Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
                                                                                                                                                                                                                          20.09.2018
 
 
Szanowni Państwo,
Już za kilka dni rozpocznie się kolejny rok akademicki, póki co jednak trwa jeszcze sesja wieńcząca rok 2017/18, stąd też pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z tradycyjnym, cyklicznym przypomnieniem o kilku sprawach istotnych, a jednocześnie informacją techniczną odnośnie najbliższych ważnych terminów dotyczących pracy Dziekanatu Studium Licencjackiego. W poniższym mailu znajdą Państwo informacje dotyczące kwestii takich, jak:
1.Sesja i protokoły
2.Nowy system elektronicznego składania podań
3. Dopisywanie do zajęć – Wirtualny Dziekanat
4. Wypisywanie z zajęć i dopisywanie się do zajęć przez podania papierowe
5. Seminaria licencjackie, obrony, recenzje
6. Standaryzacja zajęć
7. Deklaracje
 
1. Sesja i protokoły
Uprzejmie przypominam, że po egzaminach w trwającej sesji należy uzupełnić protokoły egzaminacyjne w systemie Wirtualnego Dziekanatu i zamknąć je najpóźniej do dnia 27.09.2018r. Opóźnienia mają wysoce negatywny wpływ na organizację procesu dydaktycznego w ogóle, w szczególności zaś uniemożliwiają wielu osobom zaliczenie poprzedniego semestru, czy też wnioskowanie o wpis warunkowy.
2. Nowy system elektronicznego składania podań
W chwili gdy czytają Państwo te słowa, funkcjonuje już system elektronicznego składania podań w Wirtualnym Dziekanacie. W obecnej chwili system akceptuje podania dotyczące tylko kilku, ale za to bardzo istotnych spraw, wśród nich – przedłużeń sesji. Uprzejmie informuję, że w przypadku złożenia przez studenta podania o dodatkowy termin egzaminu i otrzymania nań zgody za pośrednictwem systemu elektronicznego, Wykładowcy będą automatycznie dostawali mail z informacją, iż określony student otrzymał zgodę na dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu przez Państwa prowadzonego. Liczymy, że ta forma ułatwi Państwu zaplanowanie czasu i uprości kwestie weryfikacji ewentualnych zgód, które co do zasady będą udzielane do 15.10 (z pominięciem przypadków szczególnych, jak np. choroba przedłużająca się poza ten okres). Proszę jednak pamiętać, że nie możemy zakazać składania stosownych podań w formie papierowej, stąd też mogą pojawić się studenci, którzy zgłoszą się z prośbą o dodatkowy termin egzaminu, a o których nie otrzymają Państwo automatycznej informacji z systemu WD. Ponadto, program ma póki co charakter pilotażowy i nie obejmuje studentów studiujących w języku angielskim. W przypadku wątpliwości np. odnośnie oryginalności zgód dziekańskich, zawsze zapraszamy do kontaktu z Dziekanatem. Jednocześnie podobnie jak w poprzednich semestrach informuję, że prowadzimy dość restrykcyjną politykę w zakresie dodatkowych terminów egzaminów, tak aby w możliwie największym stopniu wyeliminować przypadki osób, które nie powinny otrzymać przywileju przedłużenia sesji, co dla Wykładowcy wiąże się, rzecz jasna, z dużą ilością dodatkowej pracy, a jednocześnie nie jest etyczne wobec innych studentów.
Będziemy wdzięczni za przeprowadzanie egzaminów w ramach przedłużonej sesji w tym terminie i – co ważne – możliwie szybkie informowanie studentów o otrzymanych ocenach, zwłaszcza gdy są one negatywne. W tym ostatnim bowiem przypadku studenci mają ograniczony czas na złożenie podania o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru.
3. Dopisywanie do zajęć – Wirtualny Dziekanat
W tym miejscu system działa dokładnie tak samo, jak w poprzednich semestrach. Studenci zapisują się na zajęcia za pośrednictwem systemu Wirtualnego Dziekanatu – nie zaś papierowych podań. W dniach 1-8.10.2018r. uruchomiony będzie system dopisywania studentów do zajęć za zgodą Wykładowcy – do dnia 10.10.2018r. będą Państwo mieli za jego pośrednictwem możliwość wyrażenia zgody na dopisanie do zajęć dodatkowych osób, które wypełnią w systemie Wirtualnego Dziekanatu odpowiednie zgłoszenie. Bardzo proszę, aby pamiętali Państwo o ewentualnym wejściu do systemu przynajmniej pod koniec momentu jego otwarcia (czyli blisko 10.10.2018r. ), bowiem do zajęć zostaną dopisani tylko studenci, którym „klikną” Państwo w systemie odpowiednią zgodę w tym terminie – po jego upływie wszystkie zgłoszenia w tym trybie zostaną automatycznie usunięte. Wyrażając zgodę na dopisanie do zajęć w tym trybie proszę jedynie pamiętać, że Dziekanat co do zasady nie dopisze później żadnych studentów do Państwa zajęć poza przypadkami, w których będzie to absolutnie konieczne. To ostatnie sformułowanie oznacza przypadki powtarzania przedmiotu (Uczelnia ma wówczas obowiązek umożliwienia powtórzenia zajęć, a studenci kierowani są do najmniej licznych grup, w miarę możliwości nie powodujących kolizji zajęć). Ponieważ taką możliwość mamy często dopiero po sesji, a nawet po przedłużonej sesji, proszę wziąć ją pod uwagę wyrażając zgodę na dopisanie do zajęć dodatkowych osób.
4. Wypisywanie z zajęć i dopisywanie się do zajęć przez podania papierowe
Studenci na obecnym etapie nie mają już możliwości wypisania się z zajęć (co obejmuje także wypisanie się z przedmiotu X u wykładowcy Y i zapisanie się na ten sam przedmiot u wykładowcy Z), a Dziekanat nie wyraża na nie zgód poza określonymi przypadkami. Przez pierwszy miesiąc zajęć każdy student może raz w trakcie studiów na danym stopniu wypisać się z jednych zajęć (nie dotyczy to przedmiotów podstawowych i kierunkowych), co gwarantuje mu Regulamin. Wszelkie wypisy w tym trybie będą uwidocznione po upływie pierwszego miesiąca zajęć. Ponadto, z Państwa list mogą „zniknąć” studenci skreśleni albo przytaczający nietypowe okoliczności powodujące niemożliwość uczęszczania na przedmiot (rehabilitacja możliwa tylko w określonym terminie, studia w innej uczelni, itp.). Powyższe sytuacje nie wymagają z Państwa strony żadnej interwencji. Bardzo proszę o niewyrażanie pisemnych czy też mailowych zgód na wypisywanie czy dopisywanie do zajęć na podaniach papierowych poza poniższymi przypadkami:
- dopisanie do zajęć w przypadkach absolutnie wyjątkowych (w szczególności np. kolizją zajęć z inną uczelnią): podania papierowe skierowane do Dziekanatu po weryfikacji będą kierowane do Państwa opinii. W takiej sytuacji na podaniu zawsze pojawi się adnotacja dziekańska z wyraźną prośbą o Państwa opinię (czy zgodzą się Państwo na przyjęcie studenta do grupy). Proszę o niepodpisywanie się na podaniach jeśli takiej adnotacji nie ma,
- dopisanie lub wypisanie z zajęć studentów z wymiany (m.in. programy Erasmus i Transekonomik): Studenci mogą do 15.10.2018r. zgłosić się do Państwa z podaniami papierowymi na specjalnych drukach z prośbą o dokonanie zmian w swoim planie studiów (przywilej ten wynika z umów wiążących SGH oraz specyficznego charakteru programów, w ramach których często studenci muszą podejmować dużo wcześniejsze decyzje nieco w ciemno). Jeśli wyrażą Państwo swoją zgodę, będzie ona podstawą do dokonania odpowiedniej zmiany. Proszę pamiętać, iż zgoda wymaga Państwa podpisu w odpowiednim miejscu formularza (nie np. maila).
5. Seminaria licencjackie, obrony, recenzje
Po pierwsze pragnę przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem Studiów warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium licencjackiego jest złożenie przez studenta pozytywnie ocenionej pracy. Dlatego też ponownie przypominam, iż nie można zaliczać seminarium w momencie, gdy praca nie została wgrana do systemu i zaakceptowana przez Państwa w obecnej formie. W przeciwnym przypadku zmuszeni jesteśmy do anulowania wstawionych zaliczeń. Proszę przy tym pamiętać, że zarówno ocena pracy przez promotora, jak i przez recenzenta dokonywana jest w systemie APD. Niezbyt fortunne nazewnictwo powodowało, że część promotorów zapominała o obowiązku wypełnienia pola zawierającego opinię promotora o pracy, jako że niezbyt szczęśliwie oznaczone jest ono nazwą „recenzja”. Warto zatem przypomnieć iż (1) promotor przy akceptacji pracy także wypełnia „recenzję” (szczegóły działania systemu opisywałem Państwu w poprzednim mailu z maja 2018 roku), (2) recenzje wypełnić należy w systemie, po czym dostarczyć przed obroną do Dziekanatu w wersji wydrukowanej i podpisanej (!)
Po drugie przypominam, że zapisy na seminaria odbywają się za pośrednictwem systemu Wirtualnego Dziekanatu. Do 08.10.2018r. mogą Państwo akceptować jeszcze zapisy na najbliższy semestr (zimowy). Proszę więc pamiętać, iż wnioski które pojawiają się w tym terminie dotyczą zawsze semestru zimowego (tak skonstruowany jest system WD). Z kolei w dniach 30.10.2018-25.02.2019r. możliwe będą zapisy na seminaria licencjackie na semestr leni 2018/19. Jeśli będą Państwo mieli kontakt ze swoimi przyszłymi seminarzystami zanim zatwierdzą Państwo zgłoszenie złożone przed 08.10.2018r., sugerowałbym zweryfikować, czy Student na pewno chce pisać u Państwa pracę właśnie w semestrze zimowym. Często zdarza się bowiem, że Studenci mylnie zbyt wcześnie dokonują zapisu, choć tak naprawdę chcą pisać pracę w semestrze letnim. Seminarium zaś traktowane jest jak każdy inny przedmiot – późniejsze wypisanie się nie jest możliwe – powtarzanie zaś seminarium kosztuje całkiem sporo.
Uprzejmie przypominam, że studenci nie mogą później zmienić promotora bez przeprowadzenia procedury, której elementem jest Państwa zgoda. Stąd też mogą Państwo mieć pewność, że klikając zgodę na zapis na seminarium automatycznie wzbogacają się Państwo o promowanego studenta (odmiennie niż w dawnych czasach podań papierowych, w których wielu studentów brało podpisy od kilku promotorów, a Państwo dopiero dużo później faktycznie dowiadywali się ile prac promują). To ważne nie tylko z uwagi na Państwa planowane obciążenia dydaktyczne, ale także dlatego, że zgodnie z obowiązującymi w SGH zasadami rozliczania pensum, od roku akademickiego 2018/19 każdy wykładowca będzie mógł otrzymać do pensum maksymalnie 200 godzin za udział w procesie promotorskim na studiach I i II stopnia (łącznie; obejmuje to zarówno godziny za promowanie prac, jak też recenzowanie).
Jednocześnie przypominam, że studenci zgodnie z Regulaminem mają obowiązek złożenia pracy licencjackiej do końca studiów (w przypadku osób będących na semestrze VI latem 2017/18 oznacza to dzień 25.09.2018r.) pod rygorem skreślenia z listy studentów. Wprawdzie Regulamin daje furtkę w postaci możliwości przedłużenia tego terminu, jednocześnie jednak wskazuje, iż może się to dziać wyłącznie w przypadkach szczególnych. Proszę więc o ewentualne zmotywowanie osób kończących pisanie prac pod Państwa kierunkiem do bardzo szybkiego zakończenia tego procesu. Jednocześnie proszę zauważyć, że w tym zakresie Regulamin uległ pewnej liberalizacji – zniknął obowiązek składania pracy na 3 miesiące przed końcem planowanego okresu studiów. Wciąż jednak od osób chcących się bronić w lipcu prace będą przyjmowane do końca maja (to ostatnie zdanie dotyczy jednak dopiero semestru letniego i przypomnę Państwu o tej kwestii pewnie za niecałe pół roku).
Wreszcie, informuję, że w przypadku osób, które uzyskają absolutorium i złożą pracę w terminie wrześniowym, planujemy organizację egzaminów licencjackich w październiku lub ewentualnie na początku listopada 2018r.
6. Standaryzacja zajęć
Uprzejmie przypominam, że na mocy Zarządzenia Rektora nr 7 z 2018r. od rozpoczynającego się roku akademickiego obowiązuje standaryzacja przedmiotów podstawowych i kierunkowych. Zarządzenie nakłada obowiązek opieki nad tym procesem na koordynatorów poszczególnych przedmiotów. Dlatego też uprzejmie proszę koordynatorów przedmiotów o zadbanie o realizację wspomnianego aktu prawnego.
7. Deklaracje
Teoretycznie można powiedzieć, że to jeszcze daleka przyszłość, ale proszę pamiętać, że proces składania deklaracji na kolejny semestr przez studentów zacznie się zapewne za nieco ponad miesiąc – może półtora. Będziemy Państwa szczegółowo informować o terminach w osobnym (tym razem już bardzo krótkim) mailu, jednak już dziś chciałbym przypomnieć Państwu jak ważne jest zapoznanie się z terminami i zadbanie o własne potrzeby. Każdorazowo prosimy Państwa o składanie odpowiednich wniosków – czy to o uruchamianie przedmiotów pomimo niespełnienia warunku minimalnej liczebności, czy to o ograniczenie liczby prowadzonych kursów w związku z np. planowanym urlopem naukowym albo innymi istotnymi okolicznościami. Proszę pamiętać, że dotrzymanie terminów jest niezwykle ważne, sam proces tworzenia oferty jest skomplikowany i tylko w niewielkiej części jego gospodarzem jest Dziekanat Studium Licencjackiego. Często gdy zgłaszają się Państwo do nas z konkretnymi prośbami już po terminach, po prostu nie możemy Państwu pomóc. Dlatego też uprzejmie proszę, aby zwrócili Państwo uwagę na informacje w tej sprawie – należy się ich spodziewać pod koniec października lub najdalej na początku listopada.
Dziękuję Państwu zarówno za kończący się rok akademicki, jak i czas poświęcony na zapoznanie się z powyższymi informacjami. Pewne rzeczy w przyrodzie się nie zmieniają – należy do nich długość maili jakie pozwalam sobie do Państwa kierować. Z drugiej jednak strony, staramy się, aby trafiały one do Państwa możliwie rzadko, za to żeby zawierały ważne techniczne informacje.
 

Łączę wyrazy szacunku,

Dr hab. Bartosz Witkowski prof. SGH

Dziekan Studium Licencjackiego

 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy zajęć