Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zapomoga

 
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych, przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

WAŻNE:
1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o zapomogę!

2. O zapomogę można ubiegać się, gdy:
- student z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
- od daty wystąpienia okoliczności, stanowiącej podstawę żądania zapomogi, nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy 

3. Zapomoga może być przyznana nie częściej, niż dwa razy w roku akademickim.

4. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.I. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Aby złożyć wniosek o zapomogę, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej DS "Sabinki" pokój nr 4 w godzinach pracy sekcji:

 poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
 wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Materialnej
DS nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147 pokój nr 4
02-555 Warszawa.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych, w tym zagranicznych - data faktycznego wpływu wniosku do sekcji.

3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.

4. Jeżeli student składał wcześniej w danym roku akademickim wniosek o stypendium socjalne, powinien zaktualizować jedynie, a nie wypełniać od nowa Oświadczenie o dochodach oraz dołączyć jedynie te załączniki, które dokumentują wyłącznie zmiany w dochodach i składzie gospodarstwa domowego, zaistniałe od czasu składania wniosku o stypendium socjalne.  

5. Oświadczenie o dochodach (wydruk z USOS) musi być dostarczone każdorazowo, nawet jeśli było już wcześniej dostarczone przy wniosku o akademik lub o stypendium.

II. GENEROWANIE WNIOSKU O ZAPOMOGĘ W USOSweb:

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta

2. Następnie należy wypełnić  w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach na rok 2018/19 (jeśli nie było składane przy wniosku o stypendium socjalne) lub zaktualizować oświadczenie o dochodach (jeśli było już składane w danym roku przy wniosku o stypendium socjalne):  

Dla wszystkich - Wnioski - Lista wniosków - Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach - Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2018/19.   

3. Następnie należy wygenerować wniosek o zapomogę:

Dla wszystkich - Wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o zapomogę
   
4. Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o zapomogę należy wydrukować i podpisać.

5.Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o zapomogę muszą być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. należy je wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

6. Wniosek i oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.

7. Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów!

III. DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O ZAPOMOGĘ:

1. oświadczenie o dochodach /wydrukowane z USOSweb/

2. wszystkie dokumenty dochodowe wymagane do wniosku o stypendium socjalne WYMAGANE DOKUMENTY

3. dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego oraz wpływ zdarzenia losowego na przejściowe pogorszenie się sytuacji materialnej studenta/rodziny studenta.