Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium rektora

 

Wnioski o stypendium rektora na semestr letni 2018/19 będą przyjmowane W TERMINIE:
14-27 MARZEC 2019r.


Wnioski będą dostępne do wygenerowania w systemie USOS wyłącznie w terminie
14-27.03.2019r.


BRAK ŚREDNIEJ W USOS:

Średnia widnieje w USOS tylko dla osób, które miały zaliczony semestr zimowy 2018/19 już w dniu 27.02.2019. U osób, które zaliczyły semestr zimowy po 27.02.2019 oraz u tych, które nadal nie mają rozliczonego semestru zimowego, średnia w USOS się nie pokazuje. Wniosek można złożyć bez widniejącej na nim średniej. Natomiast trzeba już samemu dopilnować, aby Dziekanat zaliczył semestr zimowy przed dniem 27.03.2019r. W przeciwnym wypadku dana osoba nie będzie uprawniona do otrzymania stypendium rektora.WAŻNE INFORMACJE:

1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

2. Stypendium rektora na sem. letni 2018/19 przyznawane jest na podstawie średniej oraz osiągnięc uzyskanych w ostatnim roku akademickim, tj. wyłącznie w roku 2017/18, nie zaś za średnią i osiągnięcia z sem. zimowego 2018/19 (z wyjątkiem studentów-olimpijczyków, przyjętych na I rok SL w roku złożenia egzaminu maturalnego).

3. Podczas wypełniania  wniosku o stypendium za wysoką średnią w systemie USOS/na wniosku pojawi się już średnia stypendialna (nie dotyczy studentów I roku studiów magisterskich NIE PO SGH).
Średnia widniejąca na wniosku jest średnią stypendialną, nie zas średnią dziekanatową z WD.

4. Stypendium rektora jest przyznawane TYLKO na wniosek studenta. Przyznaje się je na okres jednego semestru.

5. Student traci prawo do pobierania stypendium rektora z ostatnim dniem miesiąca, w którym zmienił kierunek studiów, na którym przyznano mu stypendium.

6. Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:

- studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany).
- studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia i wnioskuje o stypendium na innym kierunku
na studiach  I stopnia
- jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (data obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia upłynęło więcej niż 12 miesięcy (dotyczy studentów I roku studiów II stopnia)
- jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka, niezależnie kiedy i na jakiej uczelni) upłynęły więcej niż 3 lata
- studentowi, który powtarza semestr studiów
- studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów
- studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)
- studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego
- studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia lub w semestrze składania wniosku


I. UPOWAŻNIENIA:

Zaleca się, aby osoby wyjeżdżające za granicę upoważniły kogoś do podpisania w ich imieniu oraz złożenia wniosku o stypendium rektora. Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa). 

DOKUMENT UPOWAŻNIENIA POWINIEN ZAWIERAĆ:
* miejscowość i datę wystawienia upoważnienia
* tytuł pisma, czyli "UPOWAŻNIENIE"
* adres do korespondencji osoby, która upoważnia
* dane osoby, która upoważnia ((OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego))
* dane osoby, która jest upoważniana (OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego)
* zakres upoważnienia (np. upoważniam do podpisania i złożenia w moim imieniu wniosku o stypendium rektora w SGH na sem. letni 2018/19)
* czytelny podpis osoby upoważniającej


II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej DS "Sabinki" pokój nr 4 w godzinach pracy sekcji:

poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Materialnej
DS nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147  pokój nr 4
02-555 Warszawa.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych, w tym zagranicznych - data faktycznego wpływu wniosku do sekcji.

3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.

III. GENEROWANIE WNIOSKU O STYPENDIUM W USOSweb:

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - stypendia - konto bankowe studenta

2. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - Wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium rektora

3. Wniosek należy wydrukować i podpisać.

4. Wniosek musi być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ".
Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY) należy złożyć w podanym terminie w Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.

6. Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów!

7. Osoby, które składały wniosek o stypendium w semestrze zimowym, do wniosku składanego w semestrze letnim ZA TE SAME OSIĄGNIĘCIA nie muszą dołączac ponownie dokumentów: karta przebiegu studiów za ostatni rok SL i skala ocen, poświadczenia osiągnięć naukowych/sportowych/artystycznych, poświadczenia tytułu laureta/finalisty olimpiady.
Należy dostarczyć sam wniosek oraz PROŚBĘ o wykorzystanie dokumentów z poprzedniego semestru (prośba znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY).


IV. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA:

1. Stypendium rektora to świadczenie pomocy materialnej przeznaczone dla najlepszych studentów.

2. Stypendium rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów na kierunku. Liczbę tę ustala się oddzielnie dla kierunków prowadzonych na studiach I i II stopnia.

3. Stypendium to może otrzymać:

- student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
Brane pod uwagę są wyłącznie olimpiady międzynarodowe lub olimpiady przedmiotowe, wymienione w pkt. 2 poniższego wykazu:

- student 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia, który uzyskał w poprzednim roku akademickim: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

- student I roku studiów II stopnia, jeżeli studia II stopnia rozpoczął w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów I stopnia i uzyskał w ostatnim roku studiów I stopnia: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym


Więcej informacji na temat stypendium rektora można znaleźć w Regulaminie stypendialnym:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
                                                     


 
 
 

 DOKUMENTY