Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 obrona

 

Aby został wyznaczony termin obrony pracy magisterskiej konieczne są następujące kroki: 

 • Student składa podpisaną przez promotora pracę magisterską w DSM
 • Asystentka toku rozlicza studenta i weryfikuje, czy uzyskał absolutorium
 • Praca jest kierowana do recenzenta zgodnie z wytycznymi promotora 
 • Do Dziekanatu wpływa pozytywna recenzja (w wersji papierowej)
 • Student zdaje egzamin z ekonomii (dotyczy nowych zasad obron)
 • Praca przekazana jest do osoby układającej harmonogram obron
 1. stary harmonogram (obrony według starych zasad)
 2. nowy harmonogram (obrony według nowych zasad - dotyczy studentów, którzy zdali egzamin z ekonomii)
 • Termin obrony zostaje wyznaczony w zależności od dostępności komisji i promotora  

Osobą odpowiedzialną za ustalanie terminów obron w Dziekanacie Studium Magisterskiego jest Pani Agnieszka Glińska.

 

 Termin obrony

 
Obrony w SGH odbywają się w określone dni tygodnia w turach, najczęściej od 8:00 do 16:00. Ze względu na konieczność ustalenia harmonogramu w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystywać czas członków komisji, terminy obrony planowane są z wyprzedzeniem. Ostateczny termin podawany jest na 14 dni przed obroną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w domenie @sgh.waw.pl. Staje się on wiążący dla studenta.  
 
W kontekście wyznaczania terminu obrony warto pamiętać o tym, że:
 • Wstępny i ostateczny termin obrony można sprawdzić w serwisie harmonogramu obron  (logując się w serwisie harmonogramu obron za pomocą loginu i hasła do poczty SGH. Wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie numeru albumu).
 • Istnieje możliwość uwzględnienia preferencji studenta co do terminu obrony. Należy jednak złożyć u swojej asystentki toku podanie adresowane do Dziekana zanim zostanie zaplanowany termin obrony. Możliwe jest wyznaczenie terminu obrony nie wcześniej niż [wnioskowana data]. Trudno byłoby wyznaczyć termin nie później niż, ponieważ nie wszystkie elementy procesu obrony zależne są od Dziekanatu (np. termin wpłynięcia recenzji pracy).
 • Jeżeli termin obrony został zaplanowany wcześniej niż 14 dni przed obroną, można złożyć podanie o jego zmianę, ale konieczne jest wskazanie szczególnych i udokumentowanych okoliczności. Każde takie podanie będzie rozpatrywane indywidualnie.
 • Jeżeli do obrony zostało mniej niż 14 dni, nie ma możliwości zmiany jej terminu.
 • Warto sprawdzać regularnie pocztę w domenie @sgh.waw.pl, ponieważ informację o terminie obrony wysyłamy wyłącznie tam (co wynika z § 3 Regulaminu studiów).  
Szczegółowe zasady wyznaczania terminu egzaminu z ekonomii oraz obrony pracy magisterskiej określa INSTRUKCJA Dziekan Studium Magisterskiego.  
 
 

 Egzamin magisterski

 

Obrony według starych zasad:

Warunkiem zdania egzaminu magisterskiego jest uzyskanie pozytywnych ocen z odpowiedzi udzielonej przez magistranta na każde z trzech pytań. Pytania te dotyczą odpowiednio: 

 • ekonomii – zobacz zestaw pytań  
 • tematyki pracy magisterskiej 
 • tematyki zrealizowanego kierunku lub makrokierunku
Obrony według nowych zasad:

Szczegółowe zasady egzaminu magisterskiego określone są w INSTRUKCJI DLA STUDENTÓW.

Przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej należy zdać egzamin z ekonomii. Zapisywanie się na egzamin z ekonomii będzie możliwe po otrzymaniu informacji e-mailowej na skrzynkę z adresem w domenie sgh z Dziekanatu Studium Magisterskiego. Warunkiem otrzymania takiej informacji jest złożenie pracy, uzyskanie absolutorium, pozytywna ocena promotora i recenzenta oraz uregulowanie ewentualnych zaległości finansowych. 

Egzamin z ekonomii polega na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na dwa pytania:
 • pytanie ogólne (numery pytań: 1-50)
 • pytanie z ekonomii związane z kierunkiem studiów (numery pytań: 51-75)
Po pozytywnie zdanym egzaminie odbywa się obrona pracy magisterskiej, podczas której należy odpowiedzieć na dwa pytania. Pytania te dotyczą:
 • tematyki pracy magisterskiej 
 • tematyki zrealizowanego kierunku lub makrokierunku

Istotnym warunkiem formalnym dopuszczającym do obrony jest zdanie komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej. Jeżeli egzamin magisterski zostanie zdany – legitymację zatrzymujemy, ponieważ z chwilą obrony tracą Państwo status studenta. Jeżeli egzamin magisterski nie zostanie zaliczony (czego nikomu nie życzymy), wówczas oddajemy legitymację.   

W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni i złożenia odnośnego oświadczenia. Jeżeli legitymacja została przez Państwa zgubiona i nie mieli Państwo możliwości wyrobienia duplikatu, wówczas podstawą do dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest wypełnienie stosownego oświadczenia (dostępnego w sali egzaminacyjnej). Studenci, którzy studiują jeszcze drugi kierunek studiów magisterskich nie tracą legitymacji, jednak również muszą złożyć stosowne oświadczenie w momencie podejścia do egzaminu.   

Uprawnienie do posiadania legitymacji studenckiej przysługuje wyłącznie osobom zachowującym status studenta. Oznacza to, iż z chwilą ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego) lub zakończenia studiów (z datą, kiedy decyzja o skreśleniu z listy studentów stanie się ostateczna), powstaje obowiązek zwrotu legitymacji studenckiej do Dziekanatu Studium Magisterskiego. Wynika to z postanowień § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie zasad dokumentacji przebiegu studiów.   

Więcej na temat przebiegu obrony przeczytać można na blogu DSM: 

 
 
 

 Pytania na egzamin z ekonomii

 
brunch.png
brunch(1).png
brunch(2).png
brunch(3).png
brunch(4).png


 

 masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ