Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium socjalne

 
SEKCJA STYPENDIALNA PRACUJE W GODZINACH:
poniedziałek/środa/piątek: 8:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30
TELEFONY SĄ ODBIERANE W W/W GODZINACH PRACY SEKCJI.​


Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/17 wynosi: 900,00 zł.

Wnioski należy składać w godzinach pracy Sekcji Pomocy Materialnej:
     poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
     wtorek/czwartek: 12:15-15:30
 
lub wysłać pocztą.


Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb.

Osoby, które w roku akademickim przebywają na wyjeździe zagranicznym (np. ERASMUS), mogą składać wniosek wyłącznie o styp. socjalne! (nie mogą składać wniosku o styp. socj. zwiększone).

WAŻNE!
 
* studenci dostarczający zaświadczenia o dochodach z Białorusi (dotyczy dochodów za 2015r. oraz dochodów z 2016r. sprzed 01.07.2016.) -> dochody te MUSZĄ BYĆ WYRAŻONE w rublach białoruskich SPRZED DENOMINACJI!
 
** jeżeli część dokumentów była już składana przy wniosku o akademik, należy dostarczyć tylko brakujące dokumenty oraz jeżeli od momentu składania wniosku o akademik nastąpiły jakieś zmiany w dochodach/składzie rodziny, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające tę zmianę (w przypadku zmian w dochodzie/składzie rodziny należy również zaktualizować ośw. o dochodach w USOS!)
 
UWAGA: ośw. o dochodach (wydruk z USOS) musi być dostarczone każdorazowo, nawet jeśli było już wcześniej dostarczone przy wniosku o akademik.
* * * 
 
Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła otrzymanego z Działu Rekrutacji.
Adres strony:    https://usosweb.sgh.waw.pl
 

Stypendium socjalne jest przeznaczone dla studentów, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej. 

 

Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/17 wynosi: 900,00 zł

Wysokość stypendium wynosi:

1) stypendium socjalne: kwota bazowa 1050,00 zł minus dochód na osobę

2) stypendium socjalne zwiększone: kwota bazowa 1400,00 zł minus dochód na osobę

3) stypendium socjalne zwiększone z niepracującym małżonkiem/dzieckiem: kwota bazowa 1750,00 zł minus dochód na osobę


Można ubiegać się o jeden z trzech rodzajów stypendium socjalnego:
1. stypendium socjalne
2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki
3. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem, bądź dzieckiem studenta  w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki  
  
Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy podczas wypełniania wniosku wybrać opcję „stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie" lub "stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w DS lub innym obiekcie" , a nie opcję „stypendium socjalne”.
 
                   
STYPENDIUM SOCJALNE:
W celu otrzymania stypendium socjalnego należy:
1.      Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2016/17 (za rok 2015):  
 
USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2016/17.  
 
2.      Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium socjalne:
 
USOSweb → Dla wszystkich  → Wnioski ->  Wniosek o stypendium socjalne (wybrać opcję: stypendium socjalne)
 
3.      Wydrukować i wypełnić oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku /do pobrania z USOSweb/  
 
4.   Wydrukować wypełnione Oświadczenie o dochodach ORAZ  Wniosek o stypendium socjalne i podpisać!!!
 
UWAGA! oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowane już po po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE".
Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!
 
5.   W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, potwierdzającymi dochody osiągnięte w 2015r. należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, Al. Niepodległości 147, pokój nr 5 lub wysłać pocztą. W przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych – data faktycznego wpływu dokumentów.  
Uwaga!           
* Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione organy!
* Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznacznie z nieubieganiem się o stypendium!  
 
 
STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI   /z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki LUB z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem, bądź dzieckiem studenta  w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki/:  
 
 
W celu otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy:  
1.      Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2016/17 (za rok 2015): 
 
USOSweb → Dla wszystkich  → Wnioski ->  Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2016/17.
 
2.      Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium socjalne: 
 
USOSweb → Dla wszystkich  → Wnioski ->  Wniosek o stypendium socjalne  
 
UWAGA: podczas wypełniania wniosku należy zaznaczyć, o jakie świadczenie materialne jest składany wniosek:
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki   
3.   Wydrukować i wypełnić oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku /do pobrania z USOSweb/
 
4.   Wydrukować wypełnione Oświadczenie o dochodach ORAZ  Wniosek o stypendium socjalne i podpisać!!!
 
UWAGA! oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowane już po po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!
 
5.      Wypełnić Oświadczenie o zamieszkaniu /do pobrania z USOSweb/
 
6.      W przypadku zamieszkania w domu studenckim innym, niż dom studencki SGH, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w domu studenckim innej uczelni.
 
7.      W przypadku zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki z niepracującym małżonkiem, bądź dzieckiem studenta należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
 
8.   W przypadku zamieszkania w wynajętym mieszkaniu, dołączyć umowę najmu.

9.   W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, potwierdzającymi dochody osiągnięte w 2015r. należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, Al. Niepodległości 147, pokój nr 5 lub wysłać pocztą. W przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych – data faktycznego wpływu dokumentów. 
 
Uwaga!           
* Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez odpowiednie organy!
* Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznacznie z nieubieganiem się o stypendium!Sytuacja materialna jest ustalana na podstawie miesięcznych dochodów na członka rodziny. Jeżeli ta kwota będzie odpowiednio mniejsza od wcześniej ustalonego progu, student ma prawo otrzymać świadczenie. Ww. próg dochód jest ustalany przez Prorektora ds. dydaktyki i studentów i Zarząd Samorządu Studentów.   
 
Komisja zajmuje się rozdysponowaniem środków z budżetu Państwa, dlatego też staramy się starannie weryfikować każdą osobę ubiegającą się o stypendium. W tym celu prosimy o dostarczenie szeregu dokumentów, które mają potwierdzić sytuacje materialną rodziny wnioskodawcy (część dokumentów narzuca ustawodawca). Wykaz dokumentów jest publikowany co rok.   
 


Stypendium socjalne może otrzymać student, który:

 • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
 •  w wymaganym terminie złoży wniosek o to świadczenie, wygenerowany z systemu USOSweb, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
 • jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym​ i, odpowiednio, ustawy o świadczeniach rodzinnych​​, wynosi nie więcej niż 900,00 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymywać tylko student:
 • studiów stacjonarnych 
 • nie skierowany na studia w innej uczelni w kraju lub za granicą
 •  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
 • zamieszkujący w domu studenckim lub w obiekcie innym, niż dom studencki
 • któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie   (w szczególności, gdy miejsce stałego zamieszkania jest oddalone od Uczelni o więcej, niż 40 km)
 • jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym​ i, odpowiednio, ustawy o świadczeniach rodzinnych​​, wynosi nie więcej niż 900,00 zł.
 • który w wymaganym terminie złoży wniosek o to świadczenie, wygenerowany z systemu USOSweb, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;


 
 
 
 

 DOKUMENTY