Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów : Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów
 

 Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów

 
UWAGA!!!!

INFORMACJE znajdujące się  na stronie  dotyczą  programu, który  realizowany był  w  roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2018/2019 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  nie bierze udziału w programie  Legii Akademickiej.Projekt pilotażowy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach  Legii Akademickiej – cześć teoretyczna.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało porozumienie w sprawie realizacji programu pilotażowego

„Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.

 Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej obej­muje trzy moduły reali­zo­wane w ramach czte­rech seme­strów i dwóch (lub trzech) przerw waka­cyj­nych, z ogól­nym zało­że­niem reali­za­cji więk­szo­ści tre­ści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku pro­wa­dzo­nym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w jed­nost­kach szkol­nic­twa woj­sko­wego i jed­nost­kach woj­sko­wych.

Program teoretyczny i praktyczny (w jednostkach wojskowych) ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów.

Aby dołączyć do legii akademickiej wystarczy:
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być studentką / stydentem uczeni wyższej,
  • posiadać kwalifikację wojskową lub wyrażać gotowość aby taką kwalifikację uzyskać.
Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Wiedza z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 3 tygodne każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł

 
Jeśli chcesz uczestniczyć w ochotniczym teoretycznym szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej wypełnij wniosek i złóż go w :
  • Dziekanacie Studnium Licencjackiego - al. Niepodległości 162, pok. 5 G, parter​, budynek główny
  • Dziekanacie Studnium Magisterskiego - al. Niepodległości 162, pok. 47 G, parter​, budynek główny
 
 


 
 
baner2.png