Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
                                                                                                                                                                                                                          22.01.2019
 
 
Szanowni Państwo,
Już wkrótce kolejna sesja zimowa, a po niej kolejny semestr, dlatego też pozwalam sobie skierować do Państwa kilka informacji technicznych, tak jak miało to miejsce do tej pory. W niniejszej informacji poruszone zostaną następujące kwestie:
1. Sesja i protokoły
2. Deklaracje i terminy
3. Dopisywanie do zajęć – system Wirtualnego Dziekanatu
4. Podania papierowe
5. Prace licencjackie i obrony
6. System antyplagiatowy
7. Przechowywanie prac egzaminacyjnych
 
1. Sesja i protokoły
Uprzejmie przypominam, że po egzaminach w sesji zimowej należy uzupełnić protokoły egzaminacyjne w systemie Wirtualnego Dziekanatu i zamknąć je najpóźniej do 13.02.2019 r. w ramach I terminu, zaś do 25.02.2019 r. w ramach II terminu sesji. Opóźnienia mają wysoce negatywny wpływ na organizację procesu dydaktycznego, w szczególności zaś uniemożliwiają wielu osobom zaliczenie poprzedniego semestru, czy też wnioskowanie o wpis warunkowy. Mamy świadomość, że zwłaszcza dla osób, których egzaminy zaplanowane są pod koniec sesji terminy są dość krótkie, mam jednak nadzieję, że dołożą Państwo starań aby ich dotrzymać.
Jednocześnie z przyjemnością informuję, że jakkolwiek niniejsza informacja dotyczy wyłącznie studiów na poziomie licencjackim, to terminy dostępności protokołów zostały uzgodnione między oboma dziekanatami. Dla Państwa wygody, naszym celem jest, by jak największa liczba terminów i procedur miała charakter wspólny
2. Deklaracje i terminy
Uprzejmie przypominam, że do 30.01.2019 r. trwa drugi etap deklaracji na semestr letni. Bezpośrednio po tym terminie (w dniach 30.01.2019-03.02.2019) oczekujemy na Państwa ewentualne deklaracje chęci prowadzenia zajęć podlimitowych, jeśli nie złożyli ich Państwo wcześniej. Szczegółowy harmonogram deklaracji mogą Państwo znaleźć tu:
 
Jednocześnie uprzejmie przypominam, że wiosną rozpoczniemy proces składania deklaracji na semestr zimowy kolejnego roku akademickiego. Przed rozpoczęciem tego procesu poinformujemy Państwa o szczegółowych terminach, ale już teraz uprzejmie proszę, aby Państwo pamiętali o konieczności informowania w terminie o niemożności prowadzenia zajęć bądź ograniczeniach w tym względzie – po upływie podanych terminów nie będziemy Państwu w stanie pomóc.
3. Dopisywanie do zajęć – system Wirtualnego Dziekanatu
W tym miejscu system działa dokładnie tak samo, jak w poprzednich semestrach. Studenci zapisują się na zajęcia za pośrednictwem systemu Wirtualnego Dziekanatu – nie zaś papierowych podań. W dniach 25.02-04.03.2019 r. uruchomiony będzie system dopisywania studentów do zajęć za zgodą wykładowcy – do dnia 06.03.2019 r. będą Państwo mieli za jego pośrednictwem możliwość wyrażenia zgody na dopisanie do zajęć dodatkowych osób, które wypełnią w systemie Wirtualnego Dziekanatu odpowiednie zgłoszenie. Bardzo proszę, aby pamiętali Państwo o wejściu do systemu przynajmniej pod koniec okresu jego otwarcia (czyli blisko 06.03.2019 r.), bowiem do zajęć zostaną dopisani tylko studenci, którym „klikną” Państwo w systemie odpowiednią zgodę w podanym wyżej terminie – po jego upływie wszystkie zgłoszenia w tym trybie zostaną automatycznie usunięte. 
4. Podania papierowe                                         
Ta część mojego listu jest niemalże taka sama jak semestr temu, jednak zauważyliśmy, że kwestia nadal wzbudza wątpliwości, stąd pozwalam sobie przesłać Państwu zaktualizowaną wersję. Studenci po dn. 30.01.2019 r. nie mają już możliwości wypisania się z zajęć (z wyjątkiem studentów z wymiany zagranicznej), a Dziekanat nie wyraża na nie zgód poza określonymi przypadkami. Należy do nich wypisanie w trybie art. 22 Regulaminu Studiów (raz w trakcie studiów możliwa jest rezygnacja z jednych zajęć w ciągu pierwszego miesiąca – kilka tygodni – z reguły nieco ponad miesiąc - po rozpoczęciu zajęć mogą Państwo zatem zobaczyć spowodowany tym spadek liczebności). Ponadto, z Państwa list mogą „zniknąć” studenci skreśleni (wprowadzenie do Regulaminu Studiów art. 27 spowodowało dość dużą liczbę skreśleń) albo przytaczający nietypowe okoliczności powodujące niemożliwość uczęszczania na przedmiot (rehabilitacja możliwa tylko w określonym terminie, studia w innej uczelni itp.). Powyższe sytuacje nie wymagają z Państwa strony żadnej interwencji. Bardzo proszę o niewyrażanie pisemnych czy też mailowych zgód na wypisywanie czy dopisywanie do zajęć na podaniach papierowych poza poniższymi przypadkami:
  • dopisanie do zajęć w przypadkach absolutnie wyjątkowych (w szczególności, np. kolizja zajęć z inną uczelnią): podania papierowe skierowane do Dziekanatu po weryfikacji będą kierowane do Państwa opinii. W takiej sytuacji na podaniu zawsze pojawi się adnotacja dziekańska z wyraźną prośbą o Państwa opinię (czy zgodzą się Państwo na przyjęcie studenta do grupy). Proszę o niepodpisywanie się na podaniach jeśli takiej adnotacji nie ma,
  • dopisanie lub wypisanie z zajęć studentów z wymiany (m.in. programy Erasmus i Transekonomik): studenci mogą do końca marca 2019r. zgłosić się do Państwa z podaniami papierowymi na specjalnych drukach z prośbą o dokonanie zmian w swoim planie studiów (przywilej ten wynika z umów wiążących SGH oraz specyficznego charakteru programów, w ramach których często studenci muszą podejmować dużo wcześniejsze decyzje nieco w ciemno). Jeśli wyrażą Państwo swoją zgodę, będzie ona podstawą do dokonania odpowiedniej zmiany. Proszę pamiętać, iż zgoda wymaga Państwa podpisu w odpowiednim miejscu formularza (nie np. maila).
5. Prace licencjackie, obrony
W bieżącym roku akademickim obrony planujemy przeprowadzić w okresie 10-26.07.2019, zaś tradycyjnie pod koniec marca DSL przygotuje ich wstępny harmonogram, o którego publikacji Państwa poinformujemy osobno. Jednocześnie podobnie jak w zeszłych latach, warunkiem obrony w lipcu jest złożenie pracy do końca maja 2019 r. Przypominam przy tym, że warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium licencjackiego jest uprzednie złożenie pracy licencjackiej przez studenta – wynika to wprost z Regulaminu Studiów. Jednocześnie studenci mają możliwość złożenia pracy do końca semestru letniego, tj. do 27.09.2019 r. – DSL zorganizuje wówczas dla nich obrony w okolicach października 2019 r. Proszę zauważyć, że wprawdzie Regulamin daje możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy o dodatkowe 3 miesiące, jednak opatruje to ograniczeniem do szczególnych przypadków i tylko w takich DSL będzie wyrażał zgodę na składanie prac po zakończeniu sesji wrześniowej.
6. System antyplagiatowy
Zmianom uległ system antyplagiatowy, za pomocą którego weryfikowana jest oryginalność prac. Decyzje w tej sprawie podjęte zostały na szczeblu ministerialnym – liczymy jednak, że po początkowych małych problemach technicznych, system będzie funkcjonował prawidłowo. Jednocześnie wejście do niego jest przez tę samą stronę co dotąd – czyli https://apd.sgh.waw.pl/?_s=1 (dodatkowe informacje znajdują się na stronie
 
7. Przechowywanie prac egzaminacyjnych
Zmianie ulegnie zapis JRWA w zakresie okresu przechowywania prac egzaminacyjnych i będzie on wynosił 12 miesięcy po semestrze, w którym nastąpiła ocena pracy.
 
Życząc Państwu łagodnej zimy łączę wyrazy szacunku,
Dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
Dziekan Studium Licencjackiego
 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy zajęć