Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Zarządzania Nieruchomościami :
Dział Zarządzania Nieruchomościami

Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni

2019-05-29 kategoria: informacja 

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na wynajem części działki ewidencyjnej nr 8 z obrębu 1-01-03 położonej u zbiegu Al. Niepodległości 162 i ul. Rakowieckiej 24 w Warszawie przeznaczonej pod ustawienie 5 słupów reklamowych.

Pisemne oferty powinny zawierać:

  • proponowaną stawkę czynszu netto za najem powierzchni,
  • wizualizację „słupa”.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na 2 lata począwszy od 01.07.2019 r. 

Kryterium wyboru oferty:

  • ​stawka czynszu.

 

Kryterium wyboru oferty:
1. Proponowana stawka czynszu – 100%, gdzie punkty obliczane są według wzoru:
C = C₀/Cₓ x 100
C - liczba punktów za proponowaną stawkę czynszu, 
C₀ - proponowana stawka czynszu z badanej oferty,
Cₓ - najwyższa proponowana stawka czynszu ze złożonych ofert.

Ogłoszenie, a także warunki i kryteria oceny ofert określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert na wynajem powierzchni mogą być zmienione lub odwołane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przed upływem terminu składania ofert, a informacja o zmianie zostanie niezwłocznie przekazana zainteresowanym.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem powierzchni – „słupy reklamowe” – w terminie do dnia 07.06.2019  r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162  Warszawa, Budynek „G”, III piętro,             pok. 416.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo podpisania umowy z najemcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, bez uwzględniania ofert złożonych przez najemców, którzy odmówili podpisania umowy na warunkach zaproponowanych przez SGH. Oferta złożona przez najemcę, który odmówił podpisania umowy, zostanie odrzucona.

Szkoła Główna Handlowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbierania ofert można uzyskać pod numerem telefonu: 
22 564 97 31.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Archiwum