Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107) : Wyjazdy w celach dydaktycznych – STA KA107
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107)
 

 ERASMUS+ KA107 Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (KRAJE partnerskie)

 

Powrót do strony Mobilność studentów i pracowników uczelni
– współpraca z krajami partnerskimi (KA107)
 

Z wyjazdów tego typu (tzw. Teaching Assignments) do krajów partnerskich mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne w ramach danego projektu. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą zatwierdzić indywidualny plan pracy pracownika.

Czas trwania wyjazdu: od 5 dni do 2 miesięcy. SGH przyznaje dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 5 dni. We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie  pobytu). Jeżeli  mobilność  trwa  dłużej  niż  jeden  tydzień,  minimalna  liczba  godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być  proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia.

 

 TEACHING ASSIGNMENTS 2018 - 2020

 

​NABÓR DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE / SZKOLENIOWE STA/STT ODBYWA SIĘ OD 22 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO 20 LISTOPADA 2018 R.

 

Dokumenty należy składać w CPM, w pokoju 14, w budynku A, u P. Katarzyny Torchalskiej-Kasiak.

Ostateczną decyzję o przyjęciu pracownika podejmuje uczelnia partnerska.

Decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą i uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia przyjęcia przez uczelnię partnerską oraz pozytywnego zaopiniowania pod względem zgodności z wymogami Erasmus+.

Wysokość stawek:

 

 Teaching Assignments 2017–2019

 

Nabór dokumentów zgłoszeniowych na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe (STA/STT) zakończył się.

Wyniki 4 kwalifikacji  na wyjazdy dydaktyczne (STA)/szkoleniowe (STT) w ramach projektu Erasmus+ KA107 2016 i 2017

Dokumenty należy składać w Centrum Programów Międzynarodowych [pok. 14, bud. A, p. Katarzyna Torchalska-Kasiak].

Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą w oparciu o złożone dokumenty. 

 • Regulamin naboru i zasady realizacji krótkoterminowych wyjazdów nauczycieli akademickich SGH w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 – Szkolnictwo Wyższe (KA107–HE) w latach akademickich 2016/2017 i 2017/2018 – mobilność z krajami partnerskimi.

 • Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu pracownika naukowo-dydaktycznego (STA)

 • Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement

 • Obowiązkowa ankieta uczestnika Erasmus+ w Mobility Tool (link wysyłany do Beneficjenta po zakończeniu mobilności na adres email w domenie SGH; prosimy o sprawdzanie również folderu Spam)

 • Lista uczelni/grantów dostępnych w projektach Erasmus+ KA107 2016 i Erasmus+ KA107 2017 - NABÓR 4 (lista zawierająca mobilności dostępne w 2 projektach tj. KA107 2016 i KA107 2017)

 • Lista uczelni/grantów dostępnych w projekcie Erasmus+ KA107 2017 - nabór 4 (lista zawierająca mobilności dostępne w projekcie Erasmus+ KA107 2017)

 • Wysokość stawek w projekcie

 • Certificate of Attendance – nowy wzór dla wyjazdów w celu prowadzenia zajęć!

 

Nabory zakończone

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2017, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE – nabór STA/STT zakończony

 

 Teaching Assignments 2016–2018

 

Nabór dokumentów zgłoszeniowych na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe odbywa się do 22 stycznia 2018 r. 

Dokumenty należy składać w Centrum Programów Międzynarodowych [pok. 14, bud. A]. Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą w oparciu o złożone dokumenty.

 • Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu pracownika naukowo-dydaktycznego (STA)   

 • Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement  

 • Obowiązkowa ankieta uczestnika Erasmus+ w Mobility Tool (link wysyłany do Beneficjenta po zakończeniu mobilności na adres email w domenie SGH; prosimy o sprawdzanie również folderu Spam)

 • Lista uczelni/grantów dostępnych w projekcie Erasmus+ KA107 2016 - NABÓR 4 na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe (lista zawierająca mobilności dostępne w projekcie KA107 2016) 

 • Nabory zakończone
   

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2016, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE - nabór 1 - zakończony

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2016, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE - STA nabór 2 - do 31 maja 2017 r. 

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2016, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE​ - nabór 2 STT/STA​ - do 31 maja 2017 r. w zależności od zainteresowania obu stron 

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2016, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE – nabór 3 (trzeci): STA/STT - nabór zakończony.

Lista uczelni biorącyh udział w projekcie Erasmus+ KA107 2016 i Erasmus+ KA107 2017, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE - nabór 4: STA/STT - nabór zakończony

 

WAŻNE: Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) powinien być uzgodniony z Instytucją przyjmującą i podpisany przez Beneficjenta, Prorektora ds. współpracy z zagranicą oraz przedstawiciela Instytucji Przyjmującej.

​Staff Mobility for Teaching Agreement musi określać zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa/konspektu oraz oczekiwane rezultaty. Dokument ten powinien być wypełniony komputerowo.

 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

​1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji mobilności  dotyczącej  nauczania/ szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z  2017 r. poz. 2183 ze zm.)

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym przypadku umowy na wyjazd w celu realizacji mobilności dotyczącej  nauczania / szkolenia.

4. W celu realizacji nauczania / szkolenia i zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych.        

W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w programie mobilności.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem uczelni partnerskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

W związku z realizacją projektu z krajami nie będącymi krajami członkowskimi UE, dokładne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych będą zawarte w indywidualnych umowach finansowych Erasmus+ z pracownikami realizującymi mobilności.

 

 
 
 

 DOKUMENTY DO POBRANIA - 2018/2020

 

Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione na komputerze i wydrukowane dwustronnie, jeśli mają więcej niż 1 stronę.

Podstawą oceny aplikacji jest złożenie Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu pracownika w celach dydaktycznych, Erasmus+ KA107 STA.

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany pracownik wypełnia:

W trakcie mobilności pracownik uzyskuje podpisy na Certificate of Attendance, Erasmus+ KA107 STA.

Po zakończeniu mobilności:

 

FAQ – staff mobilities within Erasmus+ KA107

 
 

 Dane kontaktowe

 

​​Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl

Centrum Programów Międzynarodowych,
pok. 14 bud. A

tel. +22 564 92 17