Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium rektora

 

Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2019/20 będą przyjmowane W TERMINIE:
....................... (termin będzie podany po uchwaleniu nowego Regulaminu świadczeń)


Wnioski będą dostępne do wygenerowania w systemie USOS wyłącznie w terminie
.......................


BRAK ŚREDNIEJ W USOS:

Średnia widnieje w USOS tylko dla osób, które miały zaliczony semestr letni 2018/19 już na pierwszy dzień składania wniosków. U osób, które zaliczyły semestr letni  po terminie .......... oraz tych, które nadal nie mają rozliczonego semestru letniego, średnia w USOS się nie pokazuje. Wniosek można złożyć bez widniejącej na nim średniej. Natomiast trzeba już samemu dopilnować, aby Dziekanat zaliczył semestr letni przed dniem .................... W przeciwnym wypadku dana osoba nie będzie uprawniona do otrzymania stypendium rektora.

UWAGA: stypendium rektora od roku akademickiego 2019/20 składa się na okres roku akademickiego !!! (nie na semestr)
(WYJĄTEK stanowią studenci tych kierunków, na których w danym roku akademickim będzie prowadzona rekrutacja od semestru letniego - studenci takich kierunków będą musieli składać wnioski o stypendium rektora 2 razy w roku, tj. zarówno na sem.  zimowy, jak i na sem. letni).

WAŻNE INFORMACJE:

1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

2. Stypendium rektora na rok akademicki 2019/20 przyznawane jest na podstawie wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć uzyskanych w ostatnim roku akademickim, tj. wyłącznie w roku 2018/19 (z wyjątkiem studentów-olimpijczyków i medalistów, przyjętych na I rok SL w roku złożenia egzaminu maturalnego).

3. Podczas wypełniania  wniosku o stypendium za wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią) w systemie USOS/na wniosku pojawi się już średnia stypendialna (nie dotyczy studentów I roku studiów magisterskich NIE PO SGH).
Średnia widniejąca na wniosku jest średnią stypendialną, nie zas średnią dziekanatową z WD.

4. Stypendium rektora jest przyznawane TYLKO na wniosek studenta. Przyznaje się je na okres roku akademickiego
(z zastrzeżeniem studentów kierunków, na których w danym roku akademickim prowadzona jest rekrutacja od semestru letniego - wówczas stypendium przyznaje sie na okres jednego semestru)
.

5. Student traci prawo do pobierania stypendium rektora z ostatnim dniem miesiąca, w którym zmienił kierunek studiów, na którym przyznano mu stypendium.

6. Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:

- studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany, dotyczy również uczelni zagranicznych).
- studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia (równiez na uczelni zagranicznej) i wnioskuje o stypendium na innym kierunku na studiach  I stopnia
- jeśli upłynął okres 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- studentowi, który powtarza semestr studiów
- studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów
- studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)
- studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego, trwającego cały poprzedni rok akademicki
- studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia lub w semestrze składania wniosku


I. UPOWAŻNIENIA:

Zaleca się, aby osoby wyjeżdżające za granicę upoważniły kogoś do podpisania w ich imieniu oraz złożenia wniosku o stypendium rektora. Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa). 

DOKUMENT UPOWAŻNIENIA POWINIEN ZAWIERAĆ:
* miejscowość i datę wystawienia upoważnienia
* tytuł pisma, czyli "UPOWAŻNIENIE"
* adres do korespondencji osoby, która upoważnia
* dane osoby, która upoważnia ((OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego))
* dane osoby, która jest upoważniana (OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
* zakres upoważnienia (np. upoważniam do podpisania i złożenia w moim imieniu wniosku o stypendium rektora w SGH na rok akademicki 2019/20)
* czytelny podpis osoby upoważniającej


II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej DS "Sabinki" pokój nr 4 w godzinach pracy sekcji:

poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Materialnej
DS nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147  pokój nr 4
02-555 Warszawa.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych, w tym zagranicznych - data faktycznego wpływu wniosku do sekcji.

3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.

III. GENEROWANIE WNIOSKU O STYPENDIUM W USOSweb:

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - stypendia - konto bankowe studenta

2. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - Wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium rektora

3. Wniosek należy wydrukować i podpisać.

4. Wniosek musi być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ".
Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY) należy złożyć w podanym terminie w Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.

6. Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów!

7. Osoby, które składały wniosek o stypendium w semestrze zimowym, do wniosku składanego w semestrze letnim ZA TE SAME OSIĄGNIĘCIA nie muszą dołączac ponownie dokumentów: karta przebiegu studiów za ostatni rok SL i skala ocen, poświadczenia osiągnięć naukowych/sportowych/artystycznych, poświadczenia tytułu laureta/finalisty olimpiady, poświadczenie bycia medalistą sportowym (dotyczy osób przyjętych na I rok SL).
Należy dostarczyć sam wniosek oraz PROŚBĘ o wykorzystanie dokumentów z poprzedniego semestru (prośba znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY).


IV. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA:


1. Stypendium rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów na kierunku. Liczbę tę ustala się oddzielnie dla kierunków prowadzonych na studiach I i II stopnia.

2. Stypendium to może otrzymać:

- student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bądź też medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w prz\episach o sporcie

Wykaz olimpiad do stypendium rektora
Wykaz dyscyplin sportowych do stypendium rektora

- student 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia, który uzyskał w poprzednim roku akademickim:
wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym


Więcej informacji na temat stypendium rektora można znaleźć w Regulaminie stypendialnym:

Regulamin świadczeń dla studentów

                                                     


 
 
 

 DOKUMENTY

 
NA ROK AKADEMICKI 2019/20:


Wykaz dokumentów do wniosku o stypendium rektora na rok akademicki 2019/20