Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium rektora

 
UWAGA !!! WSZYSTKIE N/W INFORMACJE DOTYCZĄ POPRZEDNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA NA SEM. ZIMOWY ROKU 2017/18 ZOSTANĄ PODANE WKRÓTCE, GDY TYLKO WEJDZIE W ŻYCIE NOWY REGULAMIN.Wnioski o stypendium rektora na semestr zimowy 2017/18 będą przyjmowane w terminie:
......................

Wnioski będą dostępne do wygenerowania w systemie USOS wyłącznie w terminie ..................................


Stypendium rektora na sem. letni 2016/17 przyznawane jest na podstawie średniej oraz osiągnięć uzyskanych w ostatnim roku akademickim, tj. w roku akademickim 2015/16.

Wnioski należy składać w godzinach pracy Sekcji Pomocy Materialnej:

poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą.


Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb.

Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:
1. studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany)
2. studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia i wnioskuje o stypendium na innym kierunku
na studiach  I stopnia
3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (data obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia upłynęło więcej niż 12 miesięcy (dotyczy studentów I roku studiów II stopnia)
4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka, niezależnie kiedy i na jakiej uczelni) upłynęły więcej niż 3 lata
5. studentowi, który powtarza semestr studiów
6. studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów

Stypendium rektora to świadczenie pomocy materialnej przeznaczone dla najlepszych studentów.
 
Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał: 
    1. Wysoką średnią stypendialną w poprzednim roku akademickim
    2. lub osiągnięcia naukowe, bądź artystyczne
    3. lub wysokie osiągnięcia sportowe

Stypendium rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów na kierunku. Liczbę tę ustala się oddzielnie dla kierunków prowadzonych na studiach I i II stopnia oraz dla każdego trybu studiów.

Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta. Przyznaje się je na okres jednego semestru.

Student traci prawo do pobierania stypendium Rektora z ostatnim dniem miesiąca, w którym zmienił kierunek, formę lub tryb studiów !


Stypendium rektora może otrzymać:

1) student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
- laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

2) student 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia, który uzyskał w poprzednim roku akademickim: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

3) student I roku studiów II stopnia, jeżeli studia II stopnia rozpoczął w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów I stopnia i uzyskał w ostatnim roku studiów I stopnia: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła, otrzymanych z Działu Rekrutacji.
Adres strony:    https://usosweb.sgh.waw.pl

STYPENDIUM REKTORA:

W celu otrzymania stypendium rektora należy:


1. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium rektora

*** aby wygenerować wniosek o stypendium, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów -> Moje studia -> stypendia -> konto bankowe studenta

*** następnie należy wygenerować wniosek o stypendium rektora:

USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o stypendium rektora

2. Wydrukować i wypełnić oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku (do pobrania z USOSweb lub ze strony www.sgh.waw.pl/spm)

3. Wydrukować wypełniony wniosek o stypendium rektora i podpisać!!!

UWAGA!  wniosek o stypendium musi być wydrukowany już po po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na dokumencie będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE".
Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

4. W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY)  należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, DS Nr 1 "Sabinki", Al. Niepodległości 147, 02-555 Warszawa, pokój nr 5 lub wysłać pocztą. W przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (również zagranicznych) – data faktycznego wpływu dokumentów do sekcji.  

UWAGA:
* Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem!
* Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznacznie z nieubieganiem się o stypendium!  


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium rektora znajduje się u góry ekranu po prawej stronie        w sekcji DOKUMENTY.


Więcej informacji na temat stypendium rektora można znaleźć w Regulaminie stypendialnym:
Regulamin  ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej                                                      


 
 
 

 DOKUMENTY