Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium socjalne

 
SEKCJA STYPENDIALNA PRACUJE W GODZINACH:
poniedziałek/środa/piątek: 8:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30
TELEFONY SĄ ODBIERANE W W/W GODZINACH PRACY SEKCJI.

Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/19 były przyjmowane
do dn. 28.09.2018.

Obecnie można składać już tylko wnioski po terminie stosownie do
§ 15 ust. 3 Regulaminu.                                                          WAŻNE INFORMACJE DO LICZENIA DOCHODU

Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/19 wynosi: 1050 zł.

Wnioski należy składać w godzinach pracy Sekcji Pomocy Materialnej:
     poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
     wtorek/czwartek: 12:15-15:30
 
lub wysłać Pocztą Polską. Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną (mailową)!

Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb.

WAŻNE!
 
* jeżeli część dokumentów była już składana przy wniosku o akademik, należy dostarczyć tylko brakujące dokumenty oraz jeżeli od momentu składania wniosku o akademik nastąpiły jakieś zmiany w dochodach/składzie rodziny, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające tę zmianę (w przypadku zmian w dochodzie/składzie rodziny należy również zaktualizować ośw. o dochodach w USOS!)
 
UWAGA: ośw. o dochodach (wydruk z USOS) musi być dostarczone każdorazowo, nawet jeśli było już wcześniej dostarczone przy wniosku o akademik.
* * * 
 
Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH.    Adres strony:    https://usosweb.sgh.waw.pl
 

Stypendium socjalne jest przeznaczone dla studentów, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej.


Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/19 wynosi: 1050 zł.

Wysokość stypendium wynosi:

1) stypendium socjalne: 

- przy dochodzie na osobę 0-775 zł wynosi: kwota bazowa 850 zł minus dochód na osobę

- przy dochodzie na osobę 775,01 zł-1050,00 zł wynosi: 75 zł

2) stypendium socjalne zwiększone: 

- przy dochodzie na osobę 0-775 zł wynosi: kwota bazowa 1150 zł minus dochód na osobę

- przy dochodzie na osobę 775,01 zł-1050,00 zł wynosi: 375 zł

3) stypendium socjalne zwiększone z niepracującym małżonkiem/dzieckiem:

- przy dochodzie na osobę 0-775 zł wynosi: kwota bazowa 1400 zł minus dochód na osobę

- przy dochodzie na osobę 775,01 zł-1050,00 zł wynosi: 625 złMożna ubiegać się o jeden z trzech rodzajów stypendium socjalnego:
1. stypendium socjalne
2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki
3. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem, bądź dzieckiem studenta  w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki  

Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy podczas wypełniania wniosku wybrać opcję „stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie" lub "stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w DS lub innym obiekcie" , a nie opcję „stypendium socjalne”.
 

                   
STYPENDIUM SOCJALNE (podstawowe, bez zwiększenia):
W celu otrzymania stypendium socjalnego należy:
1.      Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2018/19:  
 
USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  lista wniosków -> Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2018/19.  
 
2.      Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium socjalne:
 
USOSweb → Dla wszystkich  → Wnioski ->  lista wniosków -> Wniosek o stypendium socjalne (wybrać opcję: stypendium socjalne)
 
3.      Wydrukować wypełnione Oświadczenie o dochodach ORAZ  Wniosek o stypendium socjalne i podpisać!!!
 
UWAGA! oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowane już po po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE".
Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!
 
4.   W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, potwierdzającymi dochody osiągnięte w 2017r. aż do dnia złożenia wniosku należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, Al. Niepodległości 147, pokój nr 4 lub wysłać Pocztą Polską. W przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (również zagranicznych)– data faktycznego wpływu dokumentów do Sekcji.  
Uwaga!           
* Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione organy!
* Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznacznie z nieubieganiem się o stypendium!  

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI   /z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki LUB z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem, bądź dzieckiem studenta  w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki/:  
 
 
W celu otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy:  
1.      Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2018/19: 
 
USOSweb → Dla wszystkich  → Wnioski ->  lista wniosków -> Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2018/19.
 
2.      Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium socjalne: 
 
USOSweb → Dla wszystkich  → Wnioski ->  lista wniosków -> Wniosek o stypendium socjalne  
 
UWAGA: podczas wypełniania wniosku należy zaznaczyć, o jakie świadczenie materialne jest składany wniosek:
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki   
 3.Wydrukować wypełnione Oświadczenie o dochodach ORAZ  Wniosek o stypendium socjalne i podpisać!!!
 
UWAGA! oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowane już po po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE". Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!
 
4.      Wypełnić Oświadczenie o miejscu zamieszkania /do pobrania z USOSweb i na stronie SPM/
 
5.      W przypadku zamieszkania w domu studenckim innym, niż dom studencki SGH, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w domu studenckim innej uczelni.
 
6.      W przypadku zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki z niepracującym małżonkiem, bądź dzieckiem studenta należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
 
7.   W przypadku zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, dołączyć dokument potwierdzający prawo do zajmowanego
lokalu, np. umowę najmu.

8.   W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, potwierdzającymi dochody osiągnięte w 2017r. aż do dnia złożenia wniosku należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, Al. Niepodległości 147, pokój nr 4 lub wysłać Pocztą Polską. W przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla, w przypadku listów wysyłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (również zagranicznych) – data faktycznego wpływu dokumentów do Sekcji. 
 
Uwaga!           
* Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez odpowiednie organy!
* Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznacznie z nieubieganiem się o stypendium!

Sytuacja materialna jest ustalana na podstawie miesięcznych dochodów na członka rodziny. Jeżeli ta kwota będzie odpowiednio mniejsza od wcześniej ustalonego progu, student ma prawo otrzymać świadczenie. Ww. próg dochód jest ustalany przez Prorektora ds. dydaktyki i studentów i Zarząd Samorządu Studentów.   
 
Komisja zajmuje się rozdysponowaniem środków z budżetu Państwa, dlatego też staramy się starannie weryfikować każdą osobę ubiegającą się o stypendium. W tym celu prosimy o dostarczenie szeregu dokumentów, które mają potwierdzić sytuacje materialną rodziny wnioskodawcy (część dokumentów narzuca ustawodawca). Wykaz dokumentów jest publikowany co rok.   

Stypendium socjalne może otrzymać student, który:

 • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
 •  w wymaganym terminie złoży wniosek o to świadczenie, wygenerowany z systemu USOSweb, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
 • jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i, odpowiednio, ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi nie więcej niż 1050.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymywać tylko student:
 • studiów stacjonarnych 
 •  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
 • zamieszkujący w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie   (w szczególności, gdy miejsce stałego zamieszkania jest oddalone od Uczelni o więcej, niż 40 km)
 • jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym          i, odpowiednio, ustawy o świadczeniach rodzinnych​, wynosi nie więcej niż 1050.
 • który w wymaganym terminie złoży wniosek o to świadczenie, wygenerowany z systemu USOSweb, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 
 
 

 DOKUMENTY