Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Organizacje międzynarodowe : Organizacje międzynarodowe – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 ORGANIZACJE PARTNERSKIE I SIECI WSPÓŁPRACY

 
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) jest członkiem prestiżowych międzynarodowych sieci i organizacji, które wpływają na tworzenie światowego obszaru badań i szkolnictwa wyższego.
 

 SIECI WSPÓŁPRACY

 
 • PIM (Partnership in International Management)
program elitarny, w którym uczestniczą tylko zaproszone i rekomendowane uczelnie, obecnie PIM ma 60 członków. Są to uczelnie wiodące w regionie, oferujące programy magisterskie w zarządzaniu oraz realizujące wymianę studencką w skali globalnej (głównie w ramach programów MBA). U podstaw stworzenia PIM leżało przekonanie, że internacjonalizacja studiów  w wymiarze globalnym przynosi  olbrzymie, wielowymiarowe korzyści studentom i pracownikom naukowym. Korzyści te ujawniają się w sferze wymiany naukowej i doświadczeń dydaktycznych. Możliwość studiowania w obcym kraju na istotne znaczenie dla rozwoju intelektualnego studentów i wyrabianiu ich wrażliwości międzykulturowej. PIM stawia sobie również za zadanie rozwijanie wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. Od roku 2001 SGH jest pełnoprawnym członkiem PIM.
 
 • CEMS (The Global Alliance in Management Education)
strategicznym aliansem 30 czołowych szkół biznesu i 73 partnerów korporacyjnych oraz 6 partnerów społecznych. Sieć została założona przez uczelnie europejskie w roku 1988. W 1998 roku SGH, jako jedyna uczelnia w Polsce, uzyskała status pełnoprawnego członka CEMS, a studenci SGH nabyli prawo do uzyskiwania dyplomów CEMS. W ramach sieci realizowany jest wspólny program dydaktyczny na poziomie magisterskim z zakresu zarządzania – CEMS Master’s In International Management. Przynależność do sieci daje SGH szanse na współpracę akademicką i wymianę studencką z wieloma najlepszymi uczelniami zagranicznymi.
 
 • EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration)
sieć współpracy uniwersytetów europejskich, której celem jest promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy europejskimi programami doktorskimi poprzez zarządzanie siecią wymiany informacji, wymiany studentów doktorantów oraz promowaniem badań. Udział w projektach realizowanych przez sieć EDAMBA pozwala zapoznać się z najlepszymi praktykami w tym obszarze, przyczyniając się do podnoszenia jakości oferowanych programów. Organizuje Letnią Akademię  EDAMBA jest zarządzana przez EIASM - European Institute for Advanced Studies in Management.  EDAMBA organizuje szkoły letnie i konkursy dla doktorantów (konkursy prac doktorskich w obszarze zarządzania i business administration) oraz seminaria tematyczne.
 
 • EUCEN (European Universities Continuing Education Network)
sieć uczelni europejskich, które mają prawo do przyznawania najwyższego stopnia naukowego w swoim kraju.  Należy do niej 178 członków z 35 krajów.  Celem sieci jest wspieranie życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego Europy poprzez promowanie i rozwój lifelong learning na uczelniach w Europie i poza nią oraz wspieranie wpływu uniwersytetów na rozwój wiedzy i zasad z zakresu lifelong learning.

Jednym z działań EUCEN jest koordynowanie projektów finansowanych przez UE oraz organizowanie międzynarodowych konferencji EUCEN, w 2014 taka konferencja miała miejsce na SGH.

 

 • BUP (Baltic University Programme)
sieć około 225 uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego w całym regionie Morza Bałtyckiego. Sieć jest koordynowana przez Sekretariat Programu Uniwersytetu Bałtyckiego będący częścią Uppsali Centrum Zrównoważonego Rozwoju (CSD) Uppsala University w Uppsali, Szwecja. SGH, która w latach 90-tych była członkiem sieci, reaktywowała swój udział podpisują umowę o przystąpienia do BUP w lipcu 2016r.

Program koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Celem jest wspieranie kluczowej roli, jaką uczelnie odgrywają w demokratycznym, pokojowym i trwałym rozwoju. Osiąga się to poprzez rozwijanie kursów/wykładów uniwersyteckich i poprzez udział w projektach we współpracy z władzami, gminami itp.

 
 

 ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

 
 • ABIS (The Academy of Business in Society) 
EABIS (obecnie ABIS) powstała w 2001 roku i rozpoczęła działalność przy wsparciu czołowych szkół biznesu w Europie we współpracy z IBM, Microsoft, Johnson & Johnson, Unilever, Shell. Celem EABIS jest podejmowania badań naukowych oraz rozwój tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu w programach  akademickich. EABiS zrzesza zarówno uczelnie i ośrodki badawcze, jak i przedsiębiorstwa. Corocznie organizuje kolokwium międzynarodowe, w którym poruszane są powyższe zagadnienia i budowana jest platforma współpracy europejskiej w zakresie upowszechniania i budowy wiedzy, stanowienia wzorców, popularyzacji najlepszych praktyk oraz kreowania środowiska zrozumienia i poszanowania zróżnicowania kulturowego krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jako instytucja członkowska, SGH ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa 1 osoby w dorocznym kolokwium międzynarodowym, ma dostęp do bazy danych nt społecznej odpowiedzialności biznesu. EABIS jest zaangażowany w liczne projekty badawcze , wspiera instytucje członkowskie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami; stwarza możliwość rozwoju nowej tematyki badawczej we współpracy z innymi członkami EABiS (SGH uczestniczyła w realizowanym wspólnie z EABiS badaniu „CSR Platform” w ramach 6 Ramowego Programu Badawczego Unii Europejskiej, ze strony SGH projekt koordynowała p. prof. Grażyna Łebkowska) oraz możliwość unowocześniania dydaktyki i jej wzbogacenia we wszystkich niemal przedmiotach o aspekty społecznej odpowiedzialności. SGH jest członkiem EABIS od 2005 roku. Zagadnienia CSR i włączenie ich w program studiów i badań stają się niezwykle ważnym elementem działalności uczelni biznesowych.
 
 • EUA (European University Association)
powstało w marcu 2001 roku w wyniku połączenia CRE (Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich) i Konferencji Rektorów Uniwersytetów Europejskich.  Należą do niego zarówno poszczególne uczelnie, jak też krajowe konferencje rektorów akademickich. Jest opiniotwórczym stowarzyszeniem uniwersytetów europejskich (ok. 850 członków z 47 krajów). Powstanie EUA bezpośrednio wiąże się z realizacją procesu bolońskiego. Właśnie ta organizacja jest jedną z najważniejszych instytucji wspierających realizację procesu bolońskiego, obok m. in. Komisji Europejskiej i Rady Europy. Obecnie Stowarzyszenie jest głównym partnerem organów Unii Europejskiej w sprawach szkolnictwa akademickiego i w pewnym sensie nawet wyprzedza proces integracji, gdyż do EUA należą także uczelnie i organizacje spoza Unii. Ogólnie rzecz biorąc, EUA wspiera działalność edukacyjną i badawczą. Jako pan-europejska platforma dla uniwersytetów, EUA jest kluczowym partnerem dla decydentów na poziomie europejskim w coraz szerszej gamie dziedzin publicznej debaty.
Kluczowe priorytety dla uczelni i dla EUA to:
• Budowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w ramach procesu bolońskiego
• Badania i innowacje
• Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i badań
• Poprawa jakości europejskich uczelni
• Zarządzanie, autonomia i finansowanie.
 
 • EFMD (The Management Development Network)

międzynarodowa siecia ponad 750 uczelni (550), firm, organizacji publicznych z 81 krajów. EFMD tworzy forum dla wymiany informacji, badań, dyskusji nad innowacjami i najlepszymi rozwiązaniami dot. rozwoju zarządzania. EFMD jest uznaną w skali światowej organizacją akredytującą jakość szkól biznesu i programów zarządzania w szkolnictwie wyższym. Najbardziej znaną akredytacja dla szkoły, mającą obecnie uznanie globalne jest EQUIS, w skali programu to EPAS (CEMBA uzyskała te akredytacje , ale jej nie przedłużyła prawdopodobnie na jej słaba rozpoznawalność na rynku krajowym). W chwili obecnej EQUIS jest znakiem jakości dla uczelni biznesowych, o akredytacje te starają się również uczelnie pozaeuropejskie, zainteresowane współpracą w Europie. Akredytacja ta porównywalna jest z akredytacją AACSB. W chwili obecnej większość szkół czołowych szkół oczekuje, że od nowego partnera posiadanie jednej z tych akredytacji. SGH jest członkiem od roku 2001. EFMD organizuje coroczną konferencje Dziekanów/Dyrektorów, szereg sieci współpracy, seminariów i konferencji tematycznych, skierowanych do poszczególnych grup zawodowych (np. szefowie biur karier, współpracy z biznesem,współpracy międzynarodowej) oraz o charakterze naukowym (networks and activities targeted towards Deans, MBA, Executive Education, Undergraduate, Masters, Doctoral, International Relations / External Relations, Research, Public Sector, Entrepreneurship, Responsible Leadership (CSR / Sustainability), Management education in Africa, the Middle East and North Africa (MENA) and Asia plus a host of advisory seminars covering key issues for Business Schools; also have publications, research, international projects, case writing, doctoral research awards and more).

 

 • CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies)

międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju zarządzania założone w 1993 roku w celu przyśpieszenia wzrostu jakości zarządzania w centralnej i wschodniej Europie. CEEMAN stał się globalną siecią instytucji zainteresowanych wzrostem jakości edukacji i innowacji z dziedziny zarządzania. Obecnie organizacja skupia ponad 210 członków instytucjonalnych i indywidualnych w 50 krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i Azji. Celem działalności jest m.in. zapewnienie sieci wymiany doświadczeń oraz miejsca spotkań różnych organizacji zajmujących się rozwojem biznesu i zarządzania z Europy Centralnej i Wschodniej w celu wspierania i ułatwiania współpracy i wymiany doświadczeń; stworzenie platformy dialogu, promocja globalnej konkurencyjności i odpowiedzialności społecznej. CEEMAN organizuje konferencje międzynarodowe; programy edukacyjne wspierające nauczanie, zarządzanie i przywództwo w szkołach zarządzania; uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych; opracowuje publikacje; wydaje międzynarodowa akredytację jakości szkół biznesu International Quality Accreditation IQA (Międzynarodowa Akredytacja Jakości, o którą starać się mogą szkoły biznesu i inne instytucje zajmujące się rozwojem zarządzania funkcjonujące w dynamicznie rozwijających się środowiskach Europy Środkowej i Wschodniej). SGH jest członkiem CEEMAN od roku 1996, z kilkuletnią przerwą. W roku 2011 SGH uzyskała akredytację CEEMAN - IQA na okres 3 lat, a następnie przedłużenie na następne 3 lata. CEEMAN prowadzi dobrze oceniona przez uczestników (również z SGH) IMTA - International Management Teachers Academy czy też Case Writing Competition. Organizacja.

 

 • EADI (European Association of Development Research and Training)

 • IIE (Institute of International Education)

 • CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys)

   
 • PRME (Principles for Responsible Management Education) 
platforma zrzeszajaca dobrowolnie szkoły biznesu i instytucje związane z edukacją z zakresu zarządzania. Organizacja, która przystapiła do PRME wyraża przekonanie, że instytucje akademickie, poprzez zintegrowanie wartości uniwersalnych do nauczania i badań, mogą przyczynić się do budowy bardziej stabilnego i zintegrowanego światowego rynku i pomóc w budowaniu dobrobytu i dobrze rozwijającej się społeczności. Uczelnie należące przygotowują raport o wdrażaniu CSR w dydaktykę i naukę oraz przestrzegają 6 zasad podanych poniżej. CEMS również przystąpiła do PRME i wymaga od członków przygotowania raportu SIP (co dwa lata).

Inne organizacje

sieć uniwersytetów, jednostek badawczych i edukacyjnych, która we współpracy z innymi instytucjami oraz osobami bądź ich grupami ma na celu ochronę fundamentalnego prawa człowieka dotyczącego wolności twórczej działalności członków globalnej społeczności akademickiej, a w jej obrębie także niezależnych naukowców, intelektualistów, pisarzy, artystów i innych osób zaangażowanych w odkrywanie, rozwój i wzmacnianie różnego rodzaju idei. Do kluczowych działań należy: wspieranie pracowników naukowych stojących w obliczu ryzyka osobistych prześladowań i uniemożliwiania działalności badawczej oraz narażonych na szykanowanie w postaci przymusowej zmiany miejsc zamieszkania, dyskryminacji, cenzury, zastraszenia i przemocy; gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o działaniach i celach sieci, a także poprzez uczestnictwo w inicjatywach nakierowanych na promowanie świadomości społecznej dotyczącej istnienia ataków na członków społeczności akademickiej, a ponadto, poprzez zachęcanie jej przedstawicieli do przystępowania do sieci i wspieranie wysiłków, których celem jest wsparcie prześladowanych pracowników naukowych w znalezieniu tymczasowego zatrudnienia w placówkach akademickich i inne formy ich wsparcia.