Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Harmonogram obron : Harmonogram obron – Dziekanat Studium Magisterskiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska - Harmonogram obron
 

 harmonogram obron - jak korzystać?

 

1. Aby sprawdzić proponowany termin obrony pracy magisterskiej proszę wejść do SERWISU.

2. Obowiązuje logowanie hasłem i loginem do poczty SGH. 

3. Wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie numeru albumu.  

Podany termin nie jest wiążący - o ostatecznym terminie Promotor, Recenzent i Student informowani są oficjalną wiadomością wysyłaną na skrzynkę w domenie @sgh.waw.pl na 14 dni przed planowaną obroną (studenci proszeni są o LOGOWANIE się tą drogą. Na tą platformę trafia wszelka korespondencja z Dziekanatem Studium Magisterskiego zgodnie z § 3 regulaminu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

Osobą odpowiedzialną za ustalanie terminów obron w Dziekanacie Studium Magisterskiego jest pani Katarzyna Zając.​

 

 jak wygląda procedura przygotowania się do obrony?

 
  1. Student składa pracę magisterska w Dziekanacie Studium Magisterskiego
  2. Opiekunka toku rozlicza studenta i weryfikuje, czy uzyskał absolutorium,
  3. Praca jest kierowana do recenzenta zgodnie z wytycznymi promotora
  4. Do Dziekanatu wpływa praca z pozytywną recenzją 
  5. Praca wędruje do osoby układającej harmonogram obron.
 

 Informacja Dziekan Studium Magisterskiego

 
Informacja Dziekan Studium Magisterskiego
dotycząca zasad przystępowania do egzaminu magisterskiego
 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasad przystępowania do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia, jak również rosnącą liczby wniosków o usprawiedliwienie niestawiennictwa na egzaminie i przywrócenie terminu, wyjaśniam co następuje:

 1) zgodnie z § 37 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (załącznik do uchwały nr 307 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.), student może przystąpić do egzaminu dyplomowego w jednym z dwóch terminów wyznaczanych przez Dziekana Studium Magisterskiego;

 2) termin egzaminu jest wyznaczany odgórnie (§ 37 ust. 2), w granicach czasowych wynikających z Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tj. planowanego okresu studiów i ew. indywidualnych rozstrzygnięć władz Szkoły dotyczących ich przebiegu;

 3) nieprzystąpienie przez Studenta do egzaminu dyplomowego w terminie wyznaczonym przez Dziekana, powoduje utratę terminu;

 4) Regulamin nie przewiduje instytucji przywrócenia pierwszego terminu egzaminu dyplomowego, jak ma to miejsce w odniesieniu do terminów egzaminów w toku studiów (por. § 22 ust. 4 i § 37 ust. 9) - oznacza to, iż w przypadku niestawiennictwa, jako kolejny, wyznaczany jest zawsze termin drugi;

 5) w przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego egzaminu w wyznaczonym terminie dziekan ustala drugi termin egzaminu jako ostateczny (§ 37 ust. 8);

 6) w przypadku nieprzystąpienia lub uzyskania oceny negatywnej z egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów (§ 37 ust.9).

 7) szczególne okoliczności, niezależne od Studenta, uniemożliwiające przystąpienie do egzaminu mogą być elementem wniosków o wznowienie studiów (§ 35) – należy jednak podkreślić, iż każdorazowo decyzja ta ma charakter uznaniowy i zostaje wydana po analizie prawdopodobieństwa ukończenia studiów przez wnioskodawcę.

 

Informacja Dziekan Studium Magisterskiego
dotycząca
zasad przywracania terminów egzaminacyjnych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016  

 
 

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad przywracania terminu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia, jak również rosnącą liczbą wniosków o usprawiedliwienie niestawiennictwa na egzaminie i przywrócenie terminu, wyjaśniam co następuje:

 1) przewidywana przez Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (załącznik do uchwały nr 307 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.), możliwość przystąpienia do egzaminu w dwóch terminach ma na celu umożliwienie uczestniczenia w sprawdzianie wiedzy w sytuacjach, kiedy Student nie będzie w stanie przygotować się do niego prawidłowo lub z przyczyn niezależnych nie będzie w stanie się na nim pojawić;

 2) zarówno termin sesji egzaminacyjnej jak i samego egzaminu zostaje podany do wiadomości z odpowiednim, wynikającym z przepisów prawa wyprzedzeniem (§ 22 ust. 1 i 2);

 3) instytucja przywrócenia terminu, ma charakter wyjątkowy i dotyczy sytuacji szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych (§ 22 ust. 4) oznacza to, iż nie każdy wniosek w tym zakresie będzie rozstrzygany po myśli wnioskodawcy;

 4) wniosek o przywrócenie terminu musi charakteryzować się łącznie następującymi cechami:

- przywoływane okoliczności muszą być niewątpliwe, stopień ich udokumentowania powinien wykluczać wątpliwości w zakresie możliwości przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie,

- przywoływane okoliczności muszą być niezależne od woli Studenta,

- wniosek powinien być złożony niezwłocznie po ustąpieniu przesłanki uniemożliwiającej uczestnictwo w egzaminie;

 5) w związku z pojawiającymi się próbami nadużyć w tym zakresie, przyczyny medyczne będą uwzględniane wyłącznie w przypadku zarejestrowania ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co może podlegać odnośnej weryfikacji; 
Przypominamy, że obecne 4-te semestry mają regulaminowy czas na złożenie pracy magisterskiej do 17 lutego 2017 r.


 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.