Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Inne stypendia : Stypendia dla pracowników – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Inne stypendia

 

Stypendia dla wykładowców, badaczy i doktorantów są oferowane nie tylko w ramach programu Erasmus+, ale także w ramach umów międzyrządowych, narodowych programów stypendialnych oraz przez liczne fundacje, organizacje pozarządowe i bezpośrednio przez uczelnie. Programy te mają na celu zarówno wsparcie wymiany międzynarodowej pracowników i studentów, jak i wyjazdy indywidualnych pracowników w celach dydaktycznych i naukowo-badawczych. Szczególnie doktorantom polecamy odwiedzanie stron internetowych poszczególnych krajów i uczelni, którymi są szczególnie zainteresowani. Często można znaleźć tam interesujące oferty stypendialne.

Więcej informacji o źródłach finansowania wyjazdów badawczych znajdziecie Państwo na stronach Działu Obsługi Projektów.

Tych spośród Państwa, którzy mają ściśle określone zainteresowania i wymagania dotyczące wyjazdu zapraszamy do korzystania z Europejskiego portalu dla mobilnych naukowców – EURAXESS.eu oraz z Polskiego portalu dla mobilnych naukowców – EURAXESS.pl, bardzo użytecznych narzędzi przy poszukiwaniu ciekawych tematycznie ofert staży naukowych, pracy, studiów doktoranckich, grantów i stypendiów, propozycji wykładowych oraz źródeł dofinansowania naukowych wyjazdów zagranicznych. W zakładce PRACA & GRANTY oraz w zakładce PARTNERING znajdą Państwo również dostęp do europejskiej bazy z ofertami pracy, grantami i innymi możliwościami poszukiwania współpracy w Europie. Wystarczy założyć bezpłatnie profil, aby poszukiwać ofert i być dostępnym również dla innych osób szukających współpracy.

​Nazwa ​Opis
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja (NAWA) wspierająca wymianę akademicką i współpracę międzynarodową w celu zwiększenia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Oferuje programy dla studentów i kadry naukowej z Polski i z zagranicy (studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych).

British Council

​Brytyjska instytucja wspierająca współpracę kulturalną i edukacyjną.

Oferuje informacje nt. stypendiów i pożyczek na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w Wielkiej Brytanii. Study UK: Discover You.

DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - jedna z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką.

Oferuje stypendia dla polskich studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców, nauczycieli akademickich z polskich uczelni oraz kursy językowe i podróże grupowe do Niemiec. Posiada kompleksowy system wyszukiwania programów stypendialnych. 
Die Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung ​Fundacja mająca na celu wspieranie kształcenia młodych kadr menadżerskich.

Oferuje programy stypendialne na 4-semestralne studia magisterskie na uniwersytetach w Kolonii i Aachen w dziedzinie ekonomii, inżynierii, nauk przyrodniczych i turystyki połączone z 4-5 miesięczną praktyką.
Alfred Toepfler Stiftung ​Fundacja zajmująca się wspieraniem kształcenia w obszarach kultury nauki i ochrony środowiska.
Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie GFPS / Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Copernicus Stipendium

​Organizacja wspierająca studentów z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z Azji Centralnej.
Oferuje 6-miesięczne stypendia na studia w Berlinie lub Hamburgu, połączone z praktyką oraz specjalny program stypendialny dla  studentów z Polski (fizyka, matematyka, prawo). 

Informacja Ambasady Niemiec o stypendiach tu znajdą Państwo informacje o aktualnych stypendiach naukowych oraz innych stypendiach.
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel, Ost- und Südeuropa studia podyplomowe w Bawarii.
EURAXESS – Researchers in Motion to unikalna ogólnoeuropejska inicjatywa dostarczania usług informacyjnych oraz wsparcia dla profesjonalnych badaczy. Wspierana przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, wspomaga mobilność naukowców i rozwój kariery, przy jednoczesnym zwiększeniu współpracy naukowej między Europą i światem.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi.
Fundusz Stypendialny SCIEX w ramach realizowanego od 2009 roku Funduszu Stypendialnego SCIEX 135 doktorantów i młodych uczonych otrzymało stypendia o wartości ogółem prawie 12 mln franków szwajcarskich na przeprowadzenie innowacyjnych projektów badawczych w najlepszych jednostkach badawczych w Szwajcarii.
Fundusz Wyszehradzki The Visegrad 4 Eastern Partnership program (V4EaP)został zainicjowany w 2011 r. przez rządy krajów V4 w celu wzmocnienia współpracy między regionem Wyszehradzkim a krajami Partnerstwa Wschodniego (EaP) - Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdową i Ukrainą. Program składa się z oddzielnych programów grantowych, ale zawiera także Visegrad Scholarship Program(obejmujący stypendia dla naukowców z krajów EaP do instytucji wyższych V4).
International Education Financial Aid (IEFA) stypendia i granty dla studentów i doktorantów.
Kosciuszko Foundation Fundacja Kościuszkowska corocznie przyznaje Polakom stypendia na zaawansowane studia, badania i / lub nauczanie na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych.
Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Niemieckiego Bundestagu (IPS) Bundestag razem z  Freien Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin i Technischen Universität Berlin  przyznaje rocznie około 120 stypendiów dla młodych absolwentów z 41 krajów na okres pięć miesięcy.
Narodowy program stypendialny Republiki Słowackiej Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej wspiera studia/ badania/ nauczanie/ mobilność artystyczną studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów w instytucjach szkolnictwa wyższego i organizacji badawczych. Wspiera dwukierunkową mobilność - stypendystów międzynarodowych do Słowacji, a także słowackich stypendystów za granicą.
Niemieckie Towarzystwo Badawcze (DFG) Głównym zadaniem DFG jest finansowanie najlepszych projektów badawczych wybranych w procesie konkurencyjnym w instytucjach badawczych i szkolnictwa wyższego. Osoby, które spełniają wymagania, mogą w dowolnym momencie przedstawić propozycję finansowania w wybranym przez nich tematie badawczym.
NUFFIC, Holandia informacje o aktualnych stypendiach dla studentów i doktorantów.
Fulbright fellowships stypendia dla pracowników naukowych.
Scholarship Positions zestawienie ofert z całego świata dla studentów i doktorantów.
Scholarship Times zestawienie ofert z całego świata
Studieren und Forschen in Ausland programy stypendialne OeAD dla studentów, doktorantów i badaczy.
Study in Australia stypendia i granty dla studentów i doktorantów
Study in Taiwan ​stypendia na  studia i badania
Stypendia CEEPUS (Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej) w ramach nowego Programu CEEPUS III wspierane są nie tylko osoby wyjeżdżające do uczelni innych państw w celu odbycia części studiów lub w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lecz również osoby wyjeżdżające do uczelni państw współpracujących w celu realizacji projektów badawczych lub innych przedsięwzięć naukowych
Stypendia Rządu Nowej Zelandii dla cudzoziemców stypendia dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych
Unicredit & Universities stypendia dla studentów i doktorantów
Fully-funded four-year Ph.D. programmes in the social sciences at the European University Institute programy stypendialne dla doktorantów
Royal Society Grants and Awards granty naukowo-badawcze
French Government Scholarships oferta stypendialna dla studentów i doktorantów
Visby Programme Scholarships for PhD studies and postdoctoral research

Program Visby oferuje stypendia dla doktorantów i pracowników naukowych z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy

 

MojeStypendium.pl Portal internetowy informujący o programach stypendialnych stowarzyszeń i fundacji, samorządów, firm i uczelni wyższych – prowadzony przez Fundację Dobra Sieć.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacje o stypendiach , grantach, projektach partnerskich.