Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady składania prac licencjackich : Podstawowe informacje (w tym wymogi formalne dotyczące pracy licencjackiej)
Zasady składania prac licencjackich
 

 Podstawowe informacje

 

​Prosimy zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r.


Informacje dotyczące aplikacji SOLAD  
  
  

Ostateczny termin składania prac licencjackich w roku akademikim 2016/2017 to
29 września 2017 r.
(włącznie)
 

 

 
 
ZASADY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH I DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH 
 
 
 
1,  Praca dyplomowa przygotowywana jest w jednym egzemplarzu (lub w przypadku pracy zespołowej, za zgodą Dziekana, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie autorów)
 
 
2. Praca drukowana jest dwustronnie, oprawiona w miękką, płaską oprawę, (niezbindowana) z przezroczystą, przednią okładką i grzbietem trwale łączącym kartki pracy.
 
 
 
UWAGA! Przypominamy, że strony w pracy należy liczyć od strony tytułowej (1), następnie można wprowadzić stronę pustą (2) i dalej spis treści (3) itd.
 
 
 
Prosimy nie drukować pracy z dodatkową stroną pustą, jeśli nie została ona uwzględniona w SOLAD - obie wersje muszą być identyczne.
 
 
3.  Na wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy w języku innym niż podstawowy .
 
 
Wymagania formalne dotyczące prac dyplomowych:  Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r.
 
 
 
1.  Pierwszą stronę pracy dyplomowej stanowi strona tytułowa przygotowana według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia Rektora nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r. (strona tytułowa w formacie Microsoft Word) w sprawie prac dyplomowych. 
 
 
2.  W przypadku pracy zespołowej, na drugiej stronie (tył strony tytułowej) należy umieścić szczegółowy spis według następującego wzoru: imię i nazwisko każdego z autorów z wyszczególnieniem numeracji rozdziałów, które zostały przez nich napisane.

Autorem rozdziału może być tylko jedna osoba.

*Proszę pamiętać, że aby zrealizowana przez Państwa specjalność kierunkowa pojawiła się na dyplomie, należy wpisać ją na stronie tytułowej pracy licencjackiej.
 
3.  Ostatnią stronę pracy licencjackiej stanowi streszczenie (orientacyjnie 900 znaków)
 
4.  Na końcu pracy licencjackiej należy umieścić opatrzone datą Oświadczenie autora pracy licencjackiej, własnoręcznie podpisane w wersji drukowanej, którego wzór stanowi załącznik nr 4.1 do zarządzenia Rektora nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r. lub w przypadku pracy zespołowej załącznik nr 4.2 do zarządzenia Rektora nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r.
 
UWAGA! wyżej wymienionego oświadczenia student nie wgrywa do SOLAD-u
 
 
 
 
SOLAD
 

 

Wersję elektroniczną pracy dyplomowej student przesyła do Systemu Obsługi Lokalnego Archiwum Dokumentów (SOLAD) zgodnie z Instrukcją Użytkownika Systemu Obsługi Lokalnego Archiwum Dokumentów

 

 
*studenci studiujący w języku angielskim muszą wybrać w systemie język angielski, aby wygenerować dokumenty również w tym języku

 

 
Za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej przesłanej do SOLAD z wersją drukowaną odpowiada student.
 
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Centrum Technologii Infomatycznych: dpu@sgh.waw.pl, tel. 22 564 9742. (budynek Biblioteki - parter).
 
 
* Studenci studiujący  w języku polskim, niezależnie od języka, w którym została napisana praca licencjacka, dokumenty z SOLADu należy drukować w języku polskim. Druki w języku angielskim są przeznaczone dla studentów anglojęzycznych.
 
 
 
STUDENT SKŁADA DO PODPISU PROMOTOROWI NASTĘPUJĄCY KOMPLET DOKUMENTÓW, WYGENEROWANYCH W SYSTEMIE SOLAD:
 
1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji drukowanej,  (adnotacja na stronie tytułowej  ,,Pracę przyjmuję jako licencjacką" , data, podpis promotora)
 
* Promotor nie wpisuje oceny na pracy licencjackiej lecz na dokumencie nr 7 z SOLAD-u
 
2. Raport podobieństwa w wersji skróconej (rozwinięte punkty - niekoniecznie do podpisu),
 
3. Kartę identyfikowania znamion pracy niesamodzielnej,
 
4. Kartę oceny pracy dyplomowej,
 
5. Wykaz dokumentów składanych z pracą dyplomową.
   
 
 
Student składa w dziekanacie (pok. 5a) pracę dyplomową wraz z kompletem załączników z podpisami promotora.
 
 
Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.
 
 
 
 
 
STUDENT SKŁADA W DZIEKANACIE (pok. 5-7) U ASYSTENTKI TOKU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :
(WZORY STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI DO DECYZJI DZIEKANA STUDIUM LICENCJACKIEGO Z DNIA 09.03.2016 r.)
 
 
 
 
2. Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim - załącznik nr 2 do decyzji Dziekana
 
3. Oddelegowanie na uczelnię zagraniczną – załącznik nr 3 do decyzji Dziekana
 
4. Oświadczenie o działalności w organizacjach studenckich – załącznik nr 4 do decyzji Dziekana
 
 Dodatkowo osoby realizujące więcej niż jedną specjalność muszą złożyć oświadczenie o realizowaniu tych specjalności - 
DRUK
 
 
* Studenci studiujący w języku angielskim obowiązkowo składają wniosek o wydanie dyplomu w tym języku (załącznik nr 2)
 
 
 
ZDJĘCIA DO DYPLOMU
 
 
Wraz z w/w dokumentami należy złożyć zdjęcia do dyplomu ukończenia studiów:
 
1)  4 szt (zawsze) legitymacyjne:
 
  • fotografia może być wykonana techniką czarno-białą lub kolorową,
  • tło fotografii powinno być białe lub inne jasne
  • fotografia aktualna
  • format zdjęć: 3,5 x 4,5 cm : PODPISANE: (imię, nazwisko, numer albumu oraz data miejsce urodzenia studenta, JEDNAKOWE).
 
2)  5-6 szt. w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu w języku angielskim;