Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wyjazdy zagraniczne : Wyjazdy zagraniczne – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 informacje dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS, umów bilateralnych i Free movers

 

UWAGA!!! Przed wyjazdem na stypendium akceptujemy deklarację na semestr wyjazdowy.


Ważne dokumenty przed wyjazdem 

Zgodnie z Regulaminem wyjazdów na stypendia zagraniczne, studenci wyjeżdżający na stypendium międzynarodowe powinni złożyć w dziekanacie: 
  • podpisany przez pracownika CPM (Centrum Programów Międzynarodowych) Wniosek wyjazdowy i Learning Agreement
  • propozycje zamienników - obejmującą tylko przedmioty z zamiennikami. Zamienniki powinny być powinny być zaakceptowane przez koordynatora przedmiotu (w przypadku przedmiotów podstawowych) lub opiekuna kierunku (w przypadku przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych). W przypadku braku zamiennika należy wpisać pod Wnioskiem - Skierowanie na wyjazd adnotację "Brak zamienników" i się podpisać.

  • sylabusy przedmiotów zaakceptowane przez koordynatora przedmiotu lub opiekuna kierunku. W przypadku braku możliwości dostarczenia sylabusów przed wyjazdem, student może je złożyć po przyjeździe.

  • wydruk ocen z egzaminów, wydany przez panią Katarzynę Smolińską wraz z jej podpisem oraz informacją o braku warunków i zaliczeniu kolejnych semestrów przez studenta.

Dokumenty, które student odbiera z Dziekanatu Studium Licencjackiego przed wyjazdem:
  • jeden oryginał Learning Agreement podpisany przez prodziekana Studium Licencjackiego

  • oryginał Wniosku skierowania na wyjazd podpisany przez prodziekana Studium Licencjackiego 


Zgodnie z Regulaminem, prodziekan SL ma maksymalnie dwa tygodnie na podpisanie dokumentów wyjazdowych. W związku z tym, całą komplet dokumentów należy składać w dziekanacie SL (u pani Katarzyny Smolińskiej) odpowiednio wcześniej.

Lektoraty przed wyjazdem

Student jest zobligowany do poinformowania lektora o udziale w wymianie zagranicznej.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące procedur i dokumentów dostępne są na stronie CPM.

W czasie wyjazdu !!!

Zgłoszenie zmian do Learning Argeement

Student ma miesiąc czasu, od rozpoczęcia wyjazdu zagranicznego, na zgłoszenie zmian do Learning Agreement do pracownika CPM. W przypadku zajęć w systemie blokowym i związanego z tym opóźnienia w zgłoszeniu zmian, należy poinformować o tym fakcie pracownika CPM oraz dziekanat SL (panią Katarzynę Smolińską) mailowo.

Realizacja przedmiotów w SGH

Student nie ma możliwości realizowania przedmiotów jednocześnie na SGH i na uczelni zagranicznej. Wyjątkiem jest seminarium licencjackie, które student może realizować w trybie on-line po wcześniejszej zgodzie promotora i prodziekana SL. 


Po powrocie ze stypendium!!!

Rozliczenie lektoratów

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Centrum Nauki Języków Obcych i Dziekanatem Studium Licencjackiego, obowiązują następujące zasady:

  1. Jeśli student przebywał na wymianie zagranicznej w kraju, którego język ma być zaliczony (realizuje go na SGH) i na uczelni zagranicznej realizował zajęcia w danym języku, względnie miał możliwość uczestniczenia w zajęciach w danym języku, po powrocie zgłasza się do koordynatora danego języka, który w oparciu o przedstawione mu dokumenty potwierdzające fakt odbycia zajęć w danym języku, zalicza semestr na ocenę wynikającą z przedstawionych dokumentów lub na ocenę z semestru poprzedzającego wyjazd. 
  2. Jeżeli student nie miał kontaktu z językiem, zaliczenia dokonuje koordynator danego języka na ocenę uzyskaną przez studenta w semestrze poprzedzającym wyjazd. Dziekan akceptuje ocenę wystawioną przez koordynatora. Braki wynikające z przerwy w zajęciach, student musi uzupełnić we własnym zakresie. 
  3. Jeżeli student nie skorzysta z powyższych możliwości, ma obowiązek zaliczyć język do końca planowanego okresu studiów licencjackich. 

Zamienniki
Studenci, którzy w Formularz rozliczeniowy wpisali zamiennik, muszą mieć zgodę koordynatora przedmiotu bądź opiekuna kierunku (propozycja zamienników i sylabus). Dokumenty ze zgodami, należy składać do p. Katarzyny Smolińskiej.

 

Niezaliczony przedmiot na wymianie zagranicznej

W przypadku niezaliczenia przedmiotu podczas pobytu na stypendium zagranicznym, należy zastosować się do poniższych zasad:

Zgodnie z regulaminem, dokumenty rozliczeniowe są weryfikowane, akceptowane przez prodziekana SL i wprowadzane do wirtualnego systemu w okresie 2 tygodni od przekazania oryginałów Learning Agreement wraz z Changes to LA, Transcript of records oraz Formularza  rozliczeniowego przez pracownika CPM.

W przypadku wątpliwości dotyczących przekazania dokumentów, prosimy kontaktować się z pracownikami CPM.

Przypominamy o konieczności sprawdzenia wprowadzonych do systemu Wirtualnego Dziekanatu rozliczeń. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać w trybie pilnym, do p. Katarzyny Smolińskiej (tel. 564 98 56, e-mail: ksmolin (w domenie sgh.waw.pl)
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.