Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zasady przepisywania ocen

 
W sytuacjach, kiedy szczególne warunki przemawiają za dokonaniem przeniesienia oceny, decyzja Dziekana wydawana będzie z uwzględnieniem poniżej wskazanych przesłanek:
  • Przenoszenie ocen na studiach II stopnia jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedmiotów zrealizowanych w ramach studiów jednolitych lub studiów II stopnia
  • Decyzje dotyczące przeniesienia oceny wydawane są wyłącznie w następstwie złożenia wniosku przez zainteresowanego (formularz wniosku). 
  • Na osobie wnioskującej o przeniesienie oceny ciąży obowiązek właściwego udokumentowania wnoszonego podania, obejmującego w szczególności: 
    • poświadczony przez uczelnię, na której przedmiot był realizowany dowód uzyskania zaliczenia lub zdania egzaminu, jak również uzyskanej oceny, 
    • zakres merytorycznych treści nauczania w ramach zrealizowanego przedmiotu w oparciu o sylabus przedmiotu poświadczony przez uczelnię, na której przedmiot był realizowany (dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być zaopatrzone w tłumaczenie przysięgłe na język polski), 
    • wskazanie okresu czasu, w jakim realizowany był przedmiot (oceny uzyskane wcześniej niż cztery semestry akademickie, poprzedzające datę złożenia wniosku nie będą przenoszone).  
Wnioski dotyczące przeniesienia oceny wraz z opinią opiekuna kierunku bądź koordynatora przedmiotu, składać można w terminach do dnia 30 listopada w semestrze zimowym i 30 marca w semestrze letnim.

Przepisane oceny nie mogą przekroczyć w okresie całych studiów łącznie 10 ECTS. Dziekan wydaje decyzję dotyczącą przeniesienia ocen w terminie 14 dni od daty złożenia w pełni udokumentowanego wniosku. Ograniczenie, o którym mowa w pkt. 1, nie dotyczy sytuacji, kiedy przeniesienie oceny jest konsekwencją zmiany programu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.