniony zostanie udział co najmniej dwóch (przedmiot) lub trzech (studia) wykładowców z dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej innych niż kraj wnioskodawcy.

Wysokość przyznanego dofinansowania zależy od zakresu i jakości projektu, ale zazwyczaj to jest ok. €10,000 na kurs i €40,000 na program studiów.

Termin zamknięcia konkursu: 10 listopada. 

Roczny budżet Programu: €280,000 

Więcej informacji


KOSZTY KWALIFIKOWANE w większości projektów IVF to m.in.: 

 • druk i kolportaż materiałów związanych z realizacją projektu, 
 • wynajem powierzchni i inne tego typu techniczne wydatki,
 • wynagrodzenia ekspertów,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • koszty transportu,
 • koszty tłumaczeń,
 • koszty działań promocyjnych (prasa, radio, TV),
 • tworzenie i aktualizacjA stron internetowych,
 • koszty pośrednie (w większości konkursów jest to 15%). 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE w większości projektów IVF to:

 • inwestycje kapitałowe,
 • koszty wnioskodawcy takie jak prąd, gaz, woda, telefon itp., 
 • koszty własne instytucji (wynajem własnych pomieszczeń), 
 • koszty pracy osób zatrudnionych w instytucji lub wszelkie koszty związane z zatrudnieniem w oparciu o kodeks pracy, w tym diety, umowy - zlecenia itp.
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.