Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW

 

 

SGH i UE łączą siły w realizacji projektów naukowych

 
Rektor SGH prof. Marek Rocki oraz Rektor UEW prof. Andrzej Kaleta podpisali umowę ramową i zgodnie zadeklarowali wolę współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, które stanowią podstawę  rozwoju naukowego kadry akademickiej w obu uczelniach. 
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizują konkurs na dofinansowanie badań w ramach międzyuczelnianych grantów dla swoich pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych, rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH i UEW oraz podjęcie przyszłych działań służących realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 
Projekt międzyuczelnianych grantów jest  wspaniałą okazją do nawiązania długotrwałej współpracy między przedstawicielami akademickimi dwóch uczelni oraz wymiany doświadczeń.
 

Aby ubiegać się o grant, należy stworzyć  zespół w celu wspólnego prowadzenia badania naukowego, składającego się z co najmniej czterech, ale nie więcej niż dziesięciu, nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH i UEW, przy czym udział pracowników jednej z uczelni nie może stanowić mniej niż 40%.

W nawiązaniu współpracy pomogą specjalnie przygotowane biogramy uczestników chętnych do wzięcia udziału w konkursie, publikowane na stronach dedykowanych inicjatywie.
Na realizację jednego projektu badawczego przewidziany jest grant w wysokości do 24 tys. brutto.
 
 !!!! Rozpoczęcie etapu aplikacyjnego do projektu już 30.09.2019 !!!!
 
 
 
 
 

 Ważne Dokumenty

 
 

 Szczegóły projektu

 
Cel projektu: wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych, badań pilotażowych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.

Zespół badawczy: powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.

Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto

Liczba przyznanych grantów w I edycji: trzy

Okres realizacji projektu: od 2 lutego 2020 do 31 grudnia 2020 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

I Etap - rekrutacyjny:

1. Przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na dedykowanych stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:

  • e-mailowo: dna@sgh.waw.pl
  • osobiście: do Działu Nauki, budynek G, pok. 61A;

2. W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego;

3. Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (Wniosek o przyznanie grantu).

II Etap - aplikacyjny

4. Złożyć wniosek o grant  w formie pisemnej. W przypadku gdy:

a) kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, budynek G, pok. 61A.

b) kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek D, pok. 61

III Etap - ocena wniosków
5. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:

a) ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.

b) ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

6. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony

7. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony

8. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

9. W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:

a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),

b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),

c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),

d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt), mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),

e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),

f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),

g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt); zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt); 

10. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

11. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.

12. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

13. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej SGH – www.administracja.sgh.waw.pl/pl/dna oraz na stronie internetowej UEW.

 

 harmonogram projektu - I edycja

 

         

​​​ZADANIA

TERMINY

ETAP REKRUTACYJNY


Złożenie biogramu
(mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach)

​30.09 - 31.10.2019
Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH/UWE​ 04.11.2019
Dobór zespołu​ 04.11-25.11.2019
 
ETAP APLIKACYJNY
Złożenie wniosku o przyznanie grantu (tylko osobiście we wskazanych lokalizacjach)
​25.11.2019-02.01.2020

ETAP OCENY WNIOSKÓW

Ocena formalna​ 03.01-16.01.2020
Ocena merytoryczna​ 17.01-30.01.2020
Publikacja wyników​ ​do 31.01.2020
Realizacja projektów​ ​3.02.2020-31.12.2020
 

Uwaga: Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.

Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – Dział Nauki, budynek Główny pok. 61A
b) w przypadku UEW – Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101
W razie pytań zapraszamy do kontaktu dna@sgh.waw.pl