Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 BUWiWM Oferta Stypendialna

 

 BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
BUREAU FOR ACADEMIC RECOGNITION AND INTERNATIONAL EXCHANGE

INFORMACJE O OFERCIE STYPENDIALNEJ
 
DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW
 
na rok akademicki 2018/2019

 

Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2017/2018 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.
Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają pisemnie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.

 

Termin przyjmowania wniosków od kandydatów do CPM (bud A, pok.17, Mgr. Nadiya Skyba) upływa:

6 listopada 2017 r.
 
W przypadku, gdy termin złożenia jest inny niż powyżej zaznaczone jest to przy kraju którego to dotyczy (na stronie BUWiWM zakładka „Oferta Stypendialna”: http://buwiwm.edu.pl)
Kandydaci proszeni są o rozważne zgłaszanie swoich kandydatur. Rezygnacja z wyjazdu na stypendium zagraniczne już po akceptacji kandydatury przez partnera zagranicznego powoduje, iż strona polska traci miejsce. Zgłoszenie innego kandydata jest już wtedy niemożliwe.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę;
2. życiorys naukowy– dotyczy tylko pracowników naukowych;
3. wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
4. potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
5. informację o średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów i opinię dziekana wydziału – dotyczy studentów;
6. potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy (nie dotyczy kursów językowych);
7. wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r.
8. plan badawczy pobytu.
 

Wszelkie dokumenty w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym jest to podane w ofercie przy kraju którego to dotyczy).

- Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

- Przypominamy, iż jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium.

- Wyjaśniamy też, że stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są przede wszystkim dla studentów danej filologii.

- Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają kandydaci, którzy nie byli w latach poprzednich stypendystami w ramach oferty stypendialnej BUWiWM.

- Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- O wynikach Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.

- Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego.

- Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom które uzyskają ostateczną akceptację partnera zagranicznego w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium.

- Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w kursie językowym studiach częściowych lub innych formach kształcenia za granicą. Wypłacane stypendium zarówno przez Stronę polską jak i partnerów zagranicznych zapewnia pokrycie podstawowych kosztów pobytu.

- Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i podpisanie pisma BWM-I-1362/EK/2006 oraz złożenie wymaganych dokumentów.

 
Więcej informacji na stronie: http://buwiwm.edu.pl zakładka „Oferta Stypendialna”