Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dokumenty do pobrania : Dokumenty do pobrania – Kwestura | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kwestura - Lista spraw i wniosków
 

 dokumenty finansowe

 

Faktury, rachunki oraz inne, równoważne dowody księgowe, potwierdzające zaistnienie operacji gospodarczej powinny być wystawione na poniższe dane:

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

NIP: PL 525-000-84-07

 

W przypadku transakcji zagranicznych obowiązkowo w numerze NIP musi się pojawić skrót identyfikujący 

kraj - NIP: PL 525-000-84-07.

Każdy prawidłowo opisany dowód księgowy, potwierdzający dokonanie zakupu musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 1. szczegółowy opis przedmiotu zakupu, określający w sposób nie budzący wątpliwości rodzaj nabytego towaru lub usługi,

 2. cel zakupu, umożliwiający ustalenie związku dokonanego zakupu z działalnością Uczelni,

 3. nr wniosku, na podstawie którego dokonano zakupu,

 4. stopień wykorzystania wniosku, informujące czy dany dokument jest ostatnim dokumentem do wskazanego wniosku,

 5. nr i kwota umowy, do której wystawiony jest dokument (jeśli zakup został dokonany w oparciu o umowę),

 6. stopień wykorzystania umowy, uwzględniający opisywany dokument (jeśli zakup został dokonany w oparciu o umowę),

 7. forma płatnościadnotacja informująca, czy dany dokument jest do zapłaty, opłacony na podstawie faktury proforma, opłacony służbową kartą płatniczą (imię i nazwisko użytkownika karty),

 8. potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi / otrzymania towaru,

 9. potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznejadnotacja świadcząca o dokonaniu, przez uprawnioną  w tym zakresie osobę, kontroli dokumentu w zakresie prawdziwości, rzetelności, celowości i zgodności z przepisami dokonanej operacji gospodarczej, potwierdzonej tym dokumentem. 

  Dokumenty dotyczące realizowanych w SGH projektów powinny dodatkowo zawierać następujące informacje:

 10. nazwie i nr zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie / kosztorysem projektu,

 11. nr umowy o dofinansowanie projektu, nazwie projektu,

 12. kwocie kosztów/wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,

 13. kwocie kosztów/wydatków pokrywanych ze źródeł zewnętrznych i stanowiących wkład własny,

 14. adnotację o zastosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 15. adnotację o Crossfinancingu i Subcontractingu. 

W celu terminowego dokonania płatności wszelkie dokumenty finansowe powinny być dostarczane do Kwestury na 14 dni przed upływem terminu płatności.

 

 druki do pobrania

 
 

 oświadczenia do pobrania

 
 

 inne dokumenty do pobrania

 
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.