Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

 


1. W danym roku akademickim wypełnia się tylko jedno oświadczenie o dochodach na potrzeby wszystkich typów pomocy materialnej (tzn. jedno oświadczenie o dochodach do wszystkich wniosków o akademik, stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz zapomogę). 

2. Oświadczenie o dochodach należy aktualizować w ciągu danego roku akademickiego jedynie w przypadku, gdy: 

- składamy wniosek o nowe świadczenie (jeżeli stan osobowy gosp. domowego i/lub źródła dochodów poszczególnych członków gosp. domowego uległy zmianie), np. przyznano nam stypendium socjalne, a w chwili obecnej składamy wniosek o zapomogę.

Jeżeli sytuacja nie uległa zmianie, podpinamy do wniosku o nowe świadczenie poprzednio wypełnione oświadczenie o dochodach.

- składamy wniosek o to samo świadczenie w przypadku, gdy do poprzednio złożonego wniosku o to świadczenie otrzymaliśmy decyzję negatywną, np. złożyliśmy wniosek o stypendium socjalne we wrześniu 2016r. i z powodu przekroczenia progu dochodu 900,00 zł na osobę nie przyznano nam tego stypendium. W listopadzie 2016r. któryś z członków gospodarstwa domowego utracił pracę i chcemy ponownie złożyć wniosek o stypendium socjalne, wówczas należy zaktualizować oświadczenie o dochodach za 2015r.

3. Student jest zobowiązany do poinformowania Komisji Stypendialnej, jeżeli nastąpiła zmiana dochodu lub składu gospodarstwa domowego w taki sposób, iż nowy, zaktualizowany dochód miesięczny netto na osobę przewyższałby próg dochodu, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego (w roku akademickim 2016/17 jest to kwota 900,00 zł) np. dochód na osobę w momencie składania wniosku wynosił 560 zł. Po przyznaniu studentowi stypendium socjalnego ojciec rozpoczął pracę z dochodem 3000 zł netto miesięcznie, w wyniku czego dochód na osobę w rodzinie wzrósł do kwoty 1028 zł, co pozbawia studenta stypendium socjalnego. Taką zmianę dochodu należy zgłosić. Gdyby dochód na osobę w rodzinie wzrósł jedynie do poziomu 899 zł (899 zł jest mniejsze od wyznaczonego progu dochodu 900 zł), wówczas takiej zmiany dochodu nie należy zgłaszać.

4. W pozostałych przypadkach nie należy aktualizować oświadczenia o dochodach, składanego na dany rok akademicki !!! (nawet jeśli w trakcie danego roku akademickiego członkowie gospodarstwa domowego utracą lub uzyskają dochód!) 

Należy zgłaszać tylko takie zmiany, które pozbawiłyby studenta stypendium.

Nie należy zgłaszać takich zmian, które jedynie wpływałyby na zmianę wysokości otrzymywanego przez studenta stypendium.


Poradnik, jak wypełniać oświadczenie o dochodach znajduje się tutaj:  jest to przykład wypełniania w oparciu o rok 2014:

Poradnik wypełniania oświadczenia o dochodach


UWAGA:

Oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na oświadczeniu pojawi się znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane!


 
 
 

 DOKUMENTY