Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Regulamin Programu Mentoringowego SGH

 
Regulamin 2. edycji Programu Mentoringowego SGH
 
 
§ 1 Zasady ogólne
 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Mentoringowym SGH w roku akademickim 2018/2019, zwanym dalej „Programem”.
 
2. Program Mentoringowy SGH jest inicjatywą łączącą studentów i absolwentów SGH. Ma on za zadanie wspieranie rozwoju utalentowanych studentów oraz pomoc w świadomym planowaniu i realizowaniu przez nich własnej drogi zawodowej. Dzieje się to dzięki budowaniu relacji z absolwentami SGH (mentorami), którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem towarzyszą studentom (mentees) w procesie rozwoju.
 
3. Organizatorami Programu są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Samorząd Studentów SGH we współpracy ze środowiskiem uczelnianych organizacji studenckich: Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii, Studenckie Koło Naukowe Konsultingu, Studenckie Koło Naukowe Biznesu, Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH, Studenckie Koło Naukowe Marketingu.
 
4. Jednostkami realizującymi Program są Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami oraz Think Tank Samorządu Studentów SGH.
 
5. Program będzie realizowany od 9 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
 
6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 
 
 § 2 Informacje o uczestnikach
 
1. Mentorami w Programie mogą zostać absolwenci SGH, którzy:
 
a. ukończyli studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie w SGH oraz od momentu ukończenia studiów posiadają co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy lub też posiadają co najmniej tytuł doktora oraz minimum 5-letni staż naukowy i/lub dydaktyczny od momentu obrony doktoratu. Preferowane jest doświadczenie managerskie;
b. przesłali formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie;
c. otrzymali informację o przyjęciu do Programu w charakterze Mentora.
 
2. Mentees w Programie są Studenci SGH, którzy:
 
a. wyróżniają się swoimi wynikami w nauce, talentami, działalnością społeczną lub innymi aspektami. Preferowane są osoby będące studentami III roku studiów licencjackich lub studentami studiów magisterskich;
b. odbywają studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym;
c. przesłali formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie i zostali zakwalifikowani do etapu rozmów;
d. odbyli rozmowę rekrutacyjną i otrzymali informację o przyjęciu do Programu w charakterze Mentee;
e. nie brali udziału w poprzedniej edycji Programu.
 
 
§ 3 Zasady działania Programu
 
1. Zgłoszenia do Programu Mentoringowego w SGH w roku akademickimi 2018/2019 będą przyjmowane od 9 do 16 listopada 2018 r. (Mentees) oraz od 13 do 28 listopada 2018 r. (Mentorzy).
 
2. Mentorzy są zapraszani do udziału w Programie i wybierani przez pracowników Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym. Mentees aplikują do Programu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie weryfikację dokonywaną przez organizatorów.
 
3. Organizatorzy na podstawie aplikacji dokonują doboru par Mentor-Mentee, starając się o jak najlepsze dopasowanie potrzeb i oczekiwań studenta ze wsparciem oferowanym przez danego absolwenta. Liczba par Mentor-Mentee biorących udział w Programie będzie zależała od liczby przesłanych aplikacji oraz możliwości utworzenia odpowiednich par.
 
4. Na Program składają się min. 2 wspólne spotkania Mentorów i Mentees  (Inauguracja Programu w grudniu 2018 r. oraz zakończenie Programu w czerwcu 2019 r.) oraz m.in. 5 indywidualnych spotkań w dobranych parach Mentor-Mentee pomiędzy tymi wydarzeniami.
 
5. Zasady współpracy pomiędzy Mentorem a Mentee:
 
a. Spisanie kontraktu podczas pierwszego spotkania
b. Czas pojedynczej sesji mentor - mentee: co najmniej 45 – 60 min.
c. Liczba spotkań: min. 5 w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r.
d. Forma kontaktu: spotkania bezpośrednie, konsultacje telefoniczne lub online
e. Forma przekazywania materiałów: elektronicznie, wydruki.
 
6. Raportowanie w Programie Mentoringowym:
 
a. W czasie trwania programu - krótka notatka mentora i mentee podsumowująca podjęte działania przekazywana do organizatorów min. 1 raz na 2 miesiące.
b. Na koniec Programu (czerwiec) - wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
  
 
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (SGH).
 
2. SGH spełnia obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej przy formularzach zgłoszeniowych do Programu.
  
 
§ 5 Postanowienia końcowe
 
1. Wszystkie osoby zaangażowane w charakterze Mentorów i Mentees w Program Mentoringowy deklarują:
 
a. aktywne uczestnictwo w Programie, regularne spotkania i zaangażowanie w projekt;
b. wspólną pracę nad wyznaczonymi celami Mentees i realizację związanych z tym zadań;
c. rzetelne raportowanie w czasie Programu, jak i po jego zakończeniu;
d. zgodną współpracę z organizatorami przy realizacji Programu i zastosowanie się do decyzji organizatorów w sytuacjach konfliktowych.
 
2. Rezygnacja z udziału w Programie jest możliwa na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem decyzji.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia wybranych osób do roli mentora w trybie indywidualnym niezależnie od naboru.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia uczestników z Programu w trakcie jego trwania w przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub działania sprzecznego z celami Programu.
 
5. Jeśli Mentee zrezygnuje z uczestnictwa w Programie z przyczyn innych niż losowe, zostanie skreślony z listy uczestników Programu i nie będzie mógł aplikować do kolejnych jego edycji.
 
6. Wszyscy uczestnicy Programu mają obowiązek przekazywać organizatorom informacje o zmianie danych kontaktowych.