Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Procedury

 
​W tym dziale będą opisane procedury związane z różnymi decyzjami semestralnymi, takimi jak urlop, wpis warunkowy na kolejny semestr czy powtarzanie semestru. Strona będzie na bieżąco uzupełniania.
Wszystkie informacje dotyczące przedłużenia sesji znajdują się w osobnej zakładce.
 

 urlop

 
​Student nie może zawiesić studiów. Zgodnie z § 34 Regulaminu Studiów:
 • student może ubiegać się o udzielenie mu urlopu dziekańskiego:
 1. krótkoterminowego – trwającego do sześciu tygodni;
 2. długoterminowego – na okres semestru lub dwóch kolejnych semestrów;
 3. zdrowotnego – za okres semestru poprzedzającego złożenie wniosku oraz na okres dłuższy niż semestr, jeśli orzeczenie lekarskie będzie wskazywało taką konieczność.
 • Urlopu udziela dziekan, na umotywowany i udokumentowany wniosek studenta.
 • Urlop długoterminowy może być udzielony po zaliczeniu semestru studiów, a przed początkiem semestru, którego dotyczy wniosek.
 • Udzielenie urlopu zdrowotnego następuje na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lub opinii komisji lekarskiej sporządzonej przez jednostkę służby zdrowia współpracującą z SGH. Realizacja zajęć w czasie jego trwania wymaga zgody dziekana.
 • Udzielenie urlopu długoterminowego, przedłuża o czas udzielonego urlopu planowy czas trwania studiów. Udzielenie urlopu długoterminowego wyklucza zaliczanie zajęć w czasie jego trwania.
 • Udzielenie urlopu krótkoterminowego jest tożsame ze zwolnieniem studenta z zajęć odbywających się w trakcie tego urlopu.
 • Studentowi odbywającemu studia w SGH na więcej niż jednym kierunku udziela się urlopu równocześnie na wszystkich studiowanych kierunkach.
 • W okresie urlopu student zachowuje ważną legitymację studencką.
 • Student powracający z urlopu jest obowiązany złożyć deklarację studencką na kolejny semestr. Niezłożenie deklaracji w terminie uważa się za niepodjęcie studiów.

Wniosek o urlop

Wniosek o urlop, powinien być skierowany do Dziekana Studium Magisterskiego i złożony u asystentki toku osobiście, przez osoby trzecie lub wysłany pocztą. Do podania powinny być załączone załączniki potwierdzające jego treść.

Wniosek powinien być złożony w terminie określonym w harmonogramie składania podań.

Szczegółowe zasady

 • Student, który złożył wniosek o urlop zdrowotny może zostać skierowany przez Dziekana na komisję lekarską, służby zdrowia współpracującej z SGH.
 • W okresie, kiedy student przebywa na urlopie, nie pobiera się opłat czesnego.
 • Student powinien ubiegać się o udzielenie urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia.
 • Decyzja Dziekana w sprawie wniosku o urlop zostanie przekazana drogą mailową na adres w domenie @sgh.waw.pl oraz będzie widoczna w Wirtualnym Dziekanacie.