Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 
​Aby przystąpić do egzaminu magisterskiego niezbędne jest spełnienie trzech warunków. Należy zatem:
 • zrealizować program studiów na danym kierunku
 • złożyć pracę magisterską
 • uzyskać pozytywną recenzję pracy  
Jeżeli wszystkie dokumenty są kompletne, student posiada absolutorium, nie ma żadnych zaległości finansowych względem Uczelni i jest już pozytywna recenzja pracy rozpoczynają bieg terminy wymienione w Regulaminie i wyznaczany jest termin obrony. Jeżeli dokumenty są niekompletne lub niewłaściwie wypełnione, student nie posiada absolutorium albo nie uregulował należności względem Uczelni, praca nie zostaje przyjęta do czasu ich skorygowania lub dokonania stosownych opłat.
 

 Zrealizowanie programu studiów

 
​Podstawowym warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest zrealizowanie minimum punktowego. W ciągu czterech semestrów należy uzyskać minimum 120 ECTS oraz zrealizować wymagane przedmioty z kierunku zgodnie z obowiązującym studenta informatorem. Student jest rozliczany według informatora, który obowiązywał w momencie rozpoczęcia studiów (o ile nie został skreślony, w takim wypadku student jest rozliczany z informatora obowiązującego studentów z toku na który został wznowiony).  
 
Ważna jest zarówno liczba ECTS, jak ich odpowiednia struktura. Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza przed ostatnim semestrem studiów, aby w razie potrzeby uzupełnić punkty ECTS z odpowiedniej puli przedmiotów. Asystentki toku rozliczają Państwa studia bowiem dopiero po tym, gdy złożą Państwo w dziekanacie pracę magisterską.
 

 Złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów

 
​Pracę magisterską wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w dziekanacie u swojej asystentki toku w terminie określonym w Regulaminie Studiów. Wykaz dokumentów, które należy przynieść, obejmuje:
 • pracę magisterską wraz z formularzem Oceny Pracy Dyplomowej/Rozdziałów Pracy wydrukowanych z systemu APD (login i hasło takie samo jak do poczty SGH i WD; zobacz także zakładkę seminarium magisterskie)
 • informację, do kogo skierować pracę do recenzji – wskazuje promotor (nawet w formie notatki dołączonej do pracy) 
 • formularz osobowy
 • oświadczenie o dodatkowej działalności (nieobowiązkowe)
 • 4 lub 5 (jeżeli został złożony wniosek o odpis w języku obcym) identycznych fotografii legitymacyjnych (35x45 mm), zgodnych z wymogami obowiązującymi wykonanie zdjęć do dowodu osobistego lub paszportu
 • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wskazanych w formularzu danych osobowych po ukończeniu nauki w SGH
 • odcinek opłaty 60 zł za dyplom, plus 40 zł za odpis w języku obcym - wpłata na indywidualny numer konta widoczny w Wirtualnym Dziekanacie (w tytule przelewu konieczne jest podanie numeru albumu studenta)
 

 Pozytywna recenzja pracy

 
Recenzent zostaje wyznaczony przez Dziekana, o czym zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie sgh.waw.pl. Recenzja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od daty powiadomienia recenzenta o jego wyznaczeniu.  
 
Kryteria, którymi kieruje się recenzent mają charakter merytoryczny i formalny. Ocena stopnia spełnienia wymagań merytorycznych pracy dyplomowej składa się z następujących komponentów:
 • dobór tematu pracy i adekwatność treści
 • struktura pracy
 • sposób rozwiązania postawionego problemu
 • umiejętność posługiwania się wiedzą nawiązującą do efektów kształcenia w zakresie związanym z pracą dyplomową
 • opanowanie umiejętności określonych w efektach kształcenia dla danego kierunku studiów
 • wykorzystanie literatury przedmiotu
Ocena stopnia spełnienia wymagań formalnych pracy dyplomowej składa się z następujących elementów:
 • umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu
 • poprawność językowa
 • redakcja pracy 
Wzór recenzji pracy jest dostępny tutaj.

W przypadku negatywnej recenzji praca zostaje przekazana do drugiego recenzenta wyznaczonego przez Dziekana. Do oceny końcowej brana jest średnia arytmetyczna ocen z obu recenzji. W przypadku negatywnej drugiej recenzji konieczne jest napisanie nowej pracy.
 
 
2.jpg

 

 masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ