Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium socjalne

 
SEKCJA STYPENDIALNA PRACUJE W GODZINACH:
poniedziałek/środa/piątek: 8:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30
TELEFONY SĄ ODBIERANE W W/W GODZINACH PRACY SEKCJI.

Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/19 były przyjmowane
do dn. 28.09.2018.

Obecnie można składać już tylko wnioski po terminie stosownie do
§ 15 ust. 3 Regulaminu.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

2. Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/19 wynosi 1.050,- zł.

3. Stypendium socjalne jest przeznaczone dla studentów, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej.

4. Ważne wyjaśnienia dotyczące liczenia dochodu i wymaganych dokumentów (brak dochodów, przebywanie w Polsce przez część roku, praca za granicą, brak alimentów itp.):     WAŻNE INFORMACJE

5. Ważne wyjaśnienia dotyczące dochodów rodziców w przypadku, gdy jeden z rodziców w ogóle nie płaci alimentów (lub już nie płaci alimentów):   BRAK ALIMENTÓW

6. W oświadczeniu o dochodach należy podawać dochody z roku bazowego (w roku akademickim 2018/19 rokiem bazowym jest 2017r.) oraz wszystkie dochody, które nie były uzyskiwane w roku bazowym, a rozpoczęły się po zakończeniu roku bazowego (np. jeżeli dana osoba nie pracowała w roku 2017, a rozpoczęła pracę dopiero po 01.01.2018r. lub osoba pracowała w 2017r., ale utraciła zatrudnienie i rozpoczęła kolejną pracę po 01.01.2018r.)

I. UPOWAŻNIENIA:

Zaleca się, aby osoby wyjeżdżające za granicę upoważniły kogoś do podpisania w ich imieniu i złożenia wniosku oraz załatwiania wszelkich niezbędnych spraw związanych z przyznaniem stypendium socjalnego. Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa).

II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej DS "Sabinki" pokój nr 4 w godzinach pracy sekcji:

 poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
 wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Materialnej
DS nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147 pokój nr 4
02-555 Warszawa.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych, w tym zagranicznych - data faktycznego wpływu wniosku do sekcji.

3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.

4. Jeżeli część dokumentów była już składana przy wniosku o akademik, należy dostarczyć tylko brakujące dokumenty oraz jeżeli od momentu składania wniosku o akademik nastąpiły jakieś zmiany w dochodach/składzie rodziny, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające tę zmianę (w przypadku zmian w dochodzie/składzie rodziny należy również zaktualizować ośw. o dochodach w USOS!)

5. Oświadczenie o dochodach (wydruk z USOS) musi być dostarczone każdorazowo, nawet jeśli było już wcześniej dostarczone przy wniosku o akademik lub o stypendium.

III. GENEROWANIE WNIOSKU O STYPENDIUM W USOSweb:

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta

2. Następnie należy wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2018/19:
 
Dla wszystkich - Wnioski - Lista wniosków - Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach - Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2018/19.   

3. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - Wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium socjalne
 
4. Można ubiegać się o jeden z trzech rodzajów stypendium socjalnego:

- stypendium socjalne (podstawowe, bez zwiększenia)
- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki
- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem, bądź dzieckiem studenta  w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki  

Podczas wypełniania wniosku należy wybrać odpowiednią opcję (jedną z ww. 3 opcji).
 
5. Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium socjalne należy wydrukować i podpisać.

6.Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. należy je wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

7. Wniosek i oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY) należy złożyć w podanym terminie w Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.

8. Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów!

IV. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE:

Stypendium socjalne może otrzymać student, który:

- znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

- w podanym terminie złoży wniosek o stypendium socjalne, wygenerowany z systemu USOSweb,  wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

- jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i, odpowiednio, ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi nie więcej, niż 1.050,- zł.


- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać wyłącznie student studiów stacjonarnych, zamieszkujący w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, spełniający wszystkie ww. warunki oraz któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie   (w szczególności, gdy miejsce stałego zamieszkania jest oddalone od Uczelni o więcej, niż 40 km)

V. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SOCJALNEGO:


Wysokość stypendium wynosi:

1) stypendium socjalne: 

- przy dochodzie na osobę 0-775 zł wynosi: kwota bazowa 850 zł minus dochód na osobę

- przy dochodzie na osobę 775,01 zł-1050,00 zł wynosi: 75 zł

2) stypendium socjalne zwiększone: 

- przy dochodzie na osobę 0-775 zł wynosi: kwota bazowa 1150 zł minus dochód na osobę

- przy dochodzie na osobę 775,01 zł-1050,00 zł wynosi: 375 zł

3) stypendium socjalne zwiększone z niepracującym małżonkiem/dzieckiem:

- przy dochodzie na osobę 0-775 zł wynosi: kwota bazowa 1400 zł minus dochód na osobę

- przy dochodzie na osobę 775,01 zł-1050,00 zł wynosi: 625 zł

       

Komisja zajmuje się rozdysponowaniem środków z budżetu Państwa, dlatego też staramy się starannie weryfikować każdą osobę ubiegającą się o stypendium. W tym celu prosimy o dostarczenie szeregu dokumentów, które mają potwierdzić sytuacje materialną rodziny wnioskodawcy (część dokumentów narzuca ustawodawca). Wykaz dokumentów jest publikowany co rok.    
 
 

 DOKUMENTY