Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Przebieg egzaminu licencjackiego : Terminy seminariów licencjackich – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Przebieg egzaminu licencjackiego

 

FINALNA FAZA STUDIÓW LICENCJACKICH

 • Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wchodzących w minimum programowe i punktowe (ECTS) danego kierunku (makrokierunku, studiów międzykierunkowych) oraz złożeniu pracy licencjackiej, pozytywnie ocenionej przez promotora i recenzenta (a także pozytywnie zweryfikowanej przez system antyplagiatu), student jest dopuszczany do obrony.
 • Obrona pracy licencjackiej ma formę ustnego egzaminu składanego przed komisją (przewodniczący, promotor i recenzent).
 • Egzamin obejmuje pytanie odnoszące się do tematyki pracy dyplomowej oraz pytanie dotyczące bezpośrednio kierunku studiów egzaminowanego studenta. 
 • Jeżeli z winy studenta obrona nie odbędzie się w ciągu dwóch lat od momentu uzyskania absolutorium, przystąpienie do niej będzie możliwe jedynie w trybie wznowienia studiów i wyrównania różnic programowych.
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu licencjackiego lub nieprzystąpienia do obrony (bez usprawiedliwienia), Dziekan wyznacza drugi - ostateczny - termin tegoż egzaminu.
 • Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów licencjackich w terminie 30 dni od złożenia egzaminu dyplomowego.

Wraz z ukończeniem studiów absolwent otrzymuje dyplom w języku polskim oraz na jego wniosek, jeden lub dwa odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język angielski (każdy odpis płatny oddzielnie).


Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów i oceny na dyplomie jest suma:

 1. 0,6 średniej z ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów danego stopnia, obliczanej wg. formuły podanej w regulaminie studiów, z wyjątkiem ocen z seminarium licencjackiego,
 2. 0,3 ze średniej arytmetycznej ocen wystawionych przez promotora i recenzenta pracy licencjackiej,
 3. 0,1 ze średniej arytmetycznej pozytywnych ocen otrzymanych na egzaminie licencjackim.

 

Na dyplomie ukończenia studiów licencjackich wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
 
do 3,30 - dostateczny,
powyżej 3,30 do 3,75 - dostateczny plus,
powyżej 3,75 do 4,20 - dobry,
powyżej 4,20 do 4,60 - dobry plus,
powyżej 4,60 - bardzo dobry.
 • Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych zaświadczeniach (dokumentach) określa się rzeczywisty wynik studiów.
 
Dyplom z wyróżnieniem może zostać przyznany, jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
 1. studia zostały ukończone w terminie,
 2. średnia z ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów przekracza 4,70,
 3. prac dyplomowa została oceniona na 5,0,
 4. egzamin dyplomowy został oceniony na 5,0,
 5. absolwent podczas studiów nie naruszył zasad zawartych w ślubowaniu.
 

Przyznanie dyplomu z wyróżnieniem zarządza Rektor na wniosek komisji egzaminacyjnej odbierającej egzamin dyplomowy.

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.