Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

 


W danym roku akademickim wypełnia się tylko jedno oświadczenie o dochodach na potrzeby wszystkich typów pomocy materialnej (tzn. jedno oświadczenie o dochodach do wszystkich wniosków o akademik, stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz zapomogę). 

UWAGA:

Oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na oświadczeniu pojawi się znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane!

Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu każdej okoliczności, mającej wpływ na prawo studenta do otrzymania świadczenia oraz na wysokość otrzymywanego świadczenia.

PROCEDURA PONOWNEGO PRZELICZENIA DOCHODU:

I. Jeżeli uzyskanie dochodu przez studenta/członka rodziny studenta lub zmiana składu rodziny POWODUJE przekroczenie progu dochodu (1050 zł):

1. należy złożyc wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (do pobrania ze strony SPM) wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę dochodu/składu rodziny, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, mającej wpływ na prawo studenta do otrzymania stypendium.

2. jeżeli w wyniku zmiany dochodu student będzie zobowiązany zwrócić bezpodstawnie wypłacone (nienależne) świadczenia pomocy materialnej, otrzyma on wezwanie do zwrotu środków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

II. Jeżeli uzyskanie/utrata dochodu przez studenta/członka rodziny studenta lub zmiana składu rodziny NIE POWODUJE przekroczenie progu dochodu (1050 zł), a jedynie wpływa na wysokość stypendium (zmniejszenie/zwiększenie stypendium):

1. należy złożyc wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (do pobrania ze strony SPM) wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę dochodu/składu rodziny, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, mającej wpływ na prawo studenta do otrzymania stypendium lub na wysokość stypendium.

2. po złożeniu wniosku o ponowne przeliczenie dochodu koordynator dokona aktualizacji w USOSweb oświadczenia o dochodach studenta oraz poinformuje o tym studenta drogą mailową na adres mailowy w domenie SGH.

3. po otrzymaniu informacji od koordynatora o aktualizacji oświadczenia o dochodach student jest zobowiązany wygenerować w USOSweb NOWY wniosek o stypendium socjalne.

4. nowy wniosek należy dostarczyć w formie papierowej do Sekcji Pomocy Materialnej wraz z wydrukowanym z USOSweb oświadczeniem o dochodach (zaktualizowanym).

5. Komisja Stypendialna wyda nową decyzję, która zostanie wysłana drogą elektroniczną w USOS.

6. jeżeli w wyniku zmiany dochodu student będzie zobowiązany zwrócić bezpodstawnie wypłacone (nienależne) świadczenia pomocy materialnej, otrzyma on wezwanie do zwrotu środków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

7. jeżeli w wyniku zmiany dochodu nastąpi niedopłata stypendium za poprzednie miesiące, wyrównanie kwoty nastąpi na konto studenta razem z najbliższą wypłatą stypendium. 

UWAGA:

* W przypadku zgłoszenia utraty dochodu, nową kwotę stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o rekalkulację dochodu wraz z nowym wnioskiem o stypendium z systemu USOS..

* W przypadku zgłoszenia uzyskania dochodu, nową kwotę stypendium ustala się od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. 
 
 

 DOKUMENTY