Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Przepisywanie ocen : Przepisywanie ocen – Dziekanat Studium Magisterskiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania - Procedury - Przepisywanie ocen
 

 Zasady przepisywania ocen

 
Studia wyższe prowadzone w ramach procesu bolońskiego otwierają Studentom możliwość zapoznania treści merytorycznych licznych przedmiotów, co w połączeniu z szeroką ofertą dydaktyczną Szkoły Głównej Handlowej nie wymusza przenoszenia ocen z przedmiotów zrealizowanych na innych uczelniach, jak również w ramach SGH.
 
W sytuacjach, kiedy szczególne warunki przemawiają za dokonaniem takiego przeniesienia, decyzja właściwego Dziekana Studium Magisterskiego wydawana będzie z uwzględnieniem poniżej wskazanych przesłanek. Przenoszenie ocen na studiach II-go stopnia jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedmiotów zrealizowanych w ramach studiów jednolitych lub studiów drugiego stopnia. Rozwiązanie to stanowi następstwo odmiennego charakteru nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W związku ze stricte zawodowym charakterem studiów pierwszego stopnia, ukierunkowanym na uzyskanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pracy w określonym zawodzie i specjalistycznym charakterem studiów drugiego stopnia mającym na celu przygotowanie do twórczej pracy w określonym zawodzie*, oferty dydaktyczne o tych samych tytułach, również realizowane u tego samego wykładowcy, nie mogą być utożsamiane. Z tego tez powodu oceny uzyskane na studiach I-go stopnia nie będą przenoszone. Dotyczy to również ocen uzyskanych na studiach I-go stopnia prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
 
Decyzje dotyczące przeniesienia oceny wydawane są wyłącznie w następstwie złożenia wniosku przez zainteresowanego (formularze wniosków - poniżej). Na osobie wnioskującej o przeniesienie oceny ciąży obowiązek właściwego udokumentowania wnoszonego podania, obejmującego w szczególności: poświadczony przez uczelnię, na której przedmiot był realizowany dowód uzyskania zaliczenia lub zdania egzaminu, jak również uzyskanej oceny, zakres merytorycznych treści nauczania w ramach zrealizowanego przedmiotu w oparciu o sylabus przedmiotu poświadczony przez uczelnię, na której przedmiot był realizowany (dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być zaopatrzone w tłumaczenie przysięgłe na język polski), wskazanie okresu czasu, w jakim realizowany był przedmiot (oceny uzyskane wcześniej niż cztery semestry akademickie, poprzedzające datę złożenia wniosku nie będą przenoszone).
 
Wnioski dotyczące przeniesienia oceny, wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty, składać można w terminach do dnia 30 listopada w semestrze zimowym i 30 marca w semestrze letnim.  Przepisane oceny nie mogą przekroczyć w okresie całych studiów łącznie 10 pkt. ECTS. Dziekan wydaje decyzję dotyczącą przeniesienia ocen w terminie 14 dni od daty złożenia w pełni udokumentowanego wniosku.  Ograniczenie, o którym mowa w pkt. 1, nie dotyczy sytuacji, kiedy przeniesienie oceny jest konsekwencją zmiany programu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
* Art. 2 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami).
 

 Formularz

 
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.