Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Wzory podań
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania
 

 wzory podań

 
Wszystkie podania kierowane do Dziekanów Studium Magisterskiego należy składać na poniżej umieszczonych wzorach. Prosimy także o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem studiów w SGH. 

Informacja o wymaganym terminie dostarczenia do Dziekanatu SM zwolnienia lekarskiego, do podań o przywrócenie terminu egzaminu:
  • W przypadku złożenia po​dania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub przywrócenia terminu egzaminu dyplomowego umotywowanego chorobą i udokumentowanego zwolnieniem lekarskim, dokument powinien zostać przedłożony w terminie 3 dni, licząc od następnego dnia po jego wystawieniu. 

Zgodnie z Regulaminem studiów wniosek (podanie) powinien zawierać:

  • oznaczenie osoby od której pochodzi w tym: numer albumu, semestr studiów na którym student się znajduje, adres korespondencyjny, kontaktowy numer telefoniczny
  • wskazanie żądania
  • podpis osoby składającej podanie

Wnioski należy złożyć osobiście we właściwym okienku w Dziekanacie lub wysłać za pośrednictwem poczty polskiej.

Wnioski wysłane w formie skanu nie będą rozpatrywane!

 

 Podania dostępne w WD

 
  • podanie o przedłużenie terminu sesji    
  • podanie o wpis warunkowy  
  • podanie o powtarzanie semestru
  • zgłoszenie kolizji przedmiotów w harmonogramie sesji egzaminacyjnej
  • podanie o rozłożenie czesnego na 5 rat (składanie najpóźniej do dnia rozpoczęcia semestru)
 

 podania dostępne w pdf

 
 

 pozostałe druki

 
  • oświadczenie o zmianie nazwiska oraz oświadczenie o zmianie danych kontaktowych - zgodnie z Regulaminem Studiów, student ma obowiązek niezwłocznie informować dziekanat o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji. W razie zaniedbania obowiązku powiadomienia o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, doręczanie pisma lub decyzji pod dotychczasowym adresem odnosi skutek prawny. Oświadczenie o zmianie danych osobowych student powinien złożyć osobiście u asystentki toku, w godzinach obsługi studentów, okazując oryginał dokumentu poświadczającego zmianę danych. W przypadku zmiany adresu lub nr telefonu dopuszczalne jest przesłanie wniosku w wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego lub w postaci skanu z adresu mailowego w domenie @sgh.waw.pl.