Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dział Rozwoju Edukacji

 

Zadaniem Działu jest organizowanie działalności Uczelni w zakresie rozwoju programów, metod i form kształcenia, prowadzenie szkoleń i certyfikacji dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych SGH, a także promowanie oferty dydaktycznej Uczelni.

Kolejna edycja EUD i AME w SGH!

​W nadchodzącym semestrze Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny będzie miała przyjemność gościć młodych studentów. Zapisy na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) i Akademii Młodego Ekonomisty (AME) będą trwały w dniach 8-29 lutego br. Organizatorem spotkań jest, działająca przy SGH, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

więcej

Konkurs Rektora na bajkę ekonomiczną - wyniki

Z niezwykłą przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu Rektora SGH na bajkę ekonomiczną. Na konkurs nadesłano czternaście prac. Zadanie komisji oceniającej nie było łatwe, ponieważ pojawiło się w nich wiele ciekawych pomysłów i wartościowych z punktu widzenia edukacji ekonomicznej historii. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy.

więcej

​SGH na targach Studijos 2016 w Wilnie

W dniach 4-6 lutego 2016 r. odbędzie się w Wilnie największa impreza edukacyjna na Litwie. Co rok odbywające się w centrum Konferencyjnym LITEXPO targi odwiedza ponad 30 000 młodych ludzi zainteresowanych podjęciem studiów.

więcej

Grudniowy numer dwumiesięcznika "e-mentor"

Zachęcamy do zapoznania się z nowym, grudniowym numerem dwumiesięcznika "e-mentor”. Pismo poświęcone jest e-learningowi, zarządzaniu wiedzą, e-biznesowi oraz kształceniu ustawicznemu.

więcej

"E-mentor" wśród najlepszych polskich czasopism - 15 punktów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 grudnia 2015 r. ogłosiło nowy wykaz czasopism punktowanych. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że „e-mentor” uzyskał w tegorocznej ocenie maksymalną liczbę punktów dla czasopism spoza JCR i ERIH. Za publikację artykułu naukowego w „e-mentorze” autor otrzymuje 15 punktów.

więcej

Efektywność kształcenia zdalnego

Efektywność procesów e-edukacyjnych może być opisywana w wielu wymiarach. Do najważniejszych należą niewątpliwie wymiar dydaktyczny oraz wymiar finansowy. Pierwszy z nich określany jest najczęściej za pomocą rezultatów uzyskiwanych przez studentów zdobywających wiedzę w trybie nauczania online. Jednakże wartości bezwzględne (czyli zestawienie ocen) mówią jedynie o tym jak skuteczne jest nauczanie, nie pozwalają natomiast stwierdzić, w jakim stopniu zastosowane metody i środki przekazu wiedzy zmieniają efektywność procesów dydaktycznych. Taką informację może dać jedynie porównanie wyników nauczania w systemie tradycyjnym oraz w środowisku wirtualnym. Zakres ponoszonych nakładów finansowych to kolejne pytanie, na które muszą udzielić odpowiedzi organizatorzy procesów e-edukacyjnych w uczelniach. I dotyczy on nie tylko środków wydatkowanych na zapewnienie oraz utrzymanie infrastruktury technicznej dla wirtualnego środowiska nauczania, ale przede wszystkim kosztów opracowania materiałów dydaktycznych oraz wynagrodzeń za prowadzenie wirtualnych zajęć. Uzyskanie odpowiedniego poziomu efektywności, zarówno dydaktycznej, jak i finansowej, stanowi warunek niezbędny dla skutecznego rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym.

więcej

Metodyka tworzenia treści e-learningowych

Znajomość podstaw metodycznych związanych z przygotowaniem treści dydaktycznych na potrzeby e-edukacji to jeden z najistotniejszych warunków, jakie należy spełnić planując wdrożenie i prowadzenie nauczania w tej formie. Wymaganie to powinno być respektowane zarówno wtedy, gdy kształcenie prowadzone będzie wyłącznie w trybie online (bez bezpośrednich spotkań z nauczycielem i z innymi uczestnikami szkolenia) jak też wówczas, gdy wykorzystane zostaną tylko niektóre elementy rozwiązań e-edukacyjnych pełniąc rolę wspomagającą w stosunku do tradycyjnych procesów kształcenia.

więcej

Metodyka prowadzenia wirtualnych zajęć

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie online różnią się w zasadniczy sposób od tradycyjnych spotkań w sali wykładowej, czy w laboratorium. Wymagają one także znacznie bardziej dokładnego zaplanowania i przygotowania. Dotyczy to w szczególności wszelkich form aktywności uczących się (uczniów, studentów), które powinny być zróżnicowane tak pod względem formy, jak i ilości, a także w miarę możliwości dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań, w jakich przebiega proces nauczania.

więcej

Środki przekazu treści w kształceniu na odległość

Efektywne wykorzystanie możliwości edukacyjnych jakie niesie e-learning zależy nie tylko od właściwie zaplanowanej struktury treści i korespondujących z nią aktywności w ramach wirtualnych zajęć. Istotnym czynnikiem, bardzo zyskującym na znaczeniu - zwłaszcza w ostatnich latach - jest forma przekazu tychże treści. Co więcej, wzbogacanie materiałów dydaktycznych, udostępnianych uczącym się - przekazem audio lub wideo - pozwala także uwzględnić różne preferencje i style pracy związane z uczeniem się. Różnorodność wykorzystanych środków może się również wyrażać stosowaniem graficznych form prezentacji treści, takich jak: ilustracje, tabele, wykresy oraz animacje. Zachowanie należytych proporcji pozwoli uatrakcyjnić proces uczenia się, a tym samym zwiększyć motywację oraz zaangażowanie uczestników tego procesu.

więcej

Ewaluacja w e-learningu

Ewaluacja jest procesem, który powinien towarzyszyć każdemu ważnemu przedsięwzięciu na wszystkich jego etapach, choć w każdym z nich pełni inną rolę. Ewaluacja ex ante, czyli poprzedzająca planowane działania, łączona jest często z analizą potrzeb lub prognozowaniem - dlatego może jej towarzyszyć analiza SWOT lub badania metodą Delphi. Jej zadaniem jest umożliwienie lepszego zaprojektowania podejmowanych działań. Kolejne fazy ewaluacji - w kontekście czasu realizacji projektu - dotyczą jego trwania (tzw. ewaluacja mid-term) i analizy działań po ich zakończeniu, co bywa często określane jako ewaluacja ex post. Można także opisywać ewaluację w kategoriach ról, jakie pełni wobec realizowanego przedsięwzięcia - wówczas wskazuje się na ewaluację formatywną (kształtującą) oraz podsumowującą. Wyniki pierwszej z nich mają służyć zmianom w trakcie realizacji danego projektu, aby usprawnić podejmowane działania i w efekcie uzyskać ich większą skuteczność. Natomiast ewaluacja podsumowująca, przeprowadzana po zakończeniu projektu, służy doskonaleniu podejmowanych działań przy powtórnej ich realizacji.

więcej

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik jednostki