Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Procedury : Przeniesienia do SGH
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania - Procedury
 

 Jak wygląda procedura?

 
Regulamin studiów przewiduje możliwość przeniesienia do SGH pod warunkiem ukończenia I semestru na uczelni, na której Pan/i obecnie studiuje.  
 
Aby rozpocząć procedurę przeniesienia należy złożyć (najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru):         
  • podanie do Dziekan Studium Magisterskiego o wyrażenie zgody na przeniesienie
  • zaświadczenie o ukończeniu I semestru na obecnej uczelni
  • wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami + sylabusy  
  • przedstawienie własnej analizy przedmiotów do przepisania w ramach studiów w SGH (w oparciu aktualny informator dostępny na stronie)

Dodatkowo decyzją Pani Dziekan warunkiem koniecznym jest:

  • uzyskanie średniej ocen z toku studiów II stopnia minimum 4,0
  • brak ocen niedostatecznych w wykazie zrealizowanych przedmiotów
Opiekun danego kierunku w SGH przeprowadzi analizę porównawczą  przedmiotów wymaganych w SGH a dotychczas zrealizowanych w ramach Pani/Pana Uczelni. Opinia opiekuna pomoże Dziekan podjąć ostateczną decyzję w kwestii przeniesienia.
 
 
DALSZE KROKI PO POZYTYWNEJ DECYZJI DZIEKAN
 
Po zapadnięciu pozytywnej decyzji Dziekan na przeniesienie prosimy o:
  • przesłanie na adres dsm@sgh.waw.pl zdjęcia legitymacyjnego w formacie .jpg, które będziemy mogli dalej skierować do wyrobienia legitymacji studenckiej.
  • wypełnienie formularza osobowego
  • zgłoszenie się do asystentki toku z wydrukowanym formularzem
  • zostanie Pan/i poproszony/a o podpisanie w Dziekanacie egzemplarza umowy oraz ślubowania
 

 wyciąg z regulaminu

 
Regulamin studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie stanowi:
 
§ 29

1. Student  innej  uczelni,  może  zostać  przyjęty  na  studia  w  SGH,  jeżeli  wypełnił obowiązki  wynikające  z  przepisów  obowiązujących  w  krajowej  lub  zagranicznej uczelni, z której zamierza się przenieść.
2. O przyjęciu na studia w drodze przeniesienia rozstrzyga w drodze decyzji dziekan na wniosek zainteresowanego studenta.
3. Przeniesienie nie może nastąpić na pierwszy semestr studiów.
4. Planowany okres studiów studenta przyjętego w drodze przeniesienia, uwzględnia semestry zaliczone na uczelni, na której studiował dotychczas.
5.Przeniesienie na studia stacjonarne jest możliwe tylko ze studiów stacjonarnych.
6.Rozstrzygając sprawę z wniosku o przeniesienie do SGH, dziekan:
1) wskazuje przedmioty, które uznaje za zaliczone;
2) może  wskazać  przedmioty,  których  zaliczenie  uznaje  za  niezbędne  dla wyrównania różnic programowych;
3) określa  termin  i  sposób  poddania  się  sprawdzianowi  z  języka  obcego  oraz termin zaliczenia przedmiotów objętych różnicami programowymi, jeżeli uznał, że sprawdzian lub zaliczenia są konieczne.