Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 
​Zgodnie z § 40 ust. 6 Regulaminu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia jest egzaminem dwuetapowym, składającym się z egzaminu z ekonomii oraz obrony pracy dyplomowej. 

Aby przystąpić do egzaminu magisterskiego niezbędne jest spełnienie czterech warunków. Należy zatem:
 • zrealizować program studiów na danym kierunku
 • złożyć pracę magisterską
 • uzyskać pozytywną recenzję pracy 
 • uregulować ewentualne zaległości finansowe 
Jeżeli wszystkie dokumenty są kompletne, student posiada absolutorium, nie ma żadnych zaległości finansowych względem Uczelni i jest już pozytywna recenzja pracy złożona w dziekanacie student jest dopuszczony do egzaminu z ekonomii i obrony pracy.
 • Jeżeli dokumenty są niekompletne lub niewłaściwie wypełnione, praca nie zostanie przyjęta do czasu ich skorygowania.
 • Jeżeli student nie posiada absolutorium albo nie uregulował należności względem Uczelni, nie zostanie dopuszczony do egzaminu z ekonomii i obrony pracy.
 

 Zrealizowanie programu studiów

 
​Podstawowym warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest zrealizowanie minimum punktowego. W ciągu czterech semestrów należy uzyskać minimum 120 ECTS oraz zrealizować wymagane przedmioty z kierunku zgodnie z obowiązującym studenta informatorem. Student jest rozliczany według informatora, który obowiązywał w momencie rozpoczęcia studiów (o ile nie został skreślony, w takim wypadku student jest rozliczany z informatora obowiązującego studentów z toku na który został wznowiony).  
 
Ważna jest zarówno liczba ECTS, jak ich odpowiednia struktura. Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza przed ostatnim semestrem studiów, aby w razie potrzeby uzupełnić punkty ECTS z odpowiedniej puli przedmiotów. Asystentki toku rozliczają Państwa studia bowiem dopiero po tym, gdy złożą Państwo w dziekanacie pracę magisterską.
 

 złożenie pracy magisterskiej w dziekanacie

 
​Pracę magisterską wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w dziekanacie u swojej asystentki toku w terminie określonym w Regulaminie Studiów

Wykaz dokumentów, które należy przynieść, obejmuje:
 • pracę magisterską wraz z formularzem Oceny Pracy Dyplomowej/Rozdziałów Pracy wydrukowanych z systemu APD
 • informację, do kogo skierować pracę do recenzji – wskazuje promotor (nawet w formie notatki dołączonej do pracy) 
 • oswiadczenie do suplementu
 • oświadczenie o dodatkowej działalności studenta (nieobowiązkowe)
 • odcinek opłaty 60 zł za dyplom, plus 40 zł za odpis w języku obcym - wpłata na indywidualny numer konta widoczny w Wirtualnym Dziekanacie (w tytule przelewu konieczne jest podanie numeru albumu studenta)
 

 Pozytywna recenzja pracy

 
Recenzent zostaje wyznaczony przez Dziekana, o czym zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie sgh.waw.pl. Recenzja powinna zostać złożona w dziekanacie w terminie 15 dni od daty powiadomienia recenzenta o jego wyznaczeniu.  
 
Kryteria, którymi kieruje się recenzent mają charakter merytoryczny i formalny. Ocena stopnia spełnienia wymagań merytorycznych pracy dyplomowej składa się z następujących komponentów:
 • dobór tematu pracy i adekwatność treści
 • struktura pracy
 • sposób rozwiązania postawionego problemu
 • umiejętność posługiwania się wiedzą nawiązującą do efektów kształcenia w zakresie związanym z pracą dyplomową
 • opanowanie umiejętności określonych w efektach kształcenia dla danego kierunku studiów
 • wykorzystanie literatury przedmiotu
Ocena stopnia spełnienia wymagań formalnych pracy dyplomowej składa się z następujących elementów:
 • umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu
 • poprawność językowa
 • redakcja pracy 
Wzór recenzji pracy jest dostępny tutaj.

W przypadku negatywnej recenzji praca zostaje przekazana do drugiego recenzenta wyznaczonego przez Dziekana. Do oceny końcowej brana jest średnia arytmetyczna ocen z obu recenzji. W przypadku negatywnej drugiej recenzji konieczne jest napisanie nowej pracy.
 
 
 

 masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ