Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Ewaluacja jakości działalności naukowej (2017-2020)

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2020 będzie przeprowadzona w trzech obszarach. Podstawowe kryteria ewaliacji to:

 • osiągnięcia naukowe;
 • potencjał naukowy;
 • praktyczne i pozostałe efekty działności naukowej

I - Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej – (publikacje i patenty) waga 70 %

Rodzaje publikacji uwzględnione w ewaluacji:

 • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych (tylko posiadających indeks CORE) zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism,
 • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism,
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach,
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach.

II – Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych – waga 10%

 • projekty finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 • projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki;
 • projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
 • usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki;
 • komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

III - Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - waga 20%

 • Ocenę przeprowadza się „na podstawie opisów zawierających udowodniony, w szczególności w formie artykułów naukowych, monografii naukowych, raportów, cytowań w innych dokumentach lub publikacjach, związek między najważniejszymi wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa”.


Źródło: Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik