Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium rektora

 

Wnioski o stypendium rektora na semestr zimowy 2018/19 były przyjmowane w terminie: 16-30 październik 2018r.

Decyzje zostały wydane w dn. 29.11.2018r. (dla tych osób, których stan wniosku był "gotowy do rozpatrzenia").
Prosimy o PILNY odbiór decyzji w systemie USOS (zakładka: lista pism administracyjnych). Wypłata stypendium dopiero po odbiorze decyzji (wypłaty będą realizowane przed Świętami lub max. na koniec XII: w XII będzie wypłacana kwota za okres X-XII.2018).

Wnioski były dostępne do wygenerowania w systemie USOS wyłącznie w terminie 16-30.10.2018r.

Zaleca się, aby osoby, które wyjeżdżają za granicę, upoważniły kogoś do podpisania w ich imieniu oraz złożenia wniosku o stypendium rektora. Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z upoważnieniem należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa).

Stypendium rektora na sem. zimowy 2018/19 przyznawane jest na podstawie średniej oraz osiągnięć uzyskanych
w ostatnim roku akademickim, tj. WYŁĄCZNIE w roku akademickim 2017/18 (nie dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim). 

Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej DS "SABINKI" POKÓJ NR 4 w godzinach pracy sekcji:

poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać Pocztą Polską. Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową) !


Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb.

Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:
1. studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany)
2. studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia i wnioskuje o stypendium na innym kierunku
na studiach  I stopnia
3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (data obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia upłynęło więcej niż 12 miesięcy (dotyczy studentów I roku studiów II stopnia)
4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka, niezależnie kiedy i na jakiej uczelni) upłynęły więcej niż 3 lata
5. studentowi, który powtarza semestr studiów
6. studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów
7. studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)
8. studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego
9. studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia lub w semestrze składania wniosku

Stypendium rektora to świadczenie pomocy materialnej przeznaczone dla najlepszych studentów.
 
Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał: 
    1. Wysoką średnią stypendialną w poprzednim roku akademickim
    2. lub osiągnięcia naukowe, bądź artystyczne
    3. lub wysokie osiągnięcia sportowe

bądź też:
    4. laureat olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty (dotyczy tylko studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego).

Stypendium rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów na kierunku. Liczbę tę ustala się oddzielnie dla kierunków prowadzonych na studiach I i II stopnia.

Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta. Przyznaje się je na okres jednego semestru.

Student traci prawo do pobierania stypendium Rektora z ostatnim dniem miesiąca, w którym zmienił kierunek studiów !


Stypendium rektora może otrzymać:

1) student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
- laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
Brane pod uwagę są wyłącznie olimpiady międzynarodowe lub olimpiady przedmiotowe (poziom liceum), wymienione w pkt. 2 poniższego wykazu:

Wykaz olimpiad przedmiotowych do stypendium rektora

2) student 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia, który uzyskał w poprzednim roku akademickim: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

3) student I roku studiów II stopnia, jeżeli studia II stopnia rozpoczął w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów I stopnia i uzyskał w ostatnim roku studiów I stopnia: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Podczas wypełniania wniosku o stypendium za wysoką średnią w systemie USOS/na wniosku pojawi się już średnia stypendialna, obliczona na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu (nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia NIE po SGH).

Średnia, która pojawi się w systemie USOS/na wniosku jest średnią stypendialną, a nie średnią dziekanatową z WD.

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).
Adres strony:    https://usosweb.sgh.waw.pl

STYPENDIUM REKTORA:

W celu otrzymania stypendium rektora należy:


1. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium rektora

*** aby wygenerować wniosek o stypendium, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów -> Moje studia -> stypendia -> konto bankowe studenta

*** następnie należy wygenerować wniosek o stypendium rektora:

USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o stypendium rektora


2. Wydrukować wypełniony wniosek o stypendium rektora i podpisać!!!

UWAGA!  wniosek o stypendium musi być wydrukowany już po po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na dokumencie będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE".
Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

3. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY)  należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, DS Nr 1 "Sabinki", Al. Niepodległości 147, 02-555 Warszawa, pokój nr 4 lub wysłać Pocztą Polską. W przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (również zagranicznych) – data faktycznego wpływu dokumentów do sekcji.  
UWAGA:
* Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem!
* Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznacznie z nieubieganiem się o stypendium!  Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium rektora znajduje się u góry ekranu po prawej stronie        w sekcji DOKUMENTY.


Więcej informacji na temat stypendium rektora można znaleźć w Regulaminie stypendialnym:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
                                                     


 
 
 

 DOKUMENTY